Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Burada Bir Sorun Var..’

‘Burada Bir Sorun Var..’
  • 27.12.2015

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, yürürlükteki “Asgari Geçim İndirimi” uygulamasında bir sorunu milletvekilleri AKP’li Mücahit Fındıklı ve CHP’li Mevlüt Aslanoğlu’na iletirken, bunlardan Aslanoğlu konuyu ilgililere ilettiğini belirterek, Şubat ayında bir düzenleme yapılacağına ilişkin aldığı yanıtı Altaş’a bildirdi.

“UYGULAMADA SORUN VAR..”
SMMMO Başkanı Altaş, iki milletvekilinin yanı sıra bilgi için Malatya Valiliği Malatya Ekonomik Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali müşavirler Odaları Birliği)’a da ilettiği yazıda sorunu şöyle dile getirdi:

“5615 sayılı kanunla, 01.Ocak.2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan “Asgari Geçim indirimi” uygulamasının 5084 sayılı kanun kapsamında 49 ilde uygulanmakta olan Gelir vergisi teşviki uygulamasında işverenler acısından maliyet artıcı bir durum söz konu olması nedeni ile hazırlamış olduğum çalışma ekte sunulmuştur.

Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin 265 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde uygulamanın 5084 sayılı yasa kapsamındaki işyerlerinde nasıl yapılacağına ilişkin bir bilginin bulunmaması bu konuda uygulama tereddütleri yaratmaktadır.

01.Ocak.2008 tarihinden itibaren asgari geçim indirimin uygulanacak olması nedeni ile daha önce gelir vergisi teşvikinden yararlanan işverenlerin asgari geçim indirimi uygulaması ücret ödemelerine yansıyan farkın gelir vergisi teşvikiden karşılanamayacak olması sonucunda işverenlerimizin uygulamada karşılaşacağı problemleri çözüm hususunu bilgilerinizi arz ederim…

EK:
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİN 5084 SAYILI YASAYA GÖRE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNE OLUMSUZ ETKİSİ

1.)01.01.1984 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2978 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve ücretlilere yönelik olarak uygulanmakta olan Vergi iadesi uygulaması 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 5615 sayılı kanunla kaldırılmıştır.5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilerek “Asgari geçim indirimi” uygulamaya konulmuştur. Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi ile çalışanlar dahil) gerçek kişiler yararlanabilecektir.Asgarî geçim indirimi; ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirinden takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına ; Mükellefin kendisi için % 50 ‘si Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i Diğer çocuklar için % 5’i olmak üzere uygulanacaktır.Uygulanacak asgari geçim indiriminin asgari ücretlinin bordrosuna uygulanması halinde gelir vergisi matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

• Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Ücret – (SSK İşçi Primi + İşsizlik Primi + AGİ)
• Gelir Vergisi Matrahı = 608,40 – (85,18 + 6,08 + 517,14)
• Gelir Vergisi Matrahı = 0
Asgari geçim indirimi tutarı her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve takvim yılı içinde asgari ücrette meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında yararlanılacak tutar (Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutarı x Asgari Geçim İndirim Oranı) x %15 /12 şeklinde hesaplanacaktır.

Buna göre Asgari geçim indirimine geçilerek brüt asgari ücretin azami %85’i gelir vergisinden istisna edilmiştir Gelir vergisi matrahından düşülen sosyal sigortalar ve işsizlik sigortası işçi hissesi t%15 (14+1) tutarda göz önüne alındığında asgari ücret 01.Ocak.2008 tarihinden itibaren vergi dışı kalmaktadır. Yürürlükte bulunan 608,40 YTL asgari ücrete göre ücretlinin net eline geçen tutarda eş ve çocuk durumuna göre en fazla 77,57 YTL.’lık bir artış söz konusu olacaktır.

2.) 06.Şubat.2004 tarihinde 25365 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5084 sayılı kanunun 3. maddesi Gelir vergisi stopajı teşvikide en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin, Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz şeklinde bir uygulama yapılmaktadır.

5615 sayılı yasa ile uygulamaya giren asgari geçim indirimi uygulaması ile 49 ilde uygulanmakta olan 5084 sayılı yasa kapsamındaki işyerleri 01.Ocak.2008 tarihinden itibaren asgari geçim indirimi uygulaması ile asgari ücret vergi dışı kaldığından (muhtasar beyannamede ödenecek vergi çıkmaması nedeni ile) kısmen de olsa 5084 sayılı yasanın 3. maddesinde belirtilen Gelir Vergisi Teşvikinden yararlanamayacaklardır.

3.) 04 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan 265 seri nolu Gelir vergisi Genel tebliğinin
8.1. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler
…………………………………….
………………….Mahsup edilecek asgari geçim indirimi, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Aşması halinde ise aşan kısım için herhangi bir iade uygulaması yapılmayacaktır. Hükmüne göre 5084 Sayılı yasa kapsamında bulunan mükkeleflerde Gelir Vergisi Teşviki nedeni ile ödenecek vergi çıkmadığından vergi iadesini mahsup edeceğimiz vergi bulunmamakta ve iade işlemide yapılamamaktadır.

4.) 01.Ocak.2008 tarihinden itibaren 49 ilde 5084 sayılı yasa kapsamındaki işyerleri açısından ilk bakışta muhtasar beyannamede ödenecek vergi çıkmaması işveren adına olumsuz bir durum görünmese de çalıştırılan işçi maliyeti açısından bir fark oluşmaktadır. Çünkü bugün yürürlükte bulunan 585,00 YTL asgari ücrete göre normal bir işçinin işverene maliyeti 739,21 YTL iken,5084 sayılı yasa uygulamaları ile bir işçinin işverene maliyeti teşvikler düşüldükten sonra 543,00 YTL dir. Asgari geçim indirimi uygulaması ile teşvik kapsamında çalışan bir işçinin (evli dört çocuklu) işverene maliyeti ise 620,57 YTL olmaktadır.

ASGARİ ÜCRET (30×20,28) AYLIK 608,40
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 6,08
İŞÇİ SSK PAYI ( % 14) 85,18
GELİR VERGİSİ MATRAHI 517,14.
GELİR VERGİSİ TUTARI 77,57.
DAMGA VERGİSİ TUTARI 3,65.
KESİNTİLER TOPLAMI 172,48
NET ELE GEÇEN TUTAR 435,92
BRÜT AYLIK ÜCRETİ 608,40.
İŞVEREN SSK PAYI (% 19.5) 118,64.
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) 12,17.
İŞVERENE MALİYET TUTARI 739,21
GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ 77,57
SSP.İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ 118,64
TEŞVİK TOPLAMI 196,21
TEŞVİK SONRASI İŞVERENE MALİYET 543,00
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ FARKI 77,57
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ SONRASI MALİYET 620,57

5084 Sayılı Yasaya göre yatırım yaparak gelecek beş yıllık maliyet ve vergi yükümlülükleri planlaması yapan işyerleri için olumsuzluk teşkil etmektedir. Asgari geçim indirimi uygulaması ile meydana gelen bu işçilik maliyet artışının maliye bakanlığınca yapılacak bir düzenleme ile telefi edilmesi gerekmektedir.

* Hesaplamalar yürürlükte bulunan 608,40 YTL/AY Asgari ücret ve evli dört çocuklu işçi dikkate alınarak Organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan bir işyerine göre yapılmıştır.”

ASLANOĞLU’NDAN YANIT GELDİ..
Altaş’ın bu soruna ilişkin yazısını ilettiği milletvekillerinden CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, konuyla ilgilendi ve Altaş’a gönderdiği yazıda “31 Ocak 2008 sayılı yazılarınızda belirttiğiniz 5615 sayılı yasayla 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak ‘Asgari Geçim İndirimi’ nedeniyle 5084 sayılı yasa kapsamındaki gelir vergisi teşvikinde ortaya çıkan sorunun çözümü için, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Akif Ulusoy’a sizlerin bu konudaki taleplerinizi ileterek sorunun çözümünü talep ettim. Sayın Ulusoy bu konuda gerekli yasanın hazırlanarak Başkanlığa sunulduğunu, Şubat ayında TBMM’ne geleceğini belirtmişlerdir. Bilgilerinize sunarım.” dedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."