Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

O Gece TBMM..

O Gece TBMM..
  • 27.12.2015

TBMM’de 6 yıl önce başlatılan “İnönü Üniversitesi’ne kadro verilmesi” mücadelesi, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra nihayet 19 Aralık Cuma gecesi genel kurulun, kadro teklifini içeren yasa tasarısını kabul etmesiyle sonuçlandı. İktidar ve muhaletefe mensup Malatya milletvekillerinin, kadro konusundaki işbirliği ve sonrasında yandaki fotoğrafta da görüldüğü gibi sevinç paylaşımları, yaygın medyaya da haber konusu oldu. Bu arada, toplam kadronun 1207 olduğu, 283 olan akademik kadroya 6 ekleme daha yapılıp 289’a yükselmesiyle bu artışın sağlandığı belirtildi.

Gecede Malatya’nın AKP milletvekilleri ile CHP milletvekilinin ortak çabaları sonucu genel kurula getirilen kadro yasasının görüşülmesi sırasında, daha önce “gerekli gereksiz söz alma alışkanlığı”na burada da devam etmemesi, görüşmeleri uzatmaması için CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu tarafından uyarılan Tunceli Milletvekili Kamer Genç, bunu unutup söz almak isteyince Aslanoğlu tarafından kendisine sert bir şekilde müdahale edildi. Genç de söz almadı.

Yasa teklifinin kabul edilmesinden sonra, Malatya Milletvekillerinden Öznur Çalık ve Mevlüt Aslanoğlu birbirlerini kutlarken, bu an Milli Eğitim Bakanının da bulunduğu bir fotoğrafla belgelendi ve Milliyet Gazetesi’nde yayınlandı. Fotoğrafta, arkadaşları adına İstanbul’daki Malatyaspor gecesine katılan Ömer Faruk Öz yeralmazken, niye mecliste olmadığına dair bir bilgi edinilemeyen Fuat Ölmeztoprak’ta yoktu.

İşte TBMM tutanaklarına göre İnönü Üniversitesi’nin kadro yasası ile ilgili görüşmeler:

….
“..BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 23.10

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKCİ (Konya)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sıraya alınan, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 34 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 34 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 315 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM

ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ

CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan

öğretim elemanı kadroları ihdas edilerek

02.09.1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi

ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 1’inci madde üzerinde söz yok ama dört tane önerge vardır. Bu önergelerden…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, söz istiyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Yok, yok… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Bu sırada Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, söz almak isteyince, Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu tepki göstererek, üstüne yürüyor)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bir dakika… Sayın milletvekilleri, bir dakika…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ayıp ya!

BAŞKAN – Bir dakika sakin olunuz lütfen. Sayın Aslanoğlu, lütfen sakin olunuz.

1’inci madde üzerinde dört tane önerge vardır, üç önergeyi yeni teklif niteliğinde olduğu için işleme alamıyoruz ve 1’inci maddeye bağlı ekli listede değişiklik öngören bir önerge vardır onu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/346 esas numaralı kanun teklifinin 1. maddesine bağlı ekli 1 sayılı listenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İhsan Koca Mücahit Fındıklı Öznur Çalık

Malatya Malatya Malatya

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mehmet Şahin Erkan Akçay

Malatya Malatya Manisa

Cemaleddin Uslu Yaşar Ağyüz Sacid Yıldız

Edirne Gaziantep İstanbul

Fuat Ölmeztoprak

Malatya

(1) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ

Profesör 1 38

Doçent 1 11

Doçent 2 16

Doçent 3 16

Yardımcı Doçent 3 21

Yardımcı Doçent 4 25

Yardımcı Doçent 5 38

Öğretim Görevlisi 1 6

Öğretim Görevlisi 2 11

Öğretim Görevlisi 3 13

Öğretim Görevlisi 4 16

Öğretim Görevlisi 5 16

Öğretim Görevlisi 6 11

Araştırma Görevlisi 4 8

Araştırma Görevlisi 5 5

Araştırma Görevlisi 6 5

Araştırma Görevlisi 7 10

Uzman 1 3

Uzman 2 2

Uzman 3 2

Uzman 4 2

Uzman 5 4

Uzman 6 4

TOPLAM 289

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEREM ALTUN (Van) – Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Gerekçeyi mi okutayım?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (M alatya) – Gerekçe okunsun.

Gerekçe:

Malatya İnönü Üniversitesinin kadro ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilmiş bu önerge doğrultusunda 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bir önerge daha var 1’inci madde üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu kanunun 1’inci maddesinde bir önerge veriyoruz, arkadaşlarımız işleme almıyorlar. İşleme alınması lazım. Yani usulsüzlük olur. Ben, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bir önerge veriyorum bu kanunun 1’inci maddesi üzerinde, reddedilir, kabul edilir.

BAŞKAN – Ama arkadaşlar incelediler, bunun uygun olmadığını, yeni teklif olarak nitelediler, onun için kabul etmediler.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bu yeni bir teklif değil efendim. Gerekçesinde…

BAŞKAN – O yüzden işleme alamadık. Bunu şu anda yapamayacağız.

1 inci maddeyi Kabul edilen önerge doğrultusunda 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 1’inci madde kabul edilmiştir.

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) – Sayın Başkanım, söz istedim ben.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.17

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 23.27

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKCİ (Konya)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31’inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

315 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Teklifin 2’nci maddesini okutuyorum:

MADDE 2- Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümlerine eklenmiştir.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen? Yok.

Soru-cevap olarak burada bir Sayın Paksoy’u görüyorum.

Buyurunuz Sayın Paksoy.

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi on altı yıllık bir geçmişe sahip. Hâlihazırda 9 fakülte, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 12 araştırma ve uygulama merkezinde 811 akademik personel, 378 idari personel ve 16.359 öğrencisi vardır.

On iki yıldan beri tıp fakültesine kadro verilmemektedir. Aynı durum Malatya gündeme geldiğinde biz Kahramanmaraş’ı da gündeme getirdik. Ben Daha önce bu on üç özel üniversite yasası çıkarken yine söz vermiştiniz, şimdi yine “Söz veriyorum.” diyorsunuz. Ben artık bu konuyu sizlerin inisiyatifine bırakıyorum.

Teşekkür ediyorum, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Paksoy.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Efendim, bir kişi daha var, beyefendi şifresini giremedi.

BAŞKAN – Kim?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Özbolat.

BAŞKAN – Sayın Özbolat, buyurun konuşun.

DURDU ÖZBOLAT (Kahramanmaraş) – Öncelikle, Malatya İnönü Üniversitesine verilen bu kadrolarla ilgili bütün Meclisimizin değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.

Sayın Milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu’nun altı yıl süren çabasının böyle güzel sonuçlanması bizi memnun etti. Yalnız, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak üniversitemizin tıp fakültesinin gerçekten çok büyük bir kadroya ihtiyacı var. 98 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve YÖK üyelerinden oluşan komisyonun tahsis ettiği 350 akademik ve 140 idari personel kadrosunun üniversitemize verilmesi hâlinde ilimizin sağlık hizmetlerinde ve üniversitemizin idari yapılanmasında çok faydalı olacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımızın, önümüzdeki 2009 bütçe yılından sonra bu kadroların verileceğine dair bize Mecliste bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Sayın Bakan…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli Maraş milletvekillerimizin sorusuna cevap veriyorum.

Gerek Cumhuriyet Halk Partili Maraşlı Milletvekili arkadaşımız gerek Milliyetçi Hareket Partili Maraş Milletvekili arkadaşımız gerek başta Sayın Millî Eğitim Komisyonu Başkanımız Mehmet Sağlam Bey, Meclis Başkan Vekilimiz Nevzat Pakdil Bey ve diğer AK PARTİ’li milletvekilleri bir önerge hazırlamışlardı ve Maraş’ın kadrolarının da buna ilave edilmesini istediler. Ancak kanun yapma tekniği itibarıyla özellikle teknik alanda çalışan hukukçu arkadaşlarımız da bunun mümkün olmadığını ifade ettiler. Kaldı ki, burada hemen Devlet Personel Başkanlığının gerekli görüşünü almadan, Yükseköğretim Kurulunun görüşün almadan, Millî Eğitim Bakanlığından gerekli incelemeyi yapmadan bu şekilde bir önergeyle bunun çıkarılmasının doğru olmadığını söyledik. Ancak arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, yani Meclisin huzurunda şunu söylemek istiyorum: Sadece Kahramanmaraş Üniversitesi değil, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi…

ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) – Afyon Kocatepe…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Mersin…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Afyon Kocatepe, Mersin, efendim Diyarbakır, birçok üniversitemizin… Tabii şimdi yüz otuz üniversiteyi sayacak durumda değil… Doksan dört devlet üniversitesi var. Bunların, arkadaşlar, birçoğunda kadro talepleri var. Bütçe geçtikten sonra, biz bunların gerekli çalışmalarını şu anda yapıyoruz -yapacağız demiyorum, yapıyoruz- ve bunları Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceğiz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinin, bildiğiniz gibi, binası bile henüz tamamlanmamıştır. Özellikle, 2886 sayılı Yasa’ya göre bu yıl yaklaşık 10 trilyona yakın keşif artışı verdik, imzayı attım, bina bitiriliyor. Ama bildiğiniz gibi, Turgut Özal Tıp Merkezi İnönü Üniversitesinde yıllardan beri faal olan bir tıp fakültesi, bir tıp merkezidir. 2005 yılında Plan ve Bütçe Komisyonundan böyle bir kanun çalışması geçti. Ancak, Genel Kurula inmedi, kadük oldu. Malatya İnönü Üniversitesinde bu anlamda çok zaruri ve öncelikli bir ihtiyaç olduğu için, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bütün grupların ittifakıyla gündemine getirilmiştir. Bundan sonra da diğerlerini getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Ama tabii diğerlerini getirdiğimiz zaman kaç olur, ihtiyaca göre bunlar tespit edilecek ve sizlerin huzurunda müzakeresi yapılacaktır.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, 2’nci madde üzerindeki iki önergenin de Bakanın izah ettiği gerekçeler nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine kadro ihdası öngörülüyor. Teklif İnönü Üniversitesine ilişkin olduğundan önergeleri işleme koymamız mümkün değil. Bilgilerinize sunuyorum.

Şimdi 2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi teklife geçici madde ilave edilmesine ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 346 sıra sayılı yasa teklifinin 2. maddesinden sonra gelmek üzere bir geçici madde eklenmesini arz ve teklif ederiz.

İhsan Koca Mücahit Fındıklı Öznur Çalık

Malatya Malatya Malatya

Mehmet Şahin Mevlüt Aslanoğlu Ömer Faruk Öz

Malatya Malatya Malatya

Geçici Madde:

Bu yasa ile 2 sayılı cetvelde ihdas edilen kadrolara öncelikle İnönü Üniversitesinde, 657 sayılı kanunun 4-B, 4-C maddeleri kapsamında ve son 5 yıldır hizmet alımı yoluyla çalışan personel atanır.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEREM ALTUN (Van) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; gecenin bu saatinde Malatya İnönü Üniversitesinin kadro kanunu için kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) Ve tüm gruplara -bu yasaya tüm gruplar bugün ortak bir önergeyle destek vermişleridir- teşekkürlerimi arz ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu önergede söylediğimiz bir şey var, tabii bura da yeridir değildir ama, şunu söylüyoruz, tüm Malatya milletvekilleri olarak söylüyoruz, tüm arkadaşlarımız olarak: Orada kadro kanunu olmadığı için Turgut Özal Tıp Merkezinin, 92 yılından beri önce temizlik şirketi adı altında çalışan bir sürü ebe, hemşire, sağlık memuru, şoför, laborant var, 92 arkadaşlar. Sene 2008, on altı yıldır orada emek veren insanlarımız var. Bunların bir kısım 4/C oldu, bir kısmı 4/B’li oldu. Şunu söylüyorum: Tabii çıkmasından biz gurur duyarız bu yasanın. Ama bu yasadan sonra bu arkadaşlarımız, yeni kadrodaki arkadaşlarımız kadrolu olacaklar. Ama on altı yıldır emek veren arkadaşlarımızın -daha KPSS imkânları yok- her türlü hakkı elinden gitmiş olacak. Yeni gelen kadrolu olacak. Ama yıllardır emek veren 4/C’li, 4/B’li insanlar var, hepinizin vicdanına sesleniyorum.

Diyoruz ki bu önergede arkadaşlar: Tabii, biz gurur duyarız keşke 960 değil de… Aslında İnönü Üniversitesi kadrosunun Sayın Rektörün belirttiği gibi yaklaşık 800 küsur tane akademik kadro, yaklaşık 2 bin küsur tane daha eleman ihtiyacı var çünkü Malatya İnönü Üniversitesi Türkiye’de karaciğer nakli konusunda hemen hemen tek üniversite oldu arkadaşlar. Ben orada emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama vicdanımızda, hepinizin vicdanında en azından orada beş yıl çalışan arkadaşlarımıza, beş yıl, son beş yılda çalışan arkadaşlarımıza, bu kadro kanunu çıktığında bu kadrodaki hangi personel neyi, hangi kadroyu kapsıyorsa; şoförse şoför, burada şoför varsa, sağlık memuru varsa sağlık memuru… Bu arkadaşlarımızın emeğine… Yıllardır orada hepimize hizmet ettiler.

Değerli arkadaşlarım, ricamız bu. Önerge budur. Hepinizin takdirlerine sunuyorum. Tekrar, Malatya İnönü Üniversitesi için burada hepinize, tüm gruplara teşekkür ediyorum. Tüm grupların ortak… Sayın Bakan, sonbaharda açtırdığınız için teşekkür ediyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteği? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Teklifin tümünün oylamasından önce oyunun rengini belirtmek üzere, lehte Malatya Milletvekili Öznur Çalık konuşacaktır.

Buyurunuz Sayın Çalık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerim; Malatya İnönü Üniversitesinin bugün kadro kanununu Meclise getirmiş bulunuyoruz ve yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Oyumun rengini belli etmek adına karşınızdayım ve Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Malatya İnönü Üniversitesi yıllardan beri kadro sorunuyla çok ciddi problemler yaşamaktaydı. Bu vesileyle uzun yıllardan beri Malatya’nın çok önemli sorunlarından biri olarak hep gündemimizdeydi. Bugün bu saate kadar bizlere destek verdiğiniz için bütün milletvekillerime, bütün gruplara ve grup başkan vekillerime, Meclis Başkan Vekilime çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Turgut Özal Tıp Merkezi yıllardan beri kadro sorunundan çok ciddi problemler yaşamaktaydı ve bu sorunları gündeme getirirken, bir önceki sene, 2005 yılında, Sayın Bakanımızın ifade etmiş olduğu gibi, Plan Bütçe Komisyonuna gelip Meclis gündemine inememişti.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kurumlardan en önemlilerinden bir tanesi olan, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismini de taşıyan, Turgut Özal Tıp Merkezimizin de çok ciddi manada kadro sorunları bulunmaktaydı.

Fakültemiz gerek Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanlarımıza yönelik verdiği sağlık hizmetleriyle gerekse ülkemizdeki organ nakli konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla Malatya’mızın ve ülkemizin gururu olmuştur. Ayrıca, Turgut Özal Tıp Merkezi, Ortadoğu bölgesinin en donanımlı tıp merkezlerinden birisi olma özelliğiyle de ülkemizin uluslararası prestijine büyük katkılar sağlamaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnönü Üniversitesinin kadro sorununu gündeme getirdiğimizde bize bu konuda destek veren başta Sayın Başbakanımıza, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik’e, (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Plan Bütçe Komisyonu Başkanımıza ve üyelerine ve tüm parti grup başkan vekillerine, İnönü Üniversitesi Rektörümüz Sayın Cemil Çelik’e, Malatya Milletvekillerimiz Sayın Mücahit Fındıklı, Ömer Faruk Öz, İhsan Koca, Mehmet Şahin, Fuat Ölmeztoprak ve Mevlüt Aslanoğlu adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Biz İnönü Üniversitesinin kadro kanununun hem Malatya hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Hepinize saygılarımı sunuyorum, sağ olun. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çalık.

Aleyhte oyunun rengini belirtmek üzere

Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Arıkan.

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde böyle gerçekten gerekli bir yasayı çıkarttığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Ancak bu yasanın içerisinde Kahramanmaraş Üniversitesi için de iki tane önerge vermiştik, kadro için. Bazı nedenlerden dolayı önergemiz kabul edilmedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Teknik nedenlerle.

FATİH ARIKAN (Devamla) – Teknik nedenlerden dolayı. Bu manada Kahramanmaraş Üniversitesi de gerçekten 1998 yılında verilen bir yasayla birlikte bugüne kadar bu yasanın çıkarılmaması hususu gündeme gelmiştir. Biz, bunun bugünkü önergemizle çıkarılmasını arzu ediyorduk. Ancak Sayın Bakanımız da açıklamada bulundular. Bütçe görüşmelerinden sonra Kahramanmaraş Üniversitesinin kadrosu da inşallah yasa olarak çıkacak, diğerleriyle beraber, diğer şehirlerimizin üniversiteleriyle beraber. Bu hususta da ben Sayın Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum bu inceliğinden ötürü.

Yasanın hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Arıkan.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aslanoğlu, nedir istediğiniz?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkanım, özür diliyorum. Bugün büyük bir özveri yaptığınız için size teşekkür edemedim. Özürlerimi size iletiyorum. Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. (Alkışlar)

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (Alkışlar).”

FOTOĞRAF: Milliyet Gazetesi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."