Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

”Bu Karar Usulsüzdür..”

”Bu Karar Usulsüzdür..”
  • 26.12.2015

Malatya Belediye Meclisi’nin 1 Kasım 2006 tarihindeki toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla Vilayet parkını batısında ve güneyinde geçen yolların genişletilmesi konusundaki imar değişikliğinin yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava dilekçesi, Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi olan ve imar değişikliği kararına muhalefet eden, oylamada red diyen Mimar Tevfik Arpacı (fotoğraftaki) tarafından avukatı aracılığıyla verildi.

“BU KARAR USULSÜZ VE YÖNETMELİĞE AYKIRI..”
Tevfik Arpacı tarafından idare mahkemesine açılan imar değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinde alınan oy çokluğuyla ilgili kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin dilekçede, ” Söz konusu karar, İmar Planı yapılması ve Değişikliklerine dair Yönetmeliğin 21., 23 ve 24. maddelerine açıkça aykırıdır. ” denildi.

Arpacı, dava dilekçesinde şu görüşlere yer verdi :

” ….İlgili yönetmeliğin 21. maddesinde ‘İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri ZORUNLULUK olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için ;

a-İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

b-İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge için EŞDEĞER YENİ BİR ALANIN AYRILMASI sureti ile yapılabilir.

c- İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması durumunda 1. bentteki esaslara uyulur.

d- Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır’ denmek sureti ile plan değişiklikleri halinde uyulması gereken kurallar tespit ediliştir.

Ancak, Malatya Belediye Meclisince alınan dava konusu karar, bütünü ile 21. maddeye aykırıdır.Nitekim, mahkemenizce yerinde yapılacak keşifte de açıkça görüleceği üzere, söz konusu alanda plan değişikliğine gidilmesini zorunlu kılan hiçbir sebep bulunmamaktadır. Yapılan değişiklik, ne trafiğin rahatlatılmasına ne de Malatya halkının menfaatine hizmet etmemektedir. O güzergahı kullanan Çilesiz hattı minibüslerinin, bir başka alana kaldırılması gibi çok basit bir işlem, Belediye Meclisince gösterilen SÖZDE trafik sıkışıklığı nedenine çözüm olacaktır. Kaldı ki, imar yönetmeliğinin plan değişikliğine ilişkin esaslarda, yukarıda (b) maddesinde belirtmiş olduğunuz, imar planındaki bir sosyal tesis veya altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde EŞDEĞER yeni bir alanın ayrılması sureti ile yapılabilir ilkesine de açıkça aykırıdır. Nitekim, aynı bölgede kaldırılacak tesise eşdeğer yeni bir alanın ayrılması FİİLEN MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Ayrıca, ekte sunmuş olduğumuz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurlunun 09.10.2003 tarih 2001/880 E. ve 2003/662 K.b sayılı kararında da çok açık bir şekilde belirtildiği üzere, Yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği olmaksızın ‘onay mercii’ olan Belediye Meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde karar alınmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Belediye Meclisi kararının iptaline karar verilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Dava konusu Malatya Belediye Meclisi kararı, bu yönden de ilgili yönetmelik ve Danıştay içtihatlarına aykırıdır. Nitekim YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP MÜELLİFÇE HAZIRLANMIŞ BİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ OLMAKSIZIN MALATYA BELEDİYESİNCE İŞ BU USULSÜZ KARAR ALINMIŞTIR.

Yine, İmar Planı Yapılması ve Değiştirilmesine Ait Esaslara Ail Yönetmeliğin 21. Maddesinin 1 nolu bendi ile zorunlu tutulan değişecek olan sosyal ve teknik alp yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların görüşü alınmamıştır.

Malatya Belediye Meclisince alınan karar, İmar Planı yapılması ve değişikliklerine ilişkin esaslara dair yönetmeliğin 23. maddesinin 3 nolu bendine de (Mahkemenizce yapılacak keşifte daha et görüleceği üzere ) aykırılık teşkil ettiğinden uygulanması mümkün olmayan bir karardır.

….. İmar planı değişikliğinin yapılması için öncelikle değerlendirilmesi gereken husus, böyle bir değişiklikte kamu yararının bulunup bulunmadığıdır. Zira imar planlarının temel amaçlarından biri, kamu yararının korunmasıdır. İdare bireysel çıkarları koruyucu nitelikte değil, kentin güzelleştirilmesi, fonksiyonlarını görmesini kolaylaştırıcı, halkın esenlik, güvenlik ve rahatını artırıcı, örneğin yeliş alanları çoğaltan plan değişikliği önerilerini yapması gerekmektedir. Ancak, Malatya Belediye Meclisince alınan, iptal davamıza konu kararın, kamu yararı ve Malatya halkının menfaati ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim Malatya halkı, şehir içinde nefes alabileceği tek alan olan Vilayet Çay Bahçesinin yola katılması işlemine, çok kesin ve katı bir biçimde karşıdır. Yolun geçmesi halinde Vilayet Çay Bahçesine halkın giriş kapısı kapacak, o bölgede bulunan ağaçlar yok edilecektir. Vilayet Çay Bahçesi, Malatya ile özdeşleşmiş, gerek şehir dışından gelen insanların gerekse de Malatya halkının buluşma mekanı olduğu gibi, yaz aylarında Malatya halkınca, doğal klimalı ortak olarak adlandırılan ve yazın boğucu sıcaklarında nefes alınabilen, şehrin merkezindeki bu güzelliğin yeşil alan, tüm Malatya halkının karşı çıkmasına rağmen, Malatya Belediye Meclisince karar alınarak, tabiri caizse Malatya’nın göz bebeği olan bir yeşil alan öldürülmektedir. Oysa ki yerel idare olan belediyelerin amacı, mevcut yeşil alanları yok etmek değil, şehre yeni yeşil alanlar kazandırmaktır. Bu nedenle de dava konusu kararın, imar planı değişikliklerindeki tek amaç olan kamu yararı ilkesine aykırı olmasından iptali gerekmektedir.

… dava konusu karar, teknik bakımdan hiçbir detaylı araştırma yapılmaksızın, yapılan değişikliğin neye hizmet edeceği araştırılmaksızın ve Malatya halkının isteklerine tamamen aykırı bir şekilde, ‘Ben dedim oldu’ mantığı ile alınmış olduğundan iş bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

…..Dava sonuçlanıncaya kadar, davalı idarece söz konusu kararın icrası halinde, ileride telafisi mümkün olmayan neticelere sebep olmaması ve açmış olduğumuz dava neticesinde verilecek kararın etkisiz kalmaması bakımından yukarıda izah etmiş olduğumuz hususlarda da açıkça hukuka aykırı olduğu anlaşılan iş bu karar hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep ediyoruz”

KASIM TOPLANTISI’NDAKİ KARAR..
Vilayet Parkının önemli bir bölümünün “yol bahanesiyle” alınması ile ilgili olarak Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında alınan karar ve o toplantıda yaşananlar, malatyahaber.com’da şöyle yansıtılmıştı:

“..Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ilk toplantısına, beklendiği gibi, Valilik binası arkasında bulunan ve Malatya kent merkezinde halkın yararlandığı tek “gerçek” yeşil alan olan 65 yıllık Vilayet Parkı’ndan “yol geçirilmesi”ne ilişkin proje gündeme getirildi.

Belediye Meclisi’ne konu ile ilgili bilgiler veren İmar Komisyonu’nun Avukat olan başkanı Enes Tuncay Yarlıoğlueş, sözkonusu yerde mevcut kaldırımların yola katılması, ağaçların refüj olarak düzenlenmesi, kaldırımların ise parkın iç tarafına doğru düzenlenerek, bölünmüş, iki şeritli, tek yön şeklinde yolun genişletilebileceğini belirtti. Yarlıoğlueş, ayrıca sözkonusu yolun genişletilmesi için gerekli ve ilgili yerlerin olurlarının alındığını, hizmet binası bulunan ESOB’un da yolun genişletilmesi doğrultusunda talebi bulunduğunu söyledi. Enes Yarlıoğlueş, yolun ikiye bölünerek, Ferhadiye mahallesinden gelen araçların bir şeritten, Ziraat Bankası önünden sağa dönen araçların da ikinci şeritten Fuzuli Caddesi’ne çıkacaklarını bildirdi.

Birçok kesimden tepki gören bu projeyle ilgili oylamaya geçilmeden önce AKP Meclis üyesi ve geçtiğimiz dönemin İmar Komisyonu başkanı olan Mimar Tevfik Arpacı söz alarak “ Bu proje cinayettir.” dedi. Mimar Arpacı “ Nasıl bir proje çizdiniz? Tek yönlü mü, çift yönlü mü? Proje müellifinden izin aldınız mı? Ayrıca böyle bir proje uzun vadede çözümsüzlük getirir ve kent merkezindeki tek yeşil dokunun da yok olmasına neden olur. Yani cinayettir” dedi.

Ancak, mimar olan üyenin konuşmasının ardından oylama yapıldı. Muhalefete mensup üyelerle birlikte Tevfik Arpacı, Vahap Ergün ve Murat Gümüş’ten 3 AKP’li üye “red” oyu kullanırken, bu teklif çoğunluğu oluşturan AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Belediye Başkanı Akın, bu teklifle ilgili oylamayı “Kabul edenler, etmeyenler.. Edilmiştir” sözleriyle duyurdu.

“Trafiği rahatlatma” adına alındığı savunulan “parktan yol geçirme” kararıyla “rahatlayacak” bölgede, Belediye Başkanı Cemal Akın’ın, mülkiyeti kendisine ait olan avukatlık bürosunun bulunduğu bina da yeralıyor.

Valilik yanı ve arkasındaki yolda “araç parkı engellenemediği” için sıkışıklık yaşanıyor. Bu bölgede bulunan işyerleri için “oto parklarına izin verilmemesi ve yolun trafik sıkışıklığı yaratmayacak şekilde açık tutulması” yerine parktan yol geçirme, bazı çevrelerce en uygun çözüm olarak savunuluyordu.

“Dar” olduğu, trafiğin sıkıştığı için 65 yıllık parkın 5’te 2’lik bölümündeki yeşil dokuyu yok edeceği değerlendirilen “parktan yol yapma” çözümü (!) bulunabilen bu bölümde, 3 ayrı semtin minibüs durağı da faaliyetini sürdürüyor..”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."