Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Raylı Sistemimiz Vardı, Hem de 1940’larda..

Raylı Sistemimiz Vardı, Hem de 1940’larda..
 • 16.10.2016

Malatya’da 1970’lere kadar şehiriçi ulaşımda kullanılan raylı sistem vardı..

Nezir KIZILKAYA Yazdı
[email protected]

Çocukluk yıllarımda, yani 1970’lerin başında Hükümet binasının arka tarafında bulunan evimizden sesini duyardım. Özellikle akşamın geceye uzandığı geç vakitlerde sessizliği bir ok gibi delen tren düdüğü ve ardından demir tekerleklerin rayların üzerinde dönerken çıkardığı sesler, tren uzaklaştıkça azalır, cılız bir düdük sesi ile de gecenin karanlığında kaybolurdu. Aslında ilk zamanlar ben bu sesi istasyondan gelir zanneder, bu kadar uzaktan bu sesin nasıl bizim mahalleye ulaşabildiğine akıl erdiremezdim.

İlerleyen zamanlarda şimdiki Adiye-Maliye binalarının önünden istasyona uzayıp giden yerde tren raylarını görünce bu sesi neden bu kadar net duyabildiğimi anlamıştım. Anlamıştım ama bu kez de hattın ömrü dolmuştu. 1974 yılında başlayan Malatya çevre yolu inşaatı ile beraber, halkın “Küçük İstasyon” dediği yerle Tren Garı’na kadar olan bu demiryolu hattı sökülmüş ve tarihe karışmıştı. İçinde bulunduğumuz şu günlerde kentin en çok tartışılan konularından birisi olan “Raylı Sistem”in atası sayılabilecek bu proje nasıl gerçekleşmişti? İşte bu sorunun cevabını 1940’lı yılların başında Malatya’da yayınlanan tek gazete olan Fırat gazetesinin sayfalarında buldum. 12 Haziran 1942 Cuma günü yayınlanan Fırat gazetesinde küçük bir haber “Yerinde Bir Teşebbüs” başlığı ile bu konuyu gündeme taşıyordu.

gz1“Çok Yerinde Bir Teşebbüs
Haber aldığımıza göre istasyonun şehre uzak olmasından bir hat çekilmek sureti ile vagonların ta şehrin içine kadar gelebilmesi için belediyemiz pek yerinde bir teşebbüse girişmiştir. Bunun neticesi olarak alakadar mühendisler tarafından hattın şehre gelmesine dair proje ve evrakı keşfiye hazırlanmış ve belediye riyasetine tevdi olunmuştur.

Belediye Reisimiz Dr. Cafer Özelçi 1942 yıl Belediye bütçesinin tasdikini müteakip doğruca Ankara’ya gidecek ve Malatya’mızın çoktan beri büyük bir istekle beklediği bu hattın çekilmesini ilgili makamlarla görüşecek ve te’min edecektir.

Malatya’mızın iktisadi hayatında mühim bir rol oynayacak olan, bu pek yerinde bulduğumuz teşebbüsün eyi ve müsbet bir neticeye raptedildiği ümit etmekteyiz.”

Haberden anlaşılacağı gibi konu aslında uzun bir süreden beri gündemdeydi. Ancak ilk kez resmi olarak teşebbüste bulunuluyordu. 2. Dünya Savaşının sürdüğü o zor günlerde neredeyse olanaksız gibi görünen proje ilgili bakanlıklarca da uygun görülmüş ve Malatya’da yerinde incelemeler yapması için Y.Mühendis Hikmet Kocataş’ı görevlendirmişti. Mühendisin yapacağı ziyaret Fırat gazetesinin 9 Ekim 1942 Cuma günkü sayısında şu şekilde veriliyordu.

“Şehire Temdit Olunacak Hat
Şehrin içine temdit edilmesi takkarür etmiş olan şimendifer hattının güzergahının tespitigz2 için vekaletten göndermiş olan Y.Mühendis Hikmet Kocataş şehrimize gelmiş ve güzergahı tespit ederek Ankara’ya dönmüştür.

Bu hattın döşeneceği kısmın toprak tesviyesine pek yakında başlanılacaktır.”

Yapılan bu ön incelemeden 6 ay sonra Fırat gazetesinin 9 Nisan 1943 Cuma günü yayınlanan haberinde de demiryolu hattının yapımına önceden karar verildiğini ancak mevsim şartlarından dolayı başlanamadığını, ancak havaların düzelmesi ile beraber hattın çalışmalarının başlayacağı bilgisi yer almakta idi.

“Şehre Çekilecek Demir Hattın Döşenmesine Yakında Başlanılacak
İstasyonun şehre uzaklığı yüzünden nakil işlerinin zorlukla yapılmakta olduğu ve bunun bilhassa ticaret işleri üzerinde eyi netice vermediği göz önünde bulundurularak istasyondan şehre kadar bir hattın çekilmesi umumi efkarı ilgilendirmiş ve keyfiyet alakalı makamlara aksettirilmiştir.

Geçen sene hattın şehre temdidi kararlaştırılmış ise de inşaat mevsiminin geçmiş olmasından bir türlü işe başlanmamıştır.

Haber aldığımıza göre hattın döşeneceği sahanın istimlakini yapmak üzere bir heyet gelmiştir.”

Bu haberden de yine 6 ay sonra istimlak çalışmalarının da bitmesi ile, 3 Eylül 1943 Cuma günü yayınlanan Fırat gazetesinde “Şehre Uzatılacak Olan Hattın İnşasına Başlandı” başlıklı haberde hat inşaatına yapılan bir törenle başlandığı haberi yer almıştır. Haberde demiryolu hattının Cumhuriyet Bayramı’na kadar bitirilmesi için gereken önlemlerin alındığı bilgisi de verilmiştir.

“Şehre Uzatılacak Olan Hattın İnşasına Başlandı
Fabrikadan şehre kadar uzatılması tekarrrür ettirilen hattın inşasına başlanılmıştır. Birkaç gün evvel başta sayın valimiz bulunduğu halde işletme müdürü, yol baş müfettişi ve fen heyeti hazırıile hattın açılış töreni yapılmıştır. Bu hattın Cumhuriyet Bayramına kadar bitmesi için gereken tertibat alınmıştır.”

Demiryolu hattı inşaatının başlamasından itibaren yaklaşık bir yıl geçmiş ve hala inşaat bitirilememiştir. 25 Ağustos 1944 Cuma günü yayınlanan Fırat gazetesi konuyu bir kez daha gündeme taşımış ve önemli bir kısmı biten işin yavaşladığını hatta durma noktasına geldiğini belirten bir haber yayınlamıştır. “Yeni İstasyonumuz İşletmeye Ne Zaman Açılacak?” başlıklı haberde kent için oldukça önemli olan bu projenin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istemiştir.

“Yeni İstasyonumuz İşletmeye Ne Zaman Açılacak?
gz3İstasyonun şehre uzaklığı dolayısiyle dâhile bir hat temdidi planlanmış ve istasyondan başlayarak Büyük Camii civarına kadar demir feşriyatı yapılmıştır.

Güzergaha Tesadüf eden bir çok arsaların istimlak muamelesi ikmal edilmiş, bir kısmının bedeli Ziraat Bankası’na havalesi tevdi olunmuştur.

Bu işin bir müddetten beri terk edildiği ve eski hızını kaybettiğini görüyoruz. Memleketin iktisadi hayatı üzerinde önemli bir rol oynayacak olan bu kısım inşaatın tavsamış bulunması nazari dikkat celbetmektedir.

Nakil işleri üzerinde görülen büyük zorlukların giderilmesine maluf olan bu işin neden terk edildiğini bir türlü anlayamadık.

Bir çok masraf ile meydana getirilmiş olan bu hattın bir an evvel işletmeye açılmasını önemli buluyoruz.”

Yapımına 1943 yılı Eylül ayında başlanan ve o yılki Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı planlanan hatın, bir yıllık gecikme ile 1943 yılı olmasa da 1944 yılı Cumhuriyet Bayramı’nda bitirileceği haberi 6 Ekim 1944 Cuma günü yayınlanan Fırat gazetesinde şu haber ile duyurulmakta idi.

“Şehrimize Temdit Edilen Tren Hattı
İstasyonun şehre uzaklığı dolayısıyla halkımıza bir kolaylık olmak üzere şehir içine temdit edilen hattın Cumhuriyet Bayramı’nda işletmeye açılacağı haber alınmıştır.

Hattın işletmeye açılması nakliyat bakımından halkımıza çok faydalar temin edecek ve yolcuların çekmekte olduğu sıkıntı bu suretle önlenmiş bulunacaktır.”

Malatya kent merkezi ile istasyon arasında ulaşımı sağlayacak olan hat Ekim ayı başında duyurulduğu gibi 29 Ekim 1944 Pazar günü yapılan törenle hizmete alınmış, açılış töreni 31 Ekim 1944 Salı günü yayınlanan Fırat gazetesinde şu satırlar ile duyurulmuştu:

“Şehre Temdit Edilen Hattın Açılış Töreni Yapıldı
Şehirle istasyon arasına uzaklığı yüzünden gerek nakliyatın ve gerekse halkımızın geliş gidişi zorlukla temin edilebilmektenk idi. Bu durumun önlenmesi için ilgili vekâletler nezdinde teşebbüse girişilmiş ve şehre ayrıca bir hattın temditi dileğinde bulunulmuştu. İlgili makamlar tarafından incelenen bu arzu yerinde bulunmuş ve şehre bir hattın temditi kararlaştırılmıştı.

Geçen sene bu işin istimlak muamelesi ve diğer formaliteleri ikmal edilmiş ve bu sene hattın döşenmesine başlanmıştı. Nihayet büyük bayrama kadar her türlü noksanlıkları ikmal edilen bu hattın evvelki gün açılış töreni kalabalık bir halk kütlesi müvacehesinde yapılmıştır.

Daha tören başlamadan önce şehir halkı, bayram gününde duydukları bu ikinci sevincin heyecanı ile yeni istasyon sahasını doldurmuştu. İstasyon milli bayraklarımızla donatılmış ve güzel bir tak yapılmıştı. Tam saat üçte işletme müdürü kürsüye gelerek ilk hitabede bulunmuştur ve bu hattın ehemmiyetinden ve şehre yapacağı büyük faydalardan bahsederek halefleri zamanında başlamış olan bu önemli işte yardımları görülenlere teşekkür etmişler ve hükümetimizin yapıcılık vasıflarını belirterek memleketimizi bugünkü refah durumuna kavuşturan ebedi Şefin manevi huzurunda hazirunu hürmet sükûtuna davet etmişlerdir. İşletme Müdürü sözlerini Milli Şefimiz İsmet İnönü’ye bağlılık hislerini minnet ve şükranla izhar ederek bitirmişlerdir.

Bundan sonra Sayın Valimiz Ahmet Kınık kürsüye gelerek güzel bir hitabede bulunmuşlardır. Ezcümle, halkın müşkül bir durumunun yenilmesi ile duyulan derin sevincin büyüklerimize iblağ edileceğini belirtmişler ve müteakiben kurdelayı keserek hattın işletmeye açıldığını bildirmişlerdir. Bu arada kurban kesilmiş ve ilk tren halkın sevinç duyguları içinde ve alkışları arasında istasyona hareket etmişlerdir.”

3 Kasım 1944 Cuma günü yayınlanan Fırat gazetesinde yer alan habere göre Malatya Valisi Ahmet Kınık hattın yapımından dolayı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye bir teşekkür telgrafı göndermiş, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de hattın yapımından dolayı Malatyalılara bir tebrik telgrafı ile cevap vermiştir.

“Şehir İstasyonunun açılışı münasebetiyle Milli Şefimiz İsmet İnönü ile valimiz arasında teati edilen telgraflar:

Şehre temdit edilen hattın açılışı münasebeti ile valimiz Malatya halkının derin minnet ve şükranlarını Reisicumhurumuz İsmet İnönü’ye iblağ buyurmuşlardır.

Milli şefimiz bu telgrafa cevap göndermek lütfunda bulunmuşlardır.

AZİZ MİLLİ ŞEF İSMET İNÖNÜ, REİSİCUMHUR-ANKARA
Şehir istasyonunun açılışı ile yüksek iradelerinin yeni bir armağanını kucaklamakta olan Malatya halkının samimi minnet ve şükran duygularını sayın huzurlarınıza arz eder, hürmetle ellerinizden öperim. Malatya Valisi Ahmet Kınık

AHMET KINIK, VALİ-MALATYA
Malatyalıları yeni istasyona kavuşmalarından dolayı tebrik ederim. İsmet İnönü”

gz5Fırat gazetesinin 30 Kasım 1945 tarihli sayısında yer alan habere göre artık Türkiye’nin ilk raylı sistemlerinden birine sahip olan Malatya kenti, mevcut hattın uzatılarak Eskimalatya’ya kadar götürülmesini talep etmektedir. Habere göre şehir merkezindeki istasyona görkemli yapılar yapılacak, günümüzdeki metro istasyonlarını hatırlatan bir görünüm kazandırılacaktır. Haberin ayrıntıları şu şekildedir:

“Ulaştırma İşleri “Demiryolu”
Şehrimizin ortasına ulaştırılan ve yeni bir istasyonla halkın hizmetine giren demir yolumuzda yeni inkişaflar vardır. Şehir istasyonuna esaslı binalar kurulacak su, ışık ve hat tertipleri tamamen yeni ve mükemmel bir hale getirilecek bütün tesisat ile bir istasyon kurulacaktır.

Aynı zamanda hat şehrin içinden geçerek Eskimalatya hattıyla birleştirilecektir Bu şekilde hem yeni güzergahla Diyarbakır yolu yeni bir yola malik olacak hem de banliyö seferleri yeni tertiplerle çalışarak bazı duraklara daha kavuşmuş olacaktır.”

Kent merkezi ile istasyon arasındaki ulaşım sorunu raylı sistem ile çözülmüş, demiryolu hattı ilerleyen tarihlerde istasyonun batısında açılan havaalanına kadar hizmet vermeye başlamıştır. Kente gelen ve giden demiryolu ve uçak yolcularının ulaşımı buharlı lokomotiflerin çektiği banliyö trenleri ile sağlanmıştır. Kentte yayınlanan gazetelerde hemen her gün istasyon ve havaalanına yapılan banliyö seferlerinin saatlerini gösteren ilanlar yer almıştır. Bu konuda bir araştırma yapmamakla birlikte, belki de üç büyük şehir dışında kent içi ulaşımda raylı sistem kullanan ilk il Malatya olmuştu.

ALTTAKİ FOTOĞRAF:  Bugün Maliye ve Adliye’nin bulunduğu ‘merkezden’  Tren Garı’na ve oradan da, halen Kara Havacılık Alayı’nın kullandığı, çevresinde şimdi askeri lojmanların da bulunduğu,  uzun süre Hava İkmal Merkezi  olan, Malatya’ya sivil uçak seferlerinde de kullanılan ‘Tayyare Meydanı’na kadar uzanan hatta ‘tarifeli’ olarak yolcu taşımacılığı yapılan, o dönem Malatyalıların ‘Küçük İstasyon’ olarak adlandırdığı yerdeki banliyo tren lokomotifi ve önde yük için bekleyen at arabaları.. (Hasan Basri TUNCEL Arşivi’nden) 

tren1

Etiketler: / /

Yorumlar
 1. yavuzca dedi ki:

  Nezir Kızılkaya’ya özellikle teşekkür etmek istiyorum.Zira son yıllarda yanlış uygulanan dönüşüm politikası maalesef şehrin hafızasını yok etmiştir.. şirket hanı, eski iş bankası binasını, eski shp binasını ve eski kernek gölünü hatırlayanınız var mı?
  İşte tam da bu noktada sayın Nezir Kızılkaya’nın yazıları imdadımıza yetişiyor ve şehrimize ait hafızamızı tazeliyor..
  Malatya belediyesi elbette yenileme çalışmaları yapacaktır.. ancak şehrin hafızasını bozmadan projeler üretmeli ve bizleri geçmişimizden koparmamalıdır..Kökü mazide olan atiler oluşturmalı yöneticilerimiz..

 2. Mehmet Yaşar Çerçi dedi ki:

  Öncelikle Nezir beye ve bu yazının bize ulaşmasına vesile olan Malatyahaber e teşekkür ederiz.
  “Küçük istasyon” diye anılan bu banliyö trenin son durağının bulunduğu Salköprü mahallesindeki dedemizin evinde geçti çocukluğumuz.
  Her trenin ilk kalkışında yoğun, siyah ve kocaman bir duman yumağı oluşurdu lokomotifin hemen üzerinde. 4 -5 yaşlarında çocuk muhayyilesi ile o duman yumağının üzerimize düşeceği korkusu ile eve doğru kaçardık. Bulduğumuz çeşitli büyüklüklerde çivileri ve gazoz kapaklarını önceden tren rayının üzerine döşer, emniyetli bir uzaklıkta yere uzanır ve tren geçerken bu metal parçalarını nasıl düzlediğini meraklı bakışlarla izlerdik. Adeta, o koca gövdesi ile simsiyah lokomotif ve vagonları “Küçük istasyon” civarında yaşayan biz çocukların büyükçe bir oyuncağı gibiydi.
  Yazınız bu anılarımızı tazeledi ve yeniden yaşar gibi olduk. Tekrar teşekkürler.
  Sizlere ve bütün hemşerilerime sevgi ve saygılarımla…
  Mehmet Yaşar Çerçi

 3. AYDIN dedi ki:

  Ülkede en geri kalan ulaşım Demir yolları oldu.Güneydoğu,doğu halen aynı.Acaba demir perde ülkelerinden bu isim geliyor ondan mı geri kaldı.2000 yılından sonra güneydoğuya Mavi TREN adı altında tren koydular o da yağmur yağınca tekrar kara tern oldu.

 4. MUSTAFA dedi ki:

  70-80 YIL ÖNCE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE, O YOKSULLUKLA MALATYA ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIĞI İÇİN RAYLI SİSTEM KURULMUŞ.
  ŞİMDİKİ YÖNETİCİLER İBRET ALSIN.

 5. Malatya dedi ki:

  Uyumaya devam Malatya uyumaya devam

 6. ORHAN TUĞRULCA dedi ki:

  Nezir Bey teşekkürler, şehrin unutulmuş hafızasına güzel bir katkı sağlamışsınız. Tebrik ediyorum.

 7. Fikret Baydar dedi ki:

  Akpınarın çevreyolu alt kısmında bulunan kerpiç binaların bazıları DDY işletmesine ait lojmanlardı.Sanırım hepsini de yıktılar.Şu an bir kerpiç bina da yıkılmayı bekliyor ama bu herhalde lojman değil.Babam makinistti.Bu trene kaçak binerdik ama babamın adını söyleyerek yırtardık…

 8. Erhan dedi ki:

  Bu ülkede demiryolu yatırımları 1950 ‘ler, yani Adnan Menderes’in başa gelmesiyle beraber rafa kaldırıldı. Adnan Menderes ile birlikte demiryolu inşası durduruldu, yerine otoyol inşaatına başlandı. Derken Türkiye yabancı marka arabaların pazarı haline geldi. Uçak fabrikası kapatıldı traktör fabrikası açıldı. Marshall yardımları başladı, çocuklara ne idüğü belirsiz Amerikan süt tozu sulandırılıp içirildi. Ülke o kadar yüklü miktarlarda dışarıdan borçlandı ki yabancı devletlere borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Atatürk döneminde başlayan yerli silah üretimimiz neredeyse tamamen durdu. Velhasılı kelam bundan en büyük zararı demiryollları gördü. Demiryolu yatırımları devam etseydi şimdi toplu taşımada bu halde olmazdık.

  1. mustafa dedi ki:

   yüreğine sağlık Erhan kardeşim.

  2. ihsan ataman dedi ki:

   Erhan bey ilk tesbitiniz doğru ama devamını da söyleseydiniz keşke.. Menderes’le birlikte duran demiryolu yatırımları ondan sonraki Demirel, Ecevit ve hatta Özal iktidarları döneminde de aynı akıbeti yaşadı. Ta ki AK Parti iktidarına kadar.

 9. Erol dedi ki:

  Benim babamda DDY da çalışırdı.Cumartesi günleri istasyona yürüyerek giderdik öğleden sonra trene biner tekrar çarşıya gelirdik.Hoşumuza giderdi.İstasyona giden dolmuşlar Ziraat Bankasının önünde kalkardı.Yorum yapan MEHMET arkadaşımızın yaşı genç bizler 1969 yılında o trene binmek için can atıyorduk.Nezir arkadaşıma da teşekkür ediyorum.Yazılarını takip ediyorum.

 10. M.Sinan ÖZTAN dedi ki:

  İstasyondan şehir içine kadar gelen tren hattına çocuk iken 1950’li yıllarda bir kere binmiş dönüşüde yaya olarak şehre oradan da eski otobüslerle Çırmıktı’ya gitmiştim.O yıllarda raylı sistemin önemi kavranmış ve bir çok şehirde raylı sistem kurulmuştu.Örneğin 1900’lu yıllarda İzmir Kordon’da bile raylı sistem vardı.Demem o ki,günümüzde toplu taşımanın en önemli adımı hafif raylı sistem yada metrodur.Metrobüslerle yada şehir içi taşımacılıkta otobüslere ağırlık verilmekle trafik sorunu çözülmez.İstanbul her ne kadar bu sistemlere ağırlık verse de yoğun yapılaşma nedeniyle bu sorunu çözemiyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı sistem konusunda çok başarılı çalışmalar yapıyor.Selçuk İlçesinden Aliağa’ya kadar İzban hattı, çalışıyor.Bergama’ya kadar uzatılacak.Şehir içi metro hattı Evka-3’den Üçkuyulara kadar faal durumda oradan da Narlıdere’ye kadar uzatma çalışmalarına başlandı.Bir hatta Üçyol’dan Buca istikametine uzatılacak.Demek o ki Artan nüfus ve yoğun yapılaşma karşısında Malatya’mızında trafik sorununu hafif raylı sistem yada metro ile çözülür.

 11. Mehmet dedi ki:

  Çok güzel di biz hep bedava binerdik sonra orası bit pazarı oldu aşağıda yazıllıkvsebze hali bataklık dı

 12. Mehmet dedi ki:

  Sayın edıtor sızı tebrık edıyorum yayıncılığınızı kutluyorum! Çocukken babalarımız hep anlatırdı(1990) malıye bınasının önünden banlıyo treni çalışırdı dıye ( hatta trenın gıttıgı kenar Yolun hala tcdd ait olduğunu iddia edenler bıle vardı).. o dönemler buyuklerımız görmüşler ve fabrıkalarda çalışan ıscılerın Bu banlıyo trenı ıle gıdıp geldıklerını ve ulaşımın çok daha rahat olduğu soylerlerdı. O donem nezaman tren hattı sokulmus halk ısyan etmıstır denılırdı! İstanbul Kağıthane de buna benzer bır banlıyo var ve oda sokulmus sımdı ıse İ.b.b yenıden bu hattı açacak çalışmalara başlandı! Demek ki tcdd önemi zamanla anlaşılıyor karayolu toplu taşıma sıstemı degıldır! Günümüze donecek olursak raylı sıstemı dururken trambus yapılması trajikomik bır olaydı ve asla toplu taşıma sıstemı olamaz! Birgün raylı sısteme gecılecek ama sağlam bır Başkan gelınce olur! Banliyo sıstemleri günümüzde sehri ıcı hat dışında yakın sehırler arasında var ve o kadar güzel ıslıyorkı gormenız Laz’ım.. örnek Adana! Görenler bılır; Malatya- Elazığ arası nasıl mınubus çalışıyorsa her saat bası yolcu taşıyorsa karşılıklı sefer yapıyorsa ıste bu Adana- Mersin de var ama orda tcdd raybüs çalıştırıyor ve full gıdıp full gelıyor! Hayran kaldım! Ben en son 25 sene önce bınmıstım! Düşünün 25 sene önce dıyorum:) Malatya nekadar gerıde kalmış sız karar verın! Sımdı ıse Adana-Antep /ıslahıye, Adana- Elazığ ( normal banlıyo tren) düşünün ki adamlar Adana dan Elazığ tren yapmıs bız Malatya dan Elazığ’a hala yapamıyoruz:) Adana- Konya, Adana, Ankara, Adana- İskenderun yapmışta yapmıs! Tebrık edıyorum Adana tcdd yönetmenleri! Malatya tcdd mı dedınız? Sahi Malatya tcdd ne iş yapar:) bılen yok soran da yok? Malatya er yada geç bu kafayla Adana ya bağlanır çok ta haklılar bağlamakta cunku hızmet yok burda! Yazık! Malatya beledıyesı de tcdd ayak uydurmuş gıdıyor onlarda! Cunku gelecegı gören Yok! Saygılar

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."