Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İddialar Doğru Çıkınca!..

İddialar Doğru Çıkınca!..
  • 26.12.2015

Malatya İl Genel Meclisi’nin Ocak döneminde merkez ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’ne seçtiği üyeler, bazı ilçelerde AKP’li yöneticilerin, yakınlarının ve bir ilçede de vakıftan yardım alan bir kişinin “hayırsever” kontenjanında yeraldığı yolundaki iddialar üzerine konuyu inceleyen Valii Halli İbrahim Daşöz’ün, bu seçimle ilgili “hukuka aykırılıklar olduğu” itirazı üzerine yeniden seçildi. AKP Grup Sözcüsü Fatih Nalçacı, seçimlerden önce, Valinin çekincelerini yerinde bulmadıklarını öne sürdü.

Malatya İl Genel Meclisi, Şubat dönemi toplantılarına Özel İdare toplantı salonunda başladı. Meclis Başkanı Bekir Çelik’in başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde merkez ve ilçelerdeki SYDV Mütevelli üyelikleri yeniden Meclis Başkanı Bekir Çelik, Vali Halil İbrahim Daşöz’ün gönderdiği yazıyı okuttu.

Vali Daşöz’ün gönderdiği yazıda, Ocak döneminde vakıf mütevelli heyeti üyeliğine seçilen üyelerle ilgili olarak, bazı üyelerin vakıftan yardım aldığı, bazılarının siyasi parti ilçe başkanı, üye ve yönetici oldukları iddialarının bulunduğu belirtilerek, bu durumun tarafsızlık ilkeleri ve kamu yararı ile bağdaşmadığı kaydedildi. Yazıda, gelişen durumun ayrıca idarenin zafiyetine yol açabileceği de belirtildi.

ASLANOĞLU’NUN ÖNERGESİ..
CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, İl Genel Meclisi’nde “kavgalı” oturumda belirlenen, ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyetinde yer alacak “hayırsever” üyelerle ilgili iddiaları, TBMM Başkanlığına ileterek, vakıftan sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın bu soruları yanıtlanmasını istemişti.

Milletvekili Aslanoğlu, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, ilgili bakanın sözlü olarak yanıtlamasını istediği sorularını şöyle sıralamıştı:

“İlçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarına mütevelli olarak atanacak hayırseverlerin belirlenmesi yeni çıkan yasa ile il genel meclisine bırakılmıştır. Bu yasa ile atanacak mütevellilerin ilçelerde hayırseverlikleriyle tanınmış olması temel koşulu getirilmiştir. Malatya’daki ilçelerimizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu hayırsever üyelikleri için il genel meclisi üyelerince belirtilen isimlerin tarafınızca araştırılması halinde bu yasanın uygulanmasında hükümetinizin hayırsever anlayışının ne olduğunun tarafıma iletilmesini bilgilerinize arz ederim.

1-Yeşilyurt İlçemizde il genel meclisi tarafından hayırsever olarak önerilen bir üyeye daha önce ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfından yardım yapılmış mıdır? Veya Sosyal Yardımlaşma Vakfında yardım dosyası var mıdır? Sizin hayırsever anlayışınız yardım yapan insan mı yoksa hayra ihtiyacı olan insan mı?

2- Pütürge ilçemiz için önerilen iki kişi AKP ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyesi midir? Yine Akçadağ ilçemiz için önerilen isimler AKP ilçe yönetiminin amcaoğlu ve Malatya merkez ilçede görevli bir kişi midir? Battalgazi ilçemizde önerilen kişi AKP ilçe yönetim kurulu üyesi midir? Darende ilçemizden önerilen kişilerden biri AKP yönetim kurulu üyesi ve diğeri ise Balaban Belde Başkanı mıdır? Doğanşehir ilçesi için önerilen iki kişi AKP ilçe yönetim kurulu üyesi midir? Kuluncak ilçemizden önerilen bir üye, partiniz il genel meclisi üyesinin kardeşi midir? Arapgir ilçemizde muhtarlar adına iki kişi seçilmesine karşın hayırsever olarak tekrar iki muhtarın önerilmesi yönetmenliği uygun mudur?

3- Hükümetinizin hayırseverlik kavramı ilçede hayırseverliliği ile tanınmış kişi yerine parti yandaşı, AKP üyesi olma veya il ve ilçelerinde görev almak anlayışı mıdır?”

VALİLİK DE HUKUKA AYKIRI BULDU..
Aslanoğlu’nun iddialarının yerel basında da yeralmasından sonra, Valiliğin konuyu değerlendirdiği, iddiaları da içeren bazı saptamalara yer verdiği bir yazıyla, ilk seçim sonucunu kabul etmediğini aşağıdayi yazıyla İl Genel Meclisi Başkanlığı’na bildirdiği ve bu nedenle seçimlerin yenilendiği bildirildi.

Valiliğin, ilk seçim sonuçlarına ilişkin kararı iade ettiği yazı şöyle:

“İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15 inci maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmenliği’nin 17 inci maddesi uyarınca ilgi yazı ekinde Valiliğimize gönderilen 12/01/2007 tarih ve 10 sayılı İl Genel Meclisi kararı aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden görüşülmek üzere ekte iade edilmiştir.

1-İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre “İl Genel Meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutad toplantı yerinde toplanır…” hükmüne yer verilmesine rağmen belirtilen hükme uyulmadığı,

2-İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17 inci maddesinde: “Meclis tarafından alınan kararların tam metni, başkan tarafından en geç on beş gün içinde valiye gönderilir….” Hükmüne yer verilmesine rağmen söz konusu kararın İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin imzası ile Valiliğimize gönderildiği tespit edilmiştir.

3-5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde; “Bu kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur. Mülki idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, sağlık bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur.

Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi: ilçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyete bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasında, il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İl veya ilçede bu kanun belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasında, il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar…” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak il genel meclisince, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları mütevelli heyetine seçilen üyelerden, bazılarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflardan yardım alan muhtaç kişiler oldukları ve yine seçilen kişilerden bazıları siyasi parti ilçe başkanı, üye ve yöneticileri oldukları basına çıkan haberlerde yer almıştır. Seçilen bu şahısların siyasi parti temsilci olması nedeniyle, anayasamızda ve idare hukukunda geçerli olan ve idarenin aldığı karar uyguladığı işlemlerde, uyması gereken tarafsızlık, hakkaniyet, kamu yararı bulunması ilkeleriyle, bağdaşmadığı 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununun amaç ve ilkeleriyle uyuşmadığı vakıf mütevelli heyetindeki kamu görevlileri ile seçilen siyasi kimlikli üyeler olması nedeniyle çalışmalarından istenmeyen problemlerin ortaya çıkabileceği, mütevelli heyetinde yer alan kamu görevlilerinin de tarafsızlığına olumsuz etki edebileceği ve bu durumun idarenin zaafiyetine yol açabileceği kanaatine varılmıştır.

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15 inci maddesinde; “İl genel meclisi tarafından alınan kararların, tam metni en geç on beş gün içinde valiye gönderilir. Valinin hukuka aykırı bulduğu kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir…” Yine İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 17 inci maddesinde; “Meclis tarafından alınan kararların tam metni, başkan tarafından en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir…” denilmekte olup yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde ilçe sosyal yardımlaşma vakfı mütevelli üyeliklerinin seçimine ilişkin 12/01/2007 tarih ve 10 sayılı İl Genel Meclisi kararı kanunun 15 inci ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmenliğinin 17 inci maddesi uyarınca İl Genel Meclisinde yeniden görüşülmek üzere ekte iade edilmiştir.”

YENİ ÜYELER..
İl Genel Meclisi’nin, Valiliğin ilk seçim sonucunu kabul etmemesi üzerine yaptığı yeni seçimle, bazıları oy çokluğuyla, bazıları oy birliğiyle belirlenen ilçe vakıfları mütevelli heyetlerinin “hayırsever” kontenjanlarında yeralan isimler şunlar:

MERKEZ: Ramazan Çetin, Ali Çavuş,
AKÇADAĞ: Mehmet Kayaşahin, Veysel Güde, Vahap Yücekaya,
ARAPGİR: Adnan Şeker, Naci Başkaya,
ARGUVAN: Abdulkadir Aslan, Naki Düzova, Şahin Bektaş,
BATTALGAZİ: Naci Bayhatun, Ömer Kuş, Şahin Yağmur,
DARENDE: Veysel Zengi, Ahmet İlhan, Durdu Dizdar,
DOĞANŞEHİR: Fahrettin Tapar, Burhan Tanışık,
DOĞANYOL: Adıgüzel Kandemir, Abdullah Gül, Ömer Çakmak,
HEKİMHAN: Mevlüt Koca, Ruhi Altuntaş, Osman Şahin,
KALE: Ahmet İpek, Halis Cengiz, Galip Karataş,
KULUNCAK: Şinasi Kavak, Mahmut Kılıç, Ali Cengiz,
PÜTÜRGE: Mevlana Doğan, Şevket Elmas, Abbas Özaydın,
YAZIHAN: Hikmet Gültekin, Kemal Dursun, Abuseyif Fırat,
YEŞİLYURT: Recep Menekşe, Maden Özaslan.

Bu arada Malatya merkez SYDV üyeliğine seçilen Bekir Sözen ve Ali Budak’ın istifa etmeleriyle, merkez “hayırsever” üyeliklerine bu kez Ramazan Çetin ve Ali Çavuş’un seçildikleri belirtildi.

ESKİ LİSTE..
İl Genel Meclisi’nin “kavgalı” oturumunda seçilen ve tepkiler üzerine Valilik tarafından kabul edilmeyen ilk seçimde, vakıflara seçilen isimler şunlardı:

AKÇADAĞ: Mehmet Kayaşahin, Veysel Güde, Vahap Yücekaya,
ARAPGİR: Adnan Şeker, Naci Başkaya,
ARGUVAN: Mehmet Ali Türker, Nusret Ateş, Naki Düzova,
BATTALGAZİ: Şahin Yağmur, Ömer Kuş, Naci Bayhatun,
DARENDE: Veysel Zengi, Durdu Dizdar, Ahmet İlhan,
DOĞANŞEHİR: Fahrettin Tapar, Burhan Tanışık,
DOĞANYOL: Ömer Çakmak, Abdullah Gül, Adıgüzel Kandemir,
HEKİMHAN: Osman Şahin, Ruhi Altuntaş, Mevlüt Koca,
KALE: Ahmet İpek, Halis Cengiz, Galip Karataş,
KULUNCAK: Şinasi Kavak, Mahmut Kılıç, Ali Cengiz,
PÜTÜRGE: Mehmet Elmas, Hamit Kılınç, Remzi Aydoğan,
YAZIHAN: Hikmet Gültekin, Kemal Dursun, Abuseyif Fırat,
YEŞİLYURT: Fikret Dağaşan, Recep Menekşe.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."