Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bakandan İzin Yok!

Bakandan İzin Yok!
  • 27.12.2015

Malatya Belediye Meclisi’nin bir önceki dönem Meclis Üyeleri için bir alışveriş merkezine verilen ruhsattan dolayı istenen soruşturma izni, İçişleri Bakanlığı tarafından, işlemlerin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile verilmedi.

Alınan bilgilere göre, Malatya Belediyesi’nin bir önceki Meclis Üyeleri olan Muharrem Çamurlu, Sedat Alpkıray, Süleyman Erkuş, Ahmet Ergül, Metin Mandal, Selahattin Aşan, Vahap Ergün, Osman Bayram, Nurettin Karaaslan, Alaattin Acun, Abdurrahman Karaca, Niyazi Artan, Bekir Akça, Serdar Kayagül, Bayram Eken, Basri Akatay, Haşim Oskaloğlu, Muammer Özpolat, Ramazan Özdemir, Yusuf Geleri ve Ayşe Vanlı hakkında Malatya Belediye Meclisi’nin 2009 yılında bir alışveriş merkezine verilen imar izni ile ilgili olarak haklarında kamu zararının oluşmasına yol açmak iddiası ile suç duyurusu yapılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın Malatya Belediye Meclisi’nin eski 21 üyesi hakkında yaptığı incelemeyi tamamladığı ve hazırlanan raporun sonuç bölümünde “İmar mevzuatına uygun hareket edildiği, kamu zararına, kişi mağduriyetine veya kişilere haksız kazanç sağlanmasına yol açıldığını ilişkin her hangi bir delil bulunmadığı” belirtilerek, eski meclis üyelerine soruşturma izni verilmemesine karar verildiği kaydedildi. Soruşturma izni verilmemesi kararının altında İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın imzası bulunuyor.

İŞTE O KARAR..
Söz konusu karar şöyle:

“İddiayla ilgili olarak yapılan ön inceleme üzerine düzenlenen 31/12/2010 tarihli ve 62/45 sayılı Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Malatya İli Merkez Şifa Mahallesi 580 ada 494 parsel sayılı 129.000 m2 yüzölçümlü alanın tamamının Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı olduğu; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.12.2003 tarihli ve 2003/86 sayılı kararıyla bu taşınmazın tamamen Malatya Girişim Grubu 4 Tekstil Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satıldığı ve 27.02.2004 tarihinde tapusunun alıcıya devredildiği; Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin kullanımında bulunan bu arazinin, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında “sanayi alanı” olarak planlanmış olduğu; ancak, Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Malatya Belediye Başkanlığından, 10.08.2005 tarihinde, “maliki bulundukları Şifa Mahallesi 580 ada 486-494 parselleri kapsayan taşınmazlarla ilgili olarak imar planı değişikliği yapılması” yönünde talepte bulunulduğu,

Malatya Belediye Başkanlığınca, değişik tarihlerde, “Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş’e satışı yapılan, Sümerbank fabrikası alanında imar plan tadilatının yapılıp yapılamayacağı” konusunda . Başbakanlık Özelleştirme İbaresi Başkanlığından görüş istendiği; ancak, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca “söz konusu taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 41 ‘inci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9’uncu maddesine eklenen fıkra gereği ‘sanayi alanı’ olarak satışının yapıldığı ve arazinin 5 yıl süre ile imar tadilatının yapılamayacağı” yönündegörüş bildirildiği; bunun üzerine Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 13.06.2007 tarihinde, “fabrika binası ruhsatı verilmeden önce imar planına göre yola terk işlemlerinin yapılması” için Malatya Belediyesine müracaat edildiği; bunun üzerine Malatya Belediye Encümenince “580 ada 494 numaralı imar parselinden imar planına göre yola isabet eden 3.945 m2’lik alanın bedelsiz olarak kamuya terk işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16’ncı maddeleri uyarınca yapılmasına” karar verildiği; Malatya Belediye Başkanlığınca, 3194 sayılı İmar Kanunun 22’nci maddesi hükmüne göre, bahse konu taşınmaz için “fabrika binası” olarak 02.05.2008 tarihli ve 441-20 sayılı Yapı Ruhsatının verildiği; bu Yapı Ruhsatının “fabrika binası 65.860,00 m2, ortak alan (bina içi otopark, garaj) 27.635,00 m2, diğer ortak alanlar 5.700,00 m2, olmak üzere toplam 99.195,00 m2” şeklinde düzenlendiği;

Yine Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. taarfından, 26.12.2008 tarihli dilekçeyle Malatya Belediyesinden “Şifa Mahallesi 580 ada 494 numaralı parsellerinin mevcut imar planında ‘sanayi alanı’ olarak planlandığı kent merkezinde sanayi kullanımının planlama tekniği yönünden uygun olmadığı; imar planında, söz konusu parselin ‘ticaret, konut ve sağlık alanı’ olacak şekilde değişiklik yapılması”nın istendiği; Malatya Belediye Meclisinin 04.02.2009 tarihli ve 32 sayılı kararıyla “Şifa Mahallesi 580 ada 494 nolu parsel maliklerine ait alanın % 40’nın Belediyeye hibe edilmesi, bu hibelerin park alanı ve yol olarak kullanılması koşulu ile söz konusu parselin ticaret, özel sağlık tesis alam ve konut+ticaıet (emsal=2.00 hmax=serbest yapı nizamlı) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan öneri imar planının kabulüne” oy çokluğuyla karar verildiği; bu plan değişikliğinin, Belediye ilan panosunda 1 ay müddetle askıda tutulmak suretiyle halka duyurulduğu; bir aylık ilan süresi içinde itiraz edilmediği için planın, 3194 sayılı İmar Kanunun 9’uncu maddesi hükmü uyarınca kesinleştiği;

Anılan Şirketin 10.01.2008 tarihli dilekçesi doğrultusunda Malatya Belediye Encümenince “Şifa Mahallesi 580 ada 494 nolu parselin ekli krokisinde gösterildiği şekilde A ve B olarak 2 kısma ifrazına, ifraz işlerinden dolayı meydana gelen krokisinde A ile işaretli 40.063 m2’lik kısmın 3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen Düzenleme Ortaklık Payına (yol, meydan, otopark, park, çocuk bahçesi, yeşil alan, cami alanı DOP) karşılık olmak üzere Belediye adına bila bedel mülk olarak hibesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16’ncı maddeleri uyarınca kabulüne” ilişkin 15.01.2008 tarihli ve 117 sayılı kararın alındığı;

İfraz ve terk işlemlerinden yapıldıktan soılra sonra 494 numaralı parselin 3 kısma ayrıldığı; bu suretle oluşan 519 numaralı parselin “ticaret merkezi”, 520 numaralı parselin “sağlık tesis alanı”, 521 numaralı parselin “tiçaret+konut alanı” olarak ayrıldığı; bunun üzerine ilgili Şirketin “519 numaralı parsel üzerinde inşa edijen fabrika binasının inşaat ruhsatının alışveriş merkezi olarak değiştirilmesi için proje tadilatı yapılmak” için Belediyeye müracaat ettiği; bu istem doğrultusunda Malatya Belediyesi; tarafından 23.03.2009 tarihinde mimari projenin tadil edilerek “alış-veriş merkezi” için 24.03.2009 tarihli ve 459-01 sayılı Yapı Ruhsatının düzenlenerek ilgilisine verildiği,

Aynı Şirketin “mimari projelerinde olmasına rağmen inşaat ruhsatlarına eklenmeyen bowling ve sinema salonları ile 149 adet olan dükkân sayısının 145’e indirilmesi” talebine ilişkin tadilat projelerinin ruhsatına ve projesine eklenerek işlendiği böylece alış-veriş merkezi için iç tadilat öngörülerek Yapı Ruhsatının yenilendiği; yine aynı Şirket tarafından Belediyeden “580 ada 519 parsel üzerinde inşa edilen alış-veriş merkezi için yapı kullanma izin belgesi verilmesinin” istendiği; bunun üzerine Belediyece, iş merkezinde bitmeyen alanlara ilişkin taahhütname alındığı ve inşaatın tamamlanan kısımları için 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin “Yapı Kullanma İzni” başlıklı 64’üncü maddesi hükmüne dayanarak 14.11.2009 tarihinde Geçici Yapı Kullanma İzin Belgesinin verildiği;

Bilirkişilerce mahallinde yapılan inceleme sonucunda “iş merkezi olarak fiziki gerçekleşen yapının 1.bodrum kat+2.bodrum kat+zemin kat+1 ,kat+-2.kat olmak üzere toplam 5 kattan ibaret olduğu; ölçümlemeler sonucunda toplam inşaat alanın 97.770,50 m2 olduğu; bunun da ruhsatlarda toplam kapalı alan için öngörülen 99.195,00 m2,yi geçmediği; yoğunluk alanının aşılmadığı, inşa edilen iş merkezine imar plan ve projelerinin ve bunlara ilişkin yapılan tadilatların 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar Yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiği” hususlarının tespit edildiği;

Malatya Belediye Meclisinin 04.02.2009 tarihli ve 32 sayılı kararı ile bu karar uyarınca verilen 459/1, 459/4, 459/5, 459/6, 459/7 ve 459/8 sayılı Yapı Ruhsatlarının iptali ve yürütülmesinin durdurulması için çeşitli tarihlerde Malatya İdare Mahkemesinde davalar açıldığı; anılan Mahkemece önce yürütmeyi durdurma kararı verildiği ve sonra da dava konusu Belediye Meclis kararı ile yapı ruhsatlarının iptal edildiği; bunun üzerine Malatya Belediyesi tarafından bahse konu inşaatın mühürlendiği ve inşaat faaliyetinin durdurulduğu; 3194 sayılı İmar Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca. Mahkemenin iptal kararı da ilgililere bildirilerek, “30 gün içinde ruhsat alınması gerektiğinin” ilgililere tebliğ edildiği; fakat aynı zamanda Belediye Encümeni tarafından (Danıştay 6. Dairesinin emsal içtihatlarında bu gibi durumlarda yapının tamamlanan kısımlarının yıkılmaması öngörüldüğünden dolayı), “imar planının netleşmesinin beklenmesi” yönünde karar alındığı; daha sonra Malatya Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarihli ve 262 sayılı kararıyla, Mahkeme kararının yerine getirilmesi için, “Mahkeme tarafından iptal edilen imar planı değişikliğinde ‘parselin inşaat emsali E=2.00 yapı yüksekliği Hmax= serbest ticari alan, ticaret, sağlık ve konut + ticari’ olan alanın, yeni imar planında ‘inşaat emsali=1.60 Hmax=serbest nizamlı bodrum ve açık otopark alanlı ticari ve konut alanı’ olarak planlandığı;

Mahkemenin iptal kararı öncesinde 519 sayılı parselde imar
planına göre yapı ruhsatı alınarak yapılaşmanın gerçekleştiği, iskan ruhsatı ve işletme ruhsatlarının alınarak yapının alışveriş merkezi olarak faaliyete geçirildiği ve böylece istihdam sağlandığı, yeni imar planında yapı yoğunluğunun düşürüldüğü; 520 sayılı parselde hastane olarak planlanan alanın kaldırıldığı; 521 sayılı parselde ‘konut+ticaıi’ fonksiyonlu alanın
yoğunluğunun düşürülerek ticari fonksiyonyn kaldırrtclîgı; tüm mülklerde bodrum ve açık otopark alanlarının oluşturulduğu; ulaşım bağlantılarım sağlayan 15 ve 25 metrelik taşıt yolları ve umumi otopark alanları ile park ve dini tesis alanı olarak planlandığı” 1/5.000 ölçekli nazım imar plan ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne karar verildiği;

Sonuç olarak, ön inceleme konusu olayda imar mevzuatına uygun hareket edildiği; kamu zararına, kişi mağduriyetine veya kişilere haksız kazanç sağlanmasına yol açıldığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı;

Anlaşıldığından;

Ortada cezai sorumluluğu gerektiren herhangi bir eylem bulunmadığından dolayı Eski Malatya Belediye Meclis Üyeleri Muammer ÇAMURLU, Sedat ALPKIRAY, Süleyman ERKUŞ, Ahmet ERGÜL, Metin MANDAL, Selahattin AŞAN, Vahap ERGÜN, Osman BAYRAM, Nurettin KARAASLAN, Alaattin ACUN, Abdurrahman KARACA, Niyazi ARTAN, Bekir AKÇA, Serdar KAYAGÜL, Bayram EKEN, Basri AKATAY, Haşim OSKALOGLU, Muammer ÖZPOLAT, Ramazan ÖZDEMİR, Yusuf GELERİ ve Ayşe VANLI’nın haklarında “Soruşturma İzni Verilmemesi” ne;

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi hükmü uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere …karar verildi..”

ARŞİV FOTO: Malatya Park AVM’nin imara aykırı olarak yapıldığı yolunda MHP’nin açtığı dava sonucu ruhsatların iptali kararı verilince, AVM’nin belediyece mühürlendiği bildirilmişti. Mühürün, merkezin kullanılmayan bir kapısına vurulduğu ve önünün de saksılarla kapatıldığı görüntülenmişti

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."