Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘O Şuyu Durduruldu..’

‘O Şuyu Durduruldu..’
  • 27.12.2015

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, basın toplantısı düzenleyip imar ve şuyulandırma konularındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“17 DOSYA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI..”
Çakır; Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Güven, Ertan Mumcu ve Ahmet Ceyhan’ın da katıldığı basın toplantısında şunları söyledi:

“Son günlerde kamuoyunu meşgul eden imar ve şuyu konuları ile ilgili sizleri ve sizler aracılığı ile saygıdeğer kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

Belediyemiz İmar Komisyonu 2 Kasım 2009 tarihli yazısı ile Başkanlık Makamına sunduğu raporda 6 adet ruhsat dosyasında tapu kayıtlarında tahrifat yapılarak haksız yapı yoğunluğu kazandırıldığı, bu dosyaların imar föyleri ve ruhsata esas teknik evraklarda bazı eksiklikler olduğunu beyan etmiştir.

Buna mukabil Başkanlık Makamı, blok nizam imarlı (emsal değeri olan) parsel büyüklüğü 1000 m2 üstü olan ve yoğunluk kullanan tüm parsellerin dosyalarının incelenmesine ilişkin gerekli incelemeleri yapmak üzere İmar Komisyonu’nu görevlendirmiştir.

İmar Komisyonu tarafından yapılan tespitlere istinaden aynı gün yani 02/11/2009 tarih ve 574 sayılı yazı ile Valilik Makamından muhakkik istenmiş ve aynı gün Cumhuriyet Savcılığına gerekli bilgi ve belgeler intikal ettirilmiştir. Bugüne kadar 17 dosya hakkında işlem yapılmıştır.

Öte yandan soruşturmanın selameti açısından İmar Müdürlüğüne ait arşiv mühürlenerek güvence altına alınmış, ve mevcut durumun tespitinden sonra belirlenen konu ile ilgili belgelerde imzası bulunan 5 personelin tedbiren görev yerleri değiştirilmiştir.

Ayrıca İmar Müdürlüğünde iş ve işlemler ile ilgili durum değerlendirmesi yapılmış, ve bundan sonraki süreçte aksaklıklara bir daha meydan verilmemek için işlemlerin akışı ile ilgili bir yönerge hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge ile bürokrasiyi artırmadan, otokontrolü sağlayan ve herhangi bir suistimale sebebiyet verilmeyecek önlemler alınmıştır. Ayrıca göreve gelir gelmez, suistimal konusu olan yoğunluk transferi ile alakalı meclis kararı Mayıs 2009 meclisinde iptal edilerek suistimale açık olmayan yeni düzenlemeler getirilmiştir.

(Yeni getirilen düzenlemeler çerçevesinde yoğunluk kullanımı ilgili parselin kendi şuyulandırma bölgesi ile sınırlandırılmıştır. Bununla da kamulaştırılması gereken kamuya tahsisli alanların – sağlık-sosyal-kültürel ve spor alanları vs.-bedelsiz hizmete sunulması amaçlanmıştır)

İmar müdürlüğü uhdesindeki 1 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 harita mühendisinden müteşekkil bir tespit komisyonu oluşturularak bahse konu ruhsata tabi yapıların bugünkü mevcut durumlarının tespiti ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

Konu ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup adli mercilerce dosyalar ile ilglili gizlilik kararı verilmiştir. Dolayısıyla konu ile ilgili daha fazla bilgi vermemiz yasal olarak mümkün değildir.”

“MALATYA ZARARA UĞRATILDI..”
“Son olarak şunu ifade edeyim ki, yapılan hukuksuzluk ile Malatya Belediyesi dolayısıyla Malatya halkı zarara uğratılmıştır. Bu süreçte olayın adli boyutu tabiki devam edecektir. Ama bununla beraber Belediyenin zararı da mutlaka tazmin edilecektir, yani Malatyalının hakkı Malatyalılara iade edilecektir. Bizzat ben de bu işin takipçisi olacağım.

Bununla birlikte yeni mağduriyetlere meydan vermemek, yapılan iş ve işlemlerle yakından uzaktan alakası olmayan 3. şahısları yıllarca sürecek belirsiz bir süreç içinde mağdur etmemek için gerekli idari düzenlemeler üzerinde çalışmalar da yapılacaktır.”

KARAKAVAK’TAKİ ŞUYU..
“Diğer bir konu da bir haftayı aşkın bir süredir kamuoyunu meşgul eden Karakavak bölgesindeki şuyu hadisesidir. Gerçekten bu konuda bir deyim gerçek olmuş ve şuyuu vukuundan beter olmuştur.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılmakta olan şuyulandırma işlemi ile arazi üzerindeki ham kadastro parselleri imar planına uygun hale getirilerek yol, yeşil alan, okul, dini tesis, karakol, sağlık ve kültürel teknik alt yapılar oluşturularak sağlıklı ve çağdaş bir kentleşmenin zemini oluşturulmaktadır.

Karakavak bölgesinde de 2007 yılında onaylanan imar planı çerçevesinde bu çalışmalar yapılmış, ve yapılan şuyulandırma işlemleri 3 defa askıya çıkartılmıştır. Toplam 117 hektar ( 1 milyon 179 bin 729 m2) alanda yapılan şuyulandırma işleminde düzenleme ortaklık payı % 40 oranında olup bütün parsel maliklerinden % 35 kesinti yapılarak imar parsellerinin intibakı sağlanmıştır.

Uygulama yaptığımız Karakavak bölgesindeki en büyük sorun; kamu alanlarına isabet eden, dağıtılacak kadastral parsellerin çoğunluğunu teşkil eden, uygulama bölgesinin güneyindeki (kayalık bölgesi) 107 bin m2 lik şehir parkı ile 50 metre genişliğindeki imar yolunda kalan yaklaşık 63 bin m2 lik kadastral parsellerdir. Zira bu parseller bulunduğu yerde verilemediğinden ( yola ve şehir parkına isabet ettiğinden) düzenleme sahası içerisinde boşalan diğer adalarda tahsisi zorunlu olmuştur. Bu anlamda bir çok parselden Ankara asfaltı civarındaki parsellere transferler zorunlu olmuştur. Bu kapsamda yukarda bahsedilen sebeplerden dolayı 15 adet kadastro parseli kayalık bölgesinden Ankara asfaltına doğru 17 ayrı imar adasına tahsis edilmiştir. Ayrıca basın yayın organlarınca konu edilen ve 1,6 km kaydırıldığı iddia edilen parsel de aynı gerekçelerle yer değiştirmiş ve önceden de bahsedilen 3 ayrı askı işleminde de aynı yerde tahsis edilmiştir. İddialar üzerine konu meclis gündemine getirilmiş, askı süreci durdurulmuş ve konu ile ilgili bir komisyon oluşturulmuştur.

Ayrıca, söz konusu alanda yapılan imar uygulamasına ait 4 adet ruhsatlı binalarla ilgili olarak idare mahkemesine binaların korunmasına dair dava açılmıştır.

Şuyulandırma uygulamalarının temel amacı; imar planlarının uygulanması, imar yollarının açılması, şehrin sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulmasıdır. Şuyulandırma yapılmadığı takdirde veya geç kalınması halinde imarsız yapılaşmaların önüne geçilmesi mümkün değildir.

Bu tür asılsız iddialar, kamuoyunda şüpheye düşmekte zaten zor bir süreç olan şuyulandırma işlemi çıkmaza girmektedir. Bu da kentimizin gelişimi için olumsuzluklar meydana getirmektedir. Bu da kesinlikle kamuoyunun malumudur.”

SORULARA YANIT..
Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, imar yolsuzluğu nedeniyle alınan tedbirlerin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bazı suistimaller olmaması için burada ders çıkarmalıyız. Çıkaracağımız ders bundan sonraki süreçte böyle bir istismara izin vermemek. Bu da idarenin görevi. Biz işleyişi değiştirdik. Tapunun aslı ve aplikasyonu incelenecek ve alınan fotokopinin üzerine aslı tarafımızdan görülmüştür imzası atılacak. Arşivden evrak istendiğinde veya bir evraka bakıldığına dair imza atılacak. İmar hattı yapılmadan başlayan inşaatların mutlaka kaçak servisine bildirilecek ve inşaat durdurulacak bunun gibi bir takım tedbirler aldık. Bizler bu tür istismarlara artık izin vermeyeceğiz.”

“BELEDİYENİN KAYBI VAR”
“Savcılığa 17 dosya intikal etti. Bu inşaatların durumu nedir? Yani bu inşaatlar mühürlendi mi?” sorusuna da Başkan Çakır, “Bu süreç devam ediyor. Atmamız gereken en ciddi adımları attık. Burada en büyük amaç nedir? Böyle bir olayın ortaya çıkarılması. Bunun bir cezai boyutu var. Belediye olarak gelir kaybımız var. Bunları dikkate alarak, bunu Valiliğe bildirdik. Araştırmalar devam ediyor. Bizler tespit ettiğimiz suçları savcılığa bildirdik. Bu işlemin geçmişini, bugününü ve yarınını düşünerek, kararlar aldık. Biz şu anda alacağımız kararlarla işi daha sonra çıkmaza sokmamamız gerekiyor. Burada bir yara var. Bu bir yaradır. Geçmişten beri. Kimin suçlu olduğuna yargı karar verecek. Bizim burada kimseyi suçlu ilan etme gibi bir lüksümüz yok. Onun kararını hukuk verecek. Belediye olarak vatandaşın kaybı var. Belediyenin kaybı demek vatandaşın kaybı demek. Belediye olarak gelir kaybımızın tahsilatını da yapacağız. Cezai işlem varsa bunu da üzerine koyacağız. Ders çıkarmamız gereken de şu; hangi boşluklardan yararlanılarak, bu tür suistimaller yapılmış. Mevcut inşaatlarla ilgili oluşturduğumuz ekip durum tespiti yapıyorlar. İnşaat ne durumda, oturan kaç kişi var. Bunları inceliyoruz. İnşaatların durdurulması ile ilgili yazımızı gönderdik. Bu inşaatların durdurulma işlemlerini takip ediyoruz. Şu anda mühürlenmiş bir inşaat yok. Bizler üçüncü kişilerin mağdur olmasını istemiyoruz. Vatandaşlar orada daire almış. Buna bir çözüm bulacağız. Ancak herkes işlediği suçun cezasını çekecek” şeklinde cevap verdi.

KİMLER GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI?
Malatya Belediyesi’nin bu yolsuzlukla ne kadar zarara uğratıldığına yönelik bir soruya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, miktarın tam olarak belli olmadığını soruşturmanın sonucunda bu miktarın belli olacağını söyledi.

İmar yolsuzluğuyla ilgili olarak eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmayacaklarına yönelik soruya da Başkan Çakır, “Belki istismar etmiş olanlar olabilir. Ben hiçbir arkadaşımı ve personeli suçlamak istemem. Ancak bir takım istismarlar olmadan bunun olması mümkün değildi. Soruşturmayı başlatmazdık böyle bir sıkıntı görmeseydik. Burada iyi niyetle çalışan personelimiz de var. Herkesi zan altında bırakmak doğru değil. Soruşturma sonucunda kimin istismar ettiği, kimin göz yumduğu, kimin görevi kötüye kullandığı ortaya çıkacaktır” diye cevap verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2006 yılından bu yana bin metrekare üzerine yapılan binalarında incelendiğini belirterek, binaların yıkılmayacağını ancak yoğunluğa uygun hale getirileceğini söyledi.

“SUÇUM VARSA BEN DE CEZAMI ÇEKERİM..”
“Savcılığa sevkedilen dosyalar arasında halen inşaat durumunda olan var, bunlara ayrı üçüncü kişilere satılan inşaatlara ayrı bir durum söz konusu olmayacak mı?” sorusunu da Çakır, “Amacımız, üçüncü kişileri mağdur etmemektir. Suç işleyen her kimse cezasını çekmesini istiyoruz.” diye yanıtlarken, savcılığa sevkedilen dosyalardan biri olan kendisinin de başta ortağı olduğu Çöşnük’teki inşaatı yaptıran Bil-Grup şirketinden istifasının ne zaman gerçekleştiği yönlü soruya da “Tarihini kesin hatırlamıyorum ama adaylığımın kesinleşmesinden sonra istifa ettim. Orada da fazla yoğunluk kullanılmış. 72 yerine 90 civarında daire yapılmış. Benimde suçum varsa ben de cezamı çekerim. Kimseye ayrıcalık yok, zaten amaç da bu. Oradaki sorun çözülür, çünkü daha inşaat halinde. Süreci beklemek lazım” yanıtını verdi.

O ARSA EŞDEĞER Mİ?
Çakır’a, Karakavak’ta bir grubun hissesini tarladan- Ankara asfaltı kenarına taşıyan “yasa ve etik dışı” şuyulandırma olayı da soruldu.

“Şuyulandırma ile ilgili olarak asılsız iddialar diyorsunuz. Şuyulandırmada esas olan eşdeğer arsa verilmesidir. Kayalık bölgesindeki tarla ile Ankara Caddesi üzerinde ki arsa eşdeğer mi? Ayrıca şuyulandırmalar imar planlarına uygun olarak yapılır diyorsunuz. Yapılan şuyulandırma ile 33 adet ruhsatlı bina yolda kalmış durumda. Bunların 4’ü uygulamanın iptali için mahkemeye başvurmuş durumda. Bunlar asılsız iddia mı?” sorusuna ise Başkan Çakır; “Şuyulandırma sonucu çıkılan askılar da bu amaçla yapılır zaten. Vatandaşlar askı süreci içerisinde itirazlarını yaparlar ve bu itirazlar değerlendirilir. İddialar ve itirazlar üzerine soruşturma başlatıldı ve devam ediyor. süreç sonunda gereken yapılacaktır” diye yanıt verdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."