Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Daha İyi Hizmet İçin..’

‘Daha İyi Hizmet İçin..’
  • 27.12.2015

Sağlık Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, Malatya ve Beydağı Devlet Hastaneleri ile ilgili yapılan birleştirme çalışmalarını savundu ve bunun daha etkin bir sağlık hizmeti verilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Dr. Zengin, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Bakanlığımızca yürütülen sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında başlatılan Sağlıkta dönüşüm programının hedeflerinden biri olan verimlilik, kaynakları uygun şekilde kullanarak maliyeti düşürüp, aynı kaynakla daha fazla hizmetin üretilmesi hedeflenmiştir. İnsan kaynaklarının dağılımı, malzeme yönetimi, akılcı ilaç kullanımı, sağlık işletmeciliği ve koruyucu hekimlik uygulamaları bu esas çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; ülkemiz genelinde bir çok il ve ilçe merkezlerinde 5283 sayılı kanun gereği Bakanlığımızca devir alınan hastaneler ile birlikte birden fazla devlet hastanesinin ayrı yönetimler altında bina, tıbbi teknolojik ve finansal imkanlar ile uzman tabip ve diğer sağlık, insan gücü kaynakları bakımından bölünmüş bir yapılanma içerisinde faaliyet göstermekte olduğu bölünmüş kaynakların mevcut kurumların verimli işletilmesini ve kısıtlı olan kaynakların rantabıl ve koordineli olarak kullanılmasını olumsuz yönde etkilediği, dolayısıyla branş nöbetleri, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi hayati önem taşıyan kritik hizmetlerde sorun ve aksaklıklar yaşandığı ve sonuç olarak kamu hastanelerimizde yataklı tedavi hizmetlerinin sunumunda sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. Sağlık sorunlarının çözümlenmesinde sadece hekim istihdam edilmesi yeterli değildir, hekim dışı sağlık personeli, altyapı yatırımları ve doğru işletmecilik anlayışı adına ciddi bir atılım yapılmak zorundadır. Ülkemizde mevcut ve yetişmekte olan hekim sayısıyla, hekimlerin verimli olarak çalışabileceği donanımlı sağlık kuruluşlarının sayısı arasında büyük bir uyumsuzluk vardır. Ülkemiz genelinde donanımlı sağlık kuruşu önemli bir ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyaç karşılanırken kısıtlı olan kamu kaynaklarının etkin kullanılması bir zorunluluktur. Sağlık sektöründe ilaç, sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük oranda dışa bağımlık ülke gelirlerinin büyük oranda yurtdışına aktarılmasına yol açmaktadır.

Son yıllarda sağlık sistemlerinde yaşanan önemli değişimler ile hastaneler yataklı sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlar olmaktan çıkarak, ileri düzeyde özellik arz eden teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği kurumlar haline gelmiştir. Sonuçta, modern hastanelerin asıl rolü artık yatan hasta bakımı olmaktan çıkmıştır. Hastaneler gittikçe kısa süreli yatış gerektiren uzmanlaşmış teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği merkezler haline gelmektedir.

Hastanelerin sağlık sisteminde baskın güç olması, kapasite kullanım oranlarının düşük olması, teknolojik unsurların yetersiz ve dengesiz dağılımı, parçalanmış hastane sistemlerinin varlığı, küçük hastanelerin tedavi veren kurumlardan daha çok hastaları sevk eden sağlık kuruluşlarına dönüşmesi ve dinamik bir yapıya sahip olmayan yönetim anlayışı ile kamu harcamalarındaki gereksiz artışlar gibi sorunlar hastane çalışmalarında gerekli düzenleme yapılmasını gerektiren temel faktörlerden bazılarıdır

Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye de, değişen şartlara uyum gösterebilmek ve vatandaşlarına imkanları oranında en iyi sağlık hizmetini sağlayabilmek için, sağlığa ayırdığı kaynaklar ne olursa olsun maliyet–etkili, kaliteli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti verebilmek için verilen sağlık hizmetlerinin aksayan yönleri gözden geçirilerek planlama yapılmaktadır.

Kamu hastanelerimizi şekillendirilirken sektörde yaşanacak olası değişim ve gelişimleri iyi analiz etmek gerekmektedir. İlimiz açısından hasta yatağı sayısını arttırmaktan daha çok mevcut hasta yataklarının daha nitelikli verimli ve etkili kullanımı hedef alınmalı ve %60’lik yatak işgal oranının arttırılması için gereken önlemler uygulamaya konulmalıdır.

Bu güne kadar sağlık alanında çözülmemiş problemleri çözmeyi hedefliyoruz, bunun için dönüşüm ve değişim başlattık. Dönüşüm ve değişim zordur. Dönüşüm yerleşik olanı rahatsız eder. Değişim alışılmış olanı terk etmeye zorlar. Zor ve güçlüklerle dolu bir atılım yapmayı göze almakla, yaşamakta olduğumuz birçok önemli problemi çözmeyi amaçlıyoruz. Mevcut kamu hastanelerimizin yönetimlerindeki birleştirilme çalışmalarında kamuoyunun kaygılarını dinleyerek, duyulan kaygıları iyi yönetilebilirsek, yeni doğacak gün çok daha aydınlık doğacağını biliyoruz. Her uygulama eğer iyi yönetilemezse çeşitli olumsuzluklar doğurabilir. Fakat bugüne kadar Bakanlığımızca sağlık uygulamalarındaki problemlerinin çözümünde çok cesaretli adımlar atıldı. Atılan bu adımlarda suçlanıp suçlanmayacağımızı düşünmeden ortak sesi dinleyip doğru olduğunu bildiğimiz adımlar cesaretle atıldı. Eğer aynı kararlılıkla gidilirse bu kaygı sürecinde bir doğum sancısı gibi, bir sancı olarak atlatılacağını ve önce ağlayan ve ardından gülen bir bebeğin doğacağını ümit ediyorum.

Bu kapsamda, 02/12/2006 tarihinde Sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr. Recep Akdağ’ın izleme değerlendirme ekibiyle ilimizde yapmış oldukları inceleme sırasında ilimizin tüm sağlık sorunları değerlendirilmiş, çözüm önerileri olarak kısa vadeli ve orta vadeli planlamalar yapılmıştır. İlimizin sağlık sorunlarının iyileştirilmesinde orta vadeli yeni bir hastanenin yapılması planlanmış, bu çerçevede Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Malatya Şeker Fabrikası mülkiyetindeki 188.000 metrekarelik arsa Özelleştirme İdaresi tarafından hastane yapılması için Bakanlığımıza tahsisi yapılmıştır. Bu arsaya 640 yataklı(toplamda 850 yataklı) TOKİ tarafından yeni hastanenin yapılması için 15/10/2009 tarihinde hastane inşaatı ihalesi yapılacaktır.

İlimizin sağlık göstergelerinde gerekli düzeltmeleri yapabilecek kısa vadeli çözüm önerileri olarak da Bakanlığımızca yapılan değerlendirmelerde Türkiye genelinde uygulanan bir çalışma olarak 5283 sayılı yasa kapsamında Bakanlığımıza devir alınan hastane yönetimlerinin mevcut hastanelerimiz yönetimleriyle birleştirilmesi 02/12/2006 tarihinde Sayın Bakanımızın talimatlarıyla başlatılmış olup, Temmuz 2009 tarihi itibariyle bu çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yapılan bu çalışmalarda insan kaynaklarının bina ve mevcut tıbbi teknolojilerinin rantabıl kullanılması planlanmıştır. Bundan sonraki aşamalarda birleştirilen hastane yönetimine bağlı hastanelerin klinik hizmetleri ilgili uzmanların yapacakları teknik çalışmalar sonucunda tespit edilecektir.

Bu çalışmaların temel amacı; halkımızın etkin bir sağlık hizmeti almasında kamu kaynaklarının verimli kullanılarak israf edilmemesidir. Hastane yönetimlerinin birleştirilmesi ile insan kaynaklarının etkin kullanılması sağlanarak halkımızın 24 saat kaliteli sağlık hizmetine kavuşması hedeflenmektedir. İl merkezindeki İki kamu hastanesinin acil servislerinde ilgili branş uzmanları ile etkin sağlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Bu bizim 2014 yılında Malatya Sağlık şehri olacaktır sözümüzün gereği olarak mutlaka uygulamamız gereken bir konudur.

İlimiz merkezinde mevcut bulunan iki kamu hastanemizin fiziki mekânlarının yetersizliği ve uygun olmayan şartları insan kaynaklarımızın rantabl kullanılamaması hastalarımızın sağlık hizmeti almalarında önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Hastanelerimize müracaat eden hastalarımıza yeterli sağlık hizmeti sunamadığımızda, hastalarımızın 3. basamak sağlık hizmeti sunan İnönü Ünv. Tıp fakültesine sevk edilmeleri neticesinde yoğun sevkler İnönü Ünv. Tıp fakültesinin imkânlarını zorlamaktadır. Bunun sonucu olarak il dışına hasta sevkleri yapılmakta, sevklerde ambulans helikopter dahil kullanılarak hastalar en yakın sağlık kuruluşlarına yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Fakat bu sevkler hastalarımızın hayatlarını önemli risklere maruz bırakmadadır. Bu nedenle ilimizin tüm sağlık verilerini değerlendirerek ihtiyaçlarımıza cevap verecek yapı kurmak zorundayız. İlimiz nüfusunun % 53 ‘ü doğurgan kadın ve çocuk nüfusundan oluştuğunu dikkate alırsak bu nüfusun yeterli sağlık hizmeti almasını sağlayacak planlamada gecikmeye müsaade edilemeyeceği bir gerçektir. Bu kapsamda Malatya Beydağ Devlet Hastanesi bünyesinde 250 yataklı Kadın hastalıkları ve kadın doğum ve çocuk hastalıkları merkezinin yapılandırılması ilimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Böylece hastane doğumlarımızın tamamının uzman doktorlar ile yaptırılması doğan her bebeğin doğduğu dakikadan itibaren uzman kadrolarımızın sağlık kontrollerinden geçmesi anne ve bebek ölümlerinin ve sakat doğumların önlenmesinde önemli avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmalar neticesinde artan hasta memnuniyeti sağlanırken yapılan uygulamalar ile bir yıllık kamu menfaatinin 20milyon TL seviyesinde olması beklenmektedir.
İlimizin yıllardır biriken sağlık sorunlarını çözebilmek için bizlerden desteğini esirgemeyen ve bizlere cesaret veren başta Sayın Bakanımız Prof.Dr. Recep Akdağ’a Sayın milletvekillerimize, Valiliğimize, Üniversitemize, Sivil Toplum kuruluş temsilcilerimize, basınımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma minnet duygularımı sunuyorum.

Başarıya hep birlikte ‘’biz, hepimiz’’olarak imza atamak istiyoruz. Sonuçta Malatya’nın Sağlık göstergelerindeki iyileşme insanımızın mutluluğunda önemli olduğunu biliyoruz.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."