Final

Örnek Resim


Hacı Mehmet Turfanda

Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İşte Üniversitenin “Engellenen” Kadro Yasa Tasarısı..

İşte Üniversitenin “Engellenen” Kadro Yasa Tasarısı..
  • 26.12.2015

Kuruluşunun 30. yıldönümünü kutlamasına karşın, CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun saptamasıyla “Kadro Kanunu olmayan tek üniversite” konumundaki İnönü Üniversitesi ile bünyesindeki Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kadro sorununu çözecek yasa çıkarılması girişimleri, 12 Mart 2003 tarihinde TBMM’deki Malatya kökenli AKP’li ve CHP’li 15 milletvekilinin (AKP’li 1 Malatya Milletvekili hariç) imzaladığı yasa teklifi ile start aldı.. Teklif, 2 yılda çeşitli aşamalardan geçti. 250’si akademik, 878’i genel idare ve hizmet elemanı olan kadro talebi, en son Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.. 250 akademik kadro bu komisyonda aynen onaylanırken, 878 genel idare ve hizmet elemanı kadro talebi 450’ye indirildi.

KADROSU OLMAYAN TEK ÜNİVERSİTE..
CHP Milletvekilinin, kadro kanunu olmayan tek üniversite diye ifade ettiği İnönü Üniversitesi’nin kadro kanununun çıkarılması için 6’sı Malatya’dan seçilmiş AKP ve CHP’li, diğerleri de çeşitli illerin Malatya kökenli milletvekilleri olmak üzere 15 milletvekili harekete geçti ve 2003’te, kadro sorununun çözümü için hazırladıkları yasa teklifini TBMM Başkanlığına verdiler.. Bu teklife, halen “üniversitenin başındaki zihniyeti gerekçe göstererek, kadro kanununa karşı çıkan” AKP Malatya Milletvekili Münir Erkal imza koymamıştı.

12 Mart 2003 tarihinde hazırlanan ve 17 Mart 2003 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif ve talep edilen kadro miktarları şöyleydi:

TEKLİF..

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Gerekçe..
Üniversitelerin toplumların, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel açılardan rehberi ve öncüsü olma fonksiyonları, günümüzde daha da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bu gün üniversitelerin seçkin eğitime ve bilimsel araştırmalara ağırlık verme yanında, uyguladıkları öğretim programlarıyla yaptıkları araştırmaların konularının da bulundukları çevrenin ihtiyaçlarına ve sorunlarının çözümüne dönük olması gerekmekdedir. Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi ve bu fakülteye bağlı araştırma ve uygulama hastanesine gerekli kadro verilmediğinden sağlık hizmetleri geçici kadrolarla yapılmaya çalışılmakta, ilave yapılan yeni 200 yataklı bölüm ve 2 yoğun bakım ünitesi hizmete açılamamaktadır. Bir bölge hastanesi olarak planlanan Turgut Özal Tıp Merkezi kadrosuzluk nedeniyle yeterli kapasitede hizmet verememektedir. Bu teklif İnönü Üniversitesi ve fakültelerinin öğretim üyesi ve diğer kadro ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. “

Teklifte imzası olan “Malatya” kökenli milletvekilleri:

AKP’li Milletvekilleri: Ali Osman Başkurt-Malatya, Süleyman Sarıbaş-Malatya, Fuat Ölmeztoprak Malatya, Nükhet Hotar-İzmir, İbrahim R.Özal-İstanbul, İlhan Albayrak-İstanbul, Miraç Akdoğan-Malatya,

CHP’li Milletvekilleri; Ferit Mevlüt Aslanoğlu-Malatya, Muharrem Kılıç-Malatya, Mehmet Sevigen-İstanbul, Gülsün Bilgehan-Ankara, M.Erdoğan Yetenç-Manisa, Hüseyin Özcan-Mersin, Yakup Kepenek-Ankara, Z.Damla Gürel-İstanbul.

TALEP EDİLEN KADROLAR

AKADEMİK KADRO:
Profesör 20 adet, Doçent 40 adet, Yardımcı Doçent 30 adet, Öğretim Görevlisi 92 adet, Araştırma Görevlisi 57 adet, Uzman 11 adet (TOPLAM 250 adet)

İDARİ KADRO:
5. DERECE: Programcı 1 adet, Çözümleyici 1 adet, Biolog 15 adet, Fizyoterapist 15 adet, Eczacı 10 adet, Diyetisyen 10 adet (TOPLAM 52 Adet)

9. DERECE: Bilgisayar İşletmeni 10 adet, Ambar Memuru 10 adet, Hemşire 500 adet (TOPLAM 520)

10. DERECE: Bilgisayar İşletmeni 10 adet, Sekreter 5 adet, Memur 20 adet, Şoför 10 adet, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 20 adet, Teknisyen 15 adet, Sağlık Teknikeri 50 adet, Sağlık Teknisyeni 20 adet, Sağlık Teknisyen Yardımcısı 10 adet, Teknisyen Yardımcısı 6 adet (TOPLAM 186 Adet)

11. DERECE: Hizmetli 10 adet, Hastabakıcı 100 adet, Aşçı 10 adet (Toplam 120 Adet)

İdari Kadro için TOPLAM kadro talebi 878 Adet.”

2 YILDA KOMİSYONA GELDi..
Meclis başkanlığına verilen ve başından itibaren özellikle AKP’li bir Malatya Milletvekilinin engellemesiyle karşılaştığı ifade edilen tasarı, özellikle CHP Milletvekili Aslanoğlu’nun, Meclis Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partilerin grup başkan vekilleri, ilgili bakanlıklar ve bakanlık bürokrasisi ile yaptığı görüşmelerin ardından, Plan ve Bütçe Komisyonu’na ulaştı.

Sayı çoğunluğu AKP’li olan ve toplam 31 üyesi bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, konuyu 25 Şubat 2005 tarihindeki raporuyla sonuçlandırdı. Komisyon, talep edilen 250 akademik kadro sayısını aynen onaylarken, 878 olan idari ve hizmet kadrosu sayısını 450’ye indirdi.

Komisyonun 25 Şubat 2005 tarihli raporu ve onayladığı kadrolar şöyleydi:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU..

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 milletvekili tarafından hazırlanarak 12.3.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17.3.2003 tarihinde tali komisyon olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna esas komisyon olarak da komisyonumuza havale edilen (2/100) esas numaralı ’78 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’ komisyonumuzun 24.2.2005 tarihinde yapmış olduğu 33 ncü birleşiminde hükümeti temsilen Devlet Bakanı Beşir ATALAY ile Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ve teklif sahiplerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; üniversiteler pek çok alanda toplumun öncüsü ve rehberi konumunda bulunmaktadır. Üniversitelerin, toplumlar açısından hayati önemi haiz bu rollerini devam ettirebilmeleri için çağın gelişmelerini yakalamaları, kaliteli eğitime ve bilimsel araştırmalara ağırlık vermelerinin yanı sıra uyguladıkları öğretim programlarının ve yaptıkları araştırma konularının da bulundukları toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına ve sorunlarının çözümüne dönük olması gerekmektedir. Bu saygın kurumların kendilerinden beklenen bu görevleri yerine getirebilmeleri gerek mali gerekse personel ve benzeri konularda yeterli desteğin sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir.

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde;
– Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi ve bu fakülteye bağlı araştırma ve uygulama hastanesinin yeterli kadroya sahip olmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin geçici kadrolarla yapılmaya çalışıldığı, ilave yapılan yeni 200 yataklı bölüm ve 2 yoğun bakım ünitesinin hizmete açılamadığı, bir bölge hastanesi olarak planlanan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kadrosuzluk nedeniyle yeterli hizmet veremediği, bu hizmetlerin gereği gibi yerine getirilebilmesini teminen Ünhiversite ve fakültelerinin öğretim üyesi ve diğer kadro ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla toplam 1.128 adet kadro ihdas edilmesinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde, Teklif ile ihdası öngörülen kadroların söz konusu ihtiyaçları karşılayacağı ve yerinde bir düzenleme olduğu ifade edilmiştir.

Teklif ve gerekçesi komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Teklifin;
-1 inci maddesi; madde çerçevesinin ve maddeye bağlı (1) sayılı listenin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

-2 nci maddesi; madde çerçevesinin ve maddeye bağlı (2) sayılı listenin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve (2) sayılı listede yer alan çeşitli derece ve ünvanlardaki 828 adet kadronun, ihtiyacı karşılamaya yeteceği düşünülen 450 adede indirilmesi suretiyle;

-Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca, teklifin başlığı kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.”

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ KADROLAR..
Plan ve Bütçe Komisyonu; toplam 250 akademik kadroyu rakamsal olarak aynen onaylarken, Toplam 828 olan İdari ve Genel Hizmet kadrolarına ilişkin sayıyı 450’ye düşürdü.

Komisyonun onayladığı 450 kişilik İdari ve Genel Hizmet Kadroları şöyle:

Programcı 1 adet, Çözümleyici 1 adet, Memur 20 adet, Bilgisayar İşletmeni 30 adet, Biyolog 15 adet, Fizyoteraist 5 adet, Eczacı 3 adet, Diyetisyen 2 adet, Hemşire 273 adet, Sağlık Teknikeri 25 adet, Sağlık Teknisyeni 20 adet, Tekniker 10 adet, Teknisyen 15 adet, Hastabakıcı 30 adet (TOPLAM 450 Adet).”

YİNE ENGELLEME..
AKP’li Meclis Başkanı ve Başbakan Erdoğan’ın da yakın ilgisiyle TBMM Genel Kurulu’na getirilip, görüşülme ve kabul edilme aşamasına getirilen yasa tasarısının, 10 Mart günü görüşülmesi ve kabul edilmesi bekleniyorken, bu gerçekleşmedi.

Kadro yasasını engellemekle suçlanan AKP Milletvekili Erkal, bu konuya ilişkin yaptığı ve geçtiğimiz günlerde Malatyahaber.com’da da yeralan “garip” değerlendirmeleriyle, engellemenin kendinden kaynaklandığını teyid ederken, üniversiteyi rahatlatacak, eğitim ve özellikle de Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki sağlık hizmeti kalitesini artıracak olan kadro yasası, genel kurula indirilmeyi bekliyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."