Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Prof.Dr. Ekinci de Aday

Prof.Dr. Ekinci de Aday
  • 27.12.2015

İnönü Üniversitesi’nde rektör seçimi takviminde geriye sayılırken, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Demircan’dan sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ergün Ekinci de adaylığını açıkladı.

Atatürk Üniversitesi mezunu olan ve akademik yaşamına 1988’de İnönü Üniversitesi’nde başlayan 2 çocuk babası, Malatya doğumlu 42 yaşındaki Ekinci’nin adaylık başvurusuna ilişkin bilgiler, üniversitenin web sayfasında yeraldı.

Ekinci’nin seçim bildirgesi şöyle:

“Bilindiği üzere, 2008-12 yılları arasında görev üstlenecek olan üniversitemiz rektörünün belirlenebilmesi amacıyla, 18-19 Haziran 2008 tarihinde, seçim sürecinin ilk aşaması olan “Rektör Adayları Belirleme Seçimi” yapılacaktır. Yirmi yıldan beri mensubu olmaktan onur duyduğum İnönü Üniversitesinde görev yapmakta olan bir meslektaşınız olarak, yapılacak seçimde Rektör Adayı olduğumu açıklamaktan ve aşağıda genel hatlarıyla belirtilen hedeflerimi siz saygıdeğer öğretim üyeleri ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’na ve üniversitemizin bugünlere gelmesinde katkıda bulunan herkese teşekkürü bir borç bilir, seçime katılacak tüm adaylara başarılar dilerim.

Kişisel bilgilerime www.ergunekinci.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ergun EKİNCİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

HEDEFLER
Bilindiği gibi, mali sistemimizin uluslararası standartlara uyumunu sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu Kanunu’nun 1 Ocak 2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe girmesiyle, üniversiteler özel bütçe kapsamına alınmış ve bu sayede yükseköğretim kurumlarının özerk statüye kavuşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Bu yasanın yürürlüğe girmesi sebebiyle, tüm kamu kurumlarında olduğu gibi üniversiteler de SWOT analizi sonucunda ortaya koyacakları beş yıllık hedeflerini bir stratejik plan çerçevesinde hazırlamak zorundadır. Zira kaynak tahsisi, ancak kuruma ait bütçe türü ve büyüklüklerinin belirlenmesi ve ilgili kurumun sunmuş olduğu stratejik plan çerçevesinde yapılabilecektir.

Öte yandan, üniversitemizin 2009-13 yıllarını kapsayacak olan beş yıllık stratejik planının uygulamasında ve revizyonunda Ağustos 2012’ye kadar görev yapacak olan yeni yönetim inisiyatif sahibi olacaktır. Göreve layık görüldüğüm takdirde, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda üniversitemizi eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında daha ileriye götürmek amacıyla yapmayı planladığım kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerden bazıları genel hatları ile aşağıda sunulmuştur.

KISA VADELİ HEDEFLER (2008 YILI SONUNA KADAR)
•Rektör, genel denetim ve koordinasyon ile üniversite vizyonunu geliştirme amaçlı çalışmalar yapmalıdır. Üniversitenin genel hizmetleri ise, sorumluluk ve dolayısıyla da yetki alanları net olarak belirlenmiş rektör yardımcıları tarafından yürütülmelidir.

•İdari organların şekillendirilmesinde liyakat ön planda tutulmalı, bir öğretim elemanı birden fazla
idari görev almamalı, farklı kişiler görev üstlenerek kuruma sahip çıkma bilinci yerleştirilmelidir.

•Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı AB ülkeleri ortalaması dikkate alındığında oldukça yüksektir. Bu konuda AB standartlarına ulaşmak amacıyla, kriterlerini sağladığı halde kadrolarını alamamış tüm bilim insanlarımıza hak ettikleri kadro unvanları ivedilikle tahsis edilmeli, ayrıca hiçbir öğretim elemanı ileride atanabileceği bir üst kadro tahsisi konusunda da kaygı duymamalıdır. Bu yaklaşım tarzı, üniversitemizde bilimsel rekabete dayalı, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı hedefleyeceğinden, yönetsel anlayışımızın olmazsa olmaz koşuludur.

•Turgut Özal Tıp Merkezi’nin tam kapasite ile çalışabilmesi için 30 tanesi yoğun bakım hasta yatağı olmak üzere 250 hasta yatağı ve 6 adet ameliyathane ivedilikle hizmete açılmalıdır.

•İlgili alanların kriterlerine göre akademik başarıyı özendirecek ödüllendirme sistemine geçilmelidir.

•Birimlerimizin Türkçe ve İngilizce olarak geniş içerikli web sayfaları hazırlanmak suretiyle, ders program ve içeriklerinin uluslararası gelişmelere göre güncelleştirilerek web sayfasında yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca, birimlerden sürekli bilgi akışı sağlanarak Üniversite web sayfası periyodik olarak güncelleştirilmelidir.

•Öğretim üyelerinin görüntülü ders verebilmeleri amacıyla, gerekli fiziksel donanım ve yazılım temin edilmelidir.

•Öğrenci dilek ve şikâyetlerinin toplanarak değerlendirildiği on-line bilgi sistemine geçilmelidir.

•Üniversite–toplum ilişkisini maksimize etmek amacıyla halkla ilişkiler ofisi kurulmalıdır.

•Mezunlarımızın istihdam edilebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla sanayi kuruluşları, şirketler ve İŞKUR ile sürekli temas kurabilecek kariyer merkezi oluşturulmalıdır.

ORTA VADELİ HEDEFLER (2010 YILI SONUNA KADAR)
•Üniversitemizde, yan dal /çift ana dal gibi program çeşitliliği ile multidisipliner programlara yer verilerek mezunlarımız alternatif istihdam olanaklarına kavuşturulmalıdır. Ayrıca, Bologna sürecinin bir gereği olarak, tüm programlarımızın ECTS’ye uyarlanması ve üniversitemiz diplomalarının uluslararası akreditasyon kurumlarınca tanınması sonucunda, hem uluslararası düzeydeki öğrenci hareketliliğine ivme kazandırılması, hem de mezunlarımızın gelişmiş ülkelerde lisansüstü çalışma yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

•Yerel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm iddiası taşıyan lisansüstü tezlere öncelikle destek verilmelidir.

•Evrensel düzeydeki AR-GE başarısının, bu araştırma çalışmalarına ayrılabilecek fonlarla orantılı olduğu gerçeğinden hareketle, sadece Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin güçlendirilmesi değil, aynı zamanda yurtiçi (TÜBİTAK, DPT ve diğer kamu / özel kuruluşlar) ve ağırlıklı olarak da yurtdışı projeler konusunda öğretim elemanlarının teşvik edilmesi son derece önemlidir. Bir ülke adına kayıtlı patent sayısı, o ülkenin bilimsel çıktılarının ne kadarının uygulanabilir nitelikte olduğunun en temel göstergesidir. Son yıllarda SCI-SSCI-AHCI kapsamına giren dergilerdeki yayın sayısında önemli bir artış olduğu halde, aynı trendi patent sayısında yakalayamamış olmamız üzüntü vericidir. Bu sebeple, ülkemize önemli ölçüde katma değer kazandıracak olan “inovasyon” projelerini desteklemek de öncelikli hedeflerimizdendir.

•Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki tüm branşlarda yüksek standartlarda sağlık hizmeti verilebilmesi için, gerekli insan kaynakları ve ekipmanın ivedilikle tahsis edilebilmesi amacıyla girişimlerde bulunulmalıdır.

•Ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak, bölümlerimizde henüz açılmamış olan anabilim / anasanat dalları hayata geçirilmelidir.

•Yeterli sayıda öğretim üyesi ve donanıma sahip anabilim / anasanat dallarında yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programları bir an önce açılmalıdır.

•Bakanlar kurulu kararı alınan / beklenen Diş Hekimliği, Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerinin açılması amacıyla yetkili makamlar nezdindeki çalışmalar hızlandırılmalıdır.

•Yerel ve/veya bölgesel ihtiyaçlar, ülke gerçekleri ve global taleplerin birlikte optimize edilmesiyle yeni fakülte ve birimler açılmalı ve öğrenci sayısı da rasyonel bir yaklaşımla artırılmalıdır.

•ÖSS’de başarılı olan öğrencilere üniversitemizi tanıtıcı broşürler gönderilerek, üniversitemizi tercih etmeleri halinde kendilerine burs sağlanmalıdır.

•Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulmalıdır.

•Değişim programları (Sokrates-Erasmus) kapsamındaki anlaşmalı üniversite, bölüm ve öğrenci sayıları artırılmalıdır.

•Sanayi sektörünün talep edebileceği test ve analizler için döner sermaye kapsamında “Test ve Analiz Laboratuvarları” kurularak akredite edilmeli, analiz yelpazesi sürekli güncelleştirilerek geliştirilmeli, hizmet alanları konusunda meslek odaları ve değişik sanayi kuruluşlarının bilgilendirilmesi suretiyle üniversite öz kaynaklarının artırılması sağlanmalıdır.

•Son sınıf öğrencilerinin KOSGEB projelerine katılımı özendirilmelidir.

•Hizmet içi eğitim kurslarıyla sosyal, kültürel ve sportif tesislerdeki hizmet kalitesi maksimize edilmelidir.

•İnşaatı devam etmekte olan birimlerin tamamlanmasına hız verilmelidir.

•Birim ve lojmanlarımızın kapalı otopark ihtiyaçlarını karşılayacak projeler gerçekleştirilmelidir.

•Kliması olmayan mevcut binaların koşullarına uygun alternatif çözümler geliştirilmelidir.

•Kampus alanı aynı zamanda bir yaşam alanı da olduğundan, çeşitli sosyal ihtiyaçların giderilebileceği bir kampus çarşısı oluşturulmalıdır.

•Kampusdaki trafik yoğunluğunun ve olası kaza risklerinin azaltılması amacıyla kampus içi ulaşım ağı (ring) kurulmalıdır.

UZUN VADELİ HEDEFLER (AĞUSTOS 2012’YE KADAR)
Üniversiteler; AR-GE çalışmaları ile bilgiyi üreten, eğitim-öğretim faaliyetleriyle bilgiyi öğreten, danışmanlık statüsüyle bilgiyi sunan ve nihayet bildiri, makale, patent vb. araçlarla da bilgiyi yaymak suretiyle tartışmaya açan evrensel nitelikteki kurumlardır.

Üniversiteler anılan bu evrensel görevi yerine getirirken, özveri ile çalışabilecek, ortak akıl ile hareket edebilecek nitelikli bir kadroya ihtiyaç duyarlar. Özelde yerel, genelde ise ulusal ve nihayet evrensel sorunlara karşı duyarlı bir yönetim anlayışıyla, üniversitemizi Türkiye üniversiteleri içerisinde iddialı, dünya üniversiteleri sıralamasında ise tatminkâr bir düzeye ulaştırmak nihai hedefimizdir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."