Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Böylece Kayısıdan da Kurtuluruz!’

‘Böylece Kayısıdan da Kurtuluruz!’
  • 27.12.2015

Vali Ulvi Saran başkanlığında bir süre önce yapılan toplantıyla gündeme getirilen Kuzey Çevre Yolu’na İnşaat Mühendisleri Odası’ndan sonra Ziraat Mühendisleri Odası da karşı çıktı.

“TARIMI TAMAMEN BİTİRİR”

Çerkezyazısı bölgesi, Özal, Bindal, Fatih, Çayırköy, Kuşdoğan ve Görgü köyleri kapsayan ve büyük çoğunluğu tarım arazisi olan bölgeden geçecek olan Kuzey Çevreyolu’na, TMMOB’e bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’ndan sonra Ziraat Mühendisleri Odası da karşı çıktı. ZMO Başkanı Fevzi Çiçek, “Kuzey Çevreyolu’nun açılmasıyla beraber yaklaşık 30 bin dekar tarım arazisi kontrolsüz bir şekilde yapılaşmaya açılacaktır” dedi.

“BÖYLECE KAYISIDAN KURTULURUZ!”

Kuzey Çevreyolu’nun geçeceği arazilerin, kayısı başta olmak üzere bitkisel üretim ile küçük ve büyükbaş hayvancılık için önemli bir tarımsal potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Fevzi Çiçek, “Yıllardır kayısıdaki sorunların nasıl çözüleceği tartışılıyordu ancak bir türlü somut bir çözüm önerisine ulaşılamadı. Böyle bir yolun yapılması da kayısıyı büyük oranda bitireceği için kayısıdan kurtulmuş oluruz ve soruna kökten çözüm bulmuş oluruz” ifadelerini kaydetti.

Tarımsal üretimin bitmesine paralel olarak kırsal nüfusun git gide kent nüfusuna eklenmesiyle ortaya çıkan sorunların daha da içinden çıkılmaz bir hale geleceğini vurgulayan Çiçek, “İlimizin tek tarımsal alanları olan Malatya Ovası ve Çerkez yazısı şahsi rant uğruna amaçsız ve geri dönüşümsüz olarak kullanılmak isteniyor” dedi.

“BURASI SON YEŞİL ALANIMIZ”

“Yıllardır sloganik laflardan başka yeşili kalmayan Malatya’nın son yeşil alanı da yok edilmiş olacaktır” diye konuşan Çiçek, şunları söyledi:

“Kuzey çevre yolunun geçmesiyle yol güzergahında ve çevresinde sosyal amaçlı yapılaşmalar kaçınılmaz olacaktır. Modern şehircilik anlayışında planlamalar yapılması insanca yaşanılır alanların oluşturulması, bu amaca yönelik imarların oluşturulması ile görevli belediyeler kontrol edilemez şekilde çarpık kentleşmenin önüne geçemeyeceklerdir. İlimizin birinci derece deprem kuşağında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu bu bölge yapılaşmaya müsait zemini olmayan, toprak derinliği oldukça yüksek, taban suyu yüksek sadece tarım amaçlı değerlendirilecek bir bölgedir. Bu bölge ileride yerleşim yeri olacağından bu riskleri peşinen kabul etmek durumundayız.” Çiçek ayrıca mevcut şehirleşme hızı dikkate alındığında içme suyu şebekesinin o bölgedeki binalara çıkmayacağını, aynı etkenlerin hava kirliliğini de beraberinde getireceğini ifade etti.

Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 2007 yılında hazırlanan raporda Kuzey Çevreyolu’nun yapılması halinde Malatya’nın başta tarımsal olmak üzere ekonomik kayıplarına ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı.

KUZEY ÇEVRE YOLU DEĞERLENDİRMESİ

Malatya toprak yapısı, iklim özellikleri ve sulanan arazileri itibariyle ülkemizin tarımsal bakımdan şanslı olan İllerindendir. Bitkisel üretimin kayısı başta olmak üzere birçok çeşidi ile birlikte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık için önemli bir potansiyeli bulunmaktadır.
Türk halkının sağlıklı dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerinde sağlıklı olması çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması, iç ve dış piyasada rekabet gücü yüksek ürünlerin üretilmesi ile çiftçilerimizin gelirinin artırılması, çevreye zarar vermeden kaynakların rantabl kullanılması ve tarımsal alt yapının iyileştirilmesi için gerekli olan politika araçlarının belirlenerek uygulanması giderek daha fazla önem taşımaktadır.

Başta ülkemiz olmak üzere ilimiz için önemi bir başka olan tarımsal üretim alanları şahsi tamamen rant düşüncesiyle geri dönüşümsüz olarak amaç dışı kullanılmak istenmektedir. Bu gün İlimizin en önemli ovaları olan Malatya ovası ve çerkes yazısı olarak bilinen ve tamamen tarımsal alan olan sahada Kuzey çevre yolu geçirilmek istenmektedir. Bu yolun geçmesiyle ovanın tamamı bir süre sonra tarımsal özelliğini kaybedecek yerleşim ve tarım dışı amaçlar için kullanılmaya mahküm edilecektir.

Projelendirilen ve üzerinde düşünülen Kuzey çevre yolu 54 km uzunluğunda 60 m. Genişliğinde, Malatya şehir merkezine yaklaşık 5 km. kuzey tarafından bir yay oluşturacak şekilde geçmektedir. Planlanan karayolu genişliği 60 m. Olmakla beraber yol güvenlik şeridi, tali yol, kavşaklarda dahil edildiğinde bu alan 120 m. Genişliğe ulaşmaktadır. Böylelikle kuzey çevre yolu tabanda 6000 da. Alanı kapsamaktadır.

Bu güzergâhta yer alan taşınmazlar ilimizin en mümbit tarım arazisi olup; fiilen % 75’lik kısmı kayısı, kalan % 25’lik kısmı ise tarla tarımında kullanılmaktadır. Ayrıca entansif hayvancılığın en yoğun olduğu bölgedir. Yol güzergâhı büyük bir bölümü merkez ilçeye bağlı beldelerin mücavir alanlarından geçmektedir. Bu alanın tamamı sulanan I, II. Sınıf tarım arazileri olup, gerek mevcut bitki örtüsü gerekse de ileriki yıllarda oluşacak bitki örtüsüyle Malatya iline yeşilliği veren yegâne bölge durumundadır.

Karayolu açılarak heba edilecek ve geri dönüşümü olmayacak şekilde elden çıkarılmak istenen bu arazilerin basit şekilde yapılan Zirai Gelir Metoduna göre; toplam alanın % 75’ lik bir kısmını kapsayan kayısı bahçelerinin kamulaştırma bedeli 83.025.000 TL, % 25’ lik kısmı kapsayan tarla olarak kullanılan alanın kamulaştırma edeli 13.860.000 YTL olmak üzere 96.885.000 YTL sadece kamulaştırma bedeli ödenecektir. ( 2008 Tarım İl Müdürlüğü Maliyet Verim cetveli kullanılmıştır)

Kuzey çevre yolu aynı güzergahta yer alan Çerkez Yazısı bölgesi, Özal, Bindal, Fatih, Çayırköy, Kuşdoğan ve Görgü köyleri arazilerini kapsamaktadır. Malum olduğu üzere söz konusu alanın % 50’lik kısmının kaldığı bu bölgede 1993 yılından bugüne uygulanmakta olan tarla içi geliştirme projesi kapsamında arazi toplulaştırması ve sulama projesi uygulanmaktadır. Sözü edilen bölgede çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlanmış, mülkiyetleri belirlenmiş ve sulama ağı tamamlanma aşamasındadır.

Ayrıca Kuzey çevre yolunun geçmesiyle yol güzergahında ve çevresinde sosyal amaçlı yapılaşmalar kaçınılmaz olacaktır. Modern şehircilik anlayışında planlamalar yapılması insanca yaşanılır alanların oluşturulması, bu amaca yönelik imarların oluşturulması ile görevli belediyeler kontrol edilemez şekilde çarpık kentleşmenin önüne geçemeyeceklerdir.

İlimiz şehir merkezinde bu örnek çevre yolu altı diye tabir edilen şehrin kuzey bölgesinin yerleşim şekli olduğu gibi kuzey çevre yoluna doğru ilerleyecek ve çarpık kentleşme dolayısıyla geri kalmışlığın göstergesi olan varoşlar oluşacaktır. Coğrafi yapı nedeniyle bu bölgede gecekondulaşma bahçe evleri ileriki yıllarda ise modern şehircilik anlayışından uzak kalabalık imarlaşmamış büyük bir köy görüntüsü alacağı endişesini taşımaktayız.

Bu kapsamda yerleşim yeri ile çevre yolu arasında kalan yaklaşık 30.000 da tarım arazisi yukarıda anlatmaya çalıştığımız çarpık yerleşimin mağduru olacak, tarım arazileri geri kazanılması mümkün olmayacak şekilde elden giderken yerini kontrol edilemeyecek gecekondulaşma alacağı bir gerçektir.

Şehirleşme ve yaşam alanı zemin seçimine göre değerlendirildiğinde bilindiği üzere ilimiz deprem kuşağında yer almakta ve oldukça riskli bir bölgede bulunmaktadır. Bahse konu bu bölge yapılaşmaya müsait zemini olmayan toprak derinliği oldukça yüksek taban suyu yüksek sadece tarım amaçlı değerlendirilecek bir bölgedir. Bu bölge ileride yerleşim yeri olacağından bu riskleri peşinen kabul etmek durumundayız.

Bir başka boyutu ise günümüzde de hissetmeye başladığımız mevcut gelişme hızımızı dikkate aldığımızda yakın gelecekte sıkıntısı had safhaya ulaşacak içme suyu problemidir. Bölgenin coğrafi yapısı özelliğiyle içme suyu şebekesinin kendi cazibesi ile yüksek binalara çıkması mümkün olmayacaktır. Bu da belediyecilik ve şehircilik anlamında oldukça önemlidir. Aynı etkenler hava kirliliğini de beraberinde getirecektir.

Planlanan yol çalışmasında odamız sorumluluk alanı kapsamında bulunan tarımsal boyutu ele alınmış olup; açılacak yolun inşaatı ve güzergahında bulunan köprü, viyadük ve sanat yapıları ve maliyeti bir başka kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

ALTERNATİF GÜNEY ÇEVRE YOLU

Alternatif olarak düşündüğümüz ve güney çevre yolu mevcut şehirlerarası yolla ayrılma ve birleşme noktaları sabit kalmak kaydıyla şehrin güneyinden geçen yaklaşık 35 km mesafesi olacağı tahmin ettiğimiz bir yerdir.

Tasarlanan bu bölge tamamen tarım alanlarından uzak tamamına yakını tarımsal yönden değerlendirildiğinden toprak kabiliyet sınıfı itibariyle VI. ve VII. sınıf arazi olup; tarımsal özelliği olmayan taşınmazlardır. Fiilen de hiçbir amaçla değerlendirilmeyen büyük bir kısmı mera vasfında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan gerek toprak yapısı ve gerekse de topoğrafik yapısı itibariyle yol çalışması ve yerleşim alanına daha uygun bir bölge olduğu bir gerçektir. Kaldı ki yerleşim yeri olarak TOKİ muhtemel düşünülen bölge güzergahında konut yapmış şehirleşmenin bugünkü gelişmesine ortam oluşturmuştur.

Henüz projelendirme aşamasında gerek kamu vicdanı gerekse de mesleki sorumluluğumuz gereği gelecek nesillerin istikballerine bu günde ipotek altına alınmasına duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etmekteyiz. Tarıma katılabilecek, başka bir deyişle kazanılacak toprağı kalmayan dünyada 19 ülkeden biri durumundayız.Oluşumu binlerce yıl alan toprak kaynaklarımızı alternatifi bulunduğu halde yarını düşünmeden harcanmaması gereken en önemli kaynaktır.

Bu topraklar atalarımızdan bize miras olmadığını sadece gelecek nesillerin bir emaneti olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz.

Bu duyarlılık içerisinde Ülkemiz milli değerleri olan topraklarımıza, tarımımıza, geleceğimize gerek kamusal anlamda gerekse de kişisel anlamda sahip çıkılacağı ve gerekli duyarlılığın gösterileceği kanaatindeyiz.

TARIMSAL YAPI

 Projelendirilen güzergahın %75 i ekonomik verime gelmiş Kayısı bahçesi, %25 lik kısmı halen tarla ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır.
 Kuzey çevre yolu güzergahında yer alan arazilerin %50 si I. ve II. sınıf, kalan kısım ise III. sınıf tarım arazisidir.
 Kuzey çevre yolunun açılmasıyla toplam 6000 Da tarım arazisi geri dönüşümsüz olarak kaybedilecektir.

EKONOMİK KAYIP

 Sadece yol alanında yıllık 4.842.000 TL zirai gelir kaybı, tamamı özel mülk olması nedeniyle kamulaştırmaya harcanacak maliyet 96.885.000 TL olacaktır.
 Bölgede tarımsal faaliyet yürüten nüfusun (tarımsal iş gücünün) atıl hale gelmesiyle ya şehre zorunlu göç yada bulunduğu bölgede ekonomik sıkıntılar başlaması.

SOSYAL VE YAPILAŞMA BOYUTU

 Çevre yolunun geçmesiyle yerleşim yol güzergahında yoğunlaşacaktır.
 İmarın kontrol edilemez boyut kazanacağı bir gerçektir.
 Mevcut yerleşim ile çevre yolu arasındaki Toplam 30.000 da tarım alanı da potansiyel yerleşim alanı olacaktır.
 İçme suyu, hava kirliği, altyapı yapılaşmanın kontrolü tamamen çıkmaza girecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."