Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

”Üniversitedekiler de Görevde!..”

”Üniversitedekiler de Görevde!..”
  • 26.12.2015

Malatya Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Cumali Demirel’in, Eylül ayı toplantısında, belediyenin bazı faaliyetleri ile bazı bürokratları hakkında yönelttiği, yazılı olarak Başkan Cemal Akın’a verip, sözlü olarak da mecliste okuduğu 10 soruya, yanıt verildi ve iddiaların tamamı reddedildi.  Belediye Başkanı Cemal Akın’ın, Eylül ayındaki toplantıda “yazılı” yanıt vereceğini belirttiği sorulardan 5’ten 9’a kadar olan bölümde  kastedilen kişinin, bir süre önce Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Sırrı Günaydın, 10. soruda bahsedilen kişinin ise İnönü Üniversitesi bürokratı iken meydana gelen Açık Öğretim Fakültesi sorularının çalınması ile ilgili davada mahkum olan ve daha sonra belediye şirketine geçen Mehmet Perçin olduğu bildiriliyor.

 

Akın’ın üst yazısını imzaladığı yanıtlar, soruları yönelten meclis üyesi Cumali Demirel’e “elden ve zarf içerisinde” verilirken, yanıtların ekinde, Belediye Başkan Yardımcısı Sırrı Günaydın’la ilgili biri idari, diğeri adli yargıdan çıkan iki karar da bulunuyor. Belediye Başkanı Akın, Günaydın’la ilgili iddialara verdiği yanıtlarda, yardımcısının siyasi hesaplaşma gerekçeli işlemlere muhatap olduğu görüşünü yansıtıyor.

 

SORULAR VE YANITLAR..

Meclis üyesi Demirel’in soruları ile Belediyenin yanıtları şöyle:

“..

1.      Göreve başladığınız tarihten kısa bir süre sonra, belediyemizde sivil zabıta olarak görev yapan personeli, yasalara uymadığı gerekçesiyle bu görevlerinden uzaklaştırdınız. Şu anda13’ü Kent Trafik, 13’ü de Zabıta Müdürlüğü emrinde olmak üzere 26 kişiyi zabıta olarak istihdam ettiğiniz duyumları almış bulunuyoruz. Bu doğru mudur, doğru ise yasal dayanağı nedir? Yasal dayanağı var ise daha önce bu görevi yaparken mağdur edilen personelin mağduriyeti giderilecek midir?

 

 

13.07.2005 tarih, 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununda;

 

Belediyenin görev sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin 1/a bendinde, ‘Belediye, mahalli müşterek olmak şartıyla;

a)      İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, şehir içi trafik, itfaiye, acil yardım.. hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

1580 sayılı eski Belediyeler Kanununda yardımcı personel istihdamına yer verilmezken 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu, yukarıdaki madde çerçevesinde bu yetkiyi belediyelere vermiştir. Önceki yasa gereği bu personellerin zabıta memurluğu yapamayacaklarından hukuku ihtilaflara da sebebiyet vermiştir.

 

Ayrıca bu görevi yapan personel alındıkları kurumda çalışmaktadırlar. Mağdur edilen kimse yoktur.

 

2.      İçme suyu konusunda Valiliğin Belediyemizi uyardığını basından öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konuda Malatya halkına herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?.

 

MASKİ Md. Personeli içme suyunda bulunan klor değerlerinin tespitini, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hergün 15 ayrı noktadan almış oldukları su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analizlerini Halk Sağlığı Laboratuarlarında yaptırmaktadırlar. Çıkan neticeler Belediye ve Vilayetçe bilindiğinden, sonuçlara göre gerekli işlemler müştereken takip edilmekte ve gereği yapılmaktadır.

 

Ayrıca prosedür gereği İl Sağlık Kurulu’nda alınan her karar, daha sonra kurula katılan bütün birimlere ve bu arada Belediyemize de, Vilayetçe gönderilmektedir.

 

Bu konuda gerekli basın açıklamaları ise rutin olarak yapılmaktadır.

 

3.      Belediye arkası Kavukçuoğlu Sokakta yapılan otoparkın son durumu nedir, ne zaman hizmete açılacaktır?

 

Mevcut otoparkta bariyerli kontrol sisteminin montajı büyük ölçüde tamamlanmış olup, montaj ve denemelerin tamamlanmasını müteakiben resmen kullanıma sunulacaktır.

 

4.      Kiraya verdiğiniz Kömür Tevzi alanında kalitesiz ve torbasız kömür satılmasına aracılık edildiği doğru mudur?

 

Bahsedilen yerde standartlara uygun kömür satılmaktadır.

 

Şöyle ki; Belediyemiz İktisat Müdürlüğü’ne ait kömür tevzi sahasında yapılan denetimler sonucunda; ilgili firmaya ait açık ve torbalı kömürlerden alınan numunelere ait analiz sonuçlarının ‘Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ ve Malatya Valililiği Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

26.05.2005 tarih ve 5566 sayılı 2005/6 sayılı genelgede ‘sanayi tesislerine açık kömür satışının yapılabileceği’ belirtilmiştir. İlgili firmanın Malatya Valiliğine intikal ettirmiştir.

 

Bu sahada, şehir içi ve meskenlere torbasız kömür satılmasına izin verilmemektedir. Yapılan sözleşme gereği ilgili firma Çevre Müdürlüğümüzce periyodik olarak denetlenmektedir.

 

Belediyemiz İktisat Müdürlüğüne ait Kömür Tevzii sahasındaki iş ve işlemler, Bakanlık genelgeleri, İl Mahalli Çevre Kurulu kararları, alınan encümen kararı ve yapılan sözleşme hükümlerine göre yürütülmektedir. Söz konusu iddialar izah edildiği gibi doğru değildir.

 

5.      Alanı kiraya verdiğiniz firma sözleşme şartlarına riayet ediyor mu, alan dışında açtığı ofisle kömür pazarlayarak haksız rekabet sağlıyor mu?

 

Belediye Encümenimizin 04.05.2006 tarih ve 1459 sayılı kararı ve hazırlanan şartnamesinin ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

 

Mahrukatçı esnafının şehrin belirli semtlerinde irtibat büroları bulunmaktadır. Belirtilen bu alan dışındaki irtibat bürolarının bu çerçevedeki faaliyetleri Belediyemizce denetlenmektedir.

 

6.      Belediyede yakın çalışma arkadaşınız bir bürokratın oğlu ve yeğenlerinin bu firmayla ilişkileri nelerdir?

 

Bahsettiğiniz, belediye çalışanımızla ilgili firmanın alakası bulunmamaktadır.

 

7.      Firmanın herhangi bir sorunu olduğunda bu bürokratınızın devreye girerek yardımcı olduğu doğru mudur?

 

Doğru değildir. Tüm Belediye bürokrasisi Belediyeye intikal eden problemlerin çözümünde yasalar çerçevesinde alakadar olurlar.

 

8.      Yine aynı bürokratınızın bilgisayar şirketinin belediyenizle ilişkileri ne boyuttadır, geçmiş yıllarda Esenlik Şirketinin programlarını yapmış mıdır, yapmışsa kaç lira almıştır?

 

Mezkur personelin bilgisayar şirketi yoktur, olmamıştır. Bahsedilen şirketin programını da yapmamıştır. Dolayısıyla parasal bir ilişkide yoktur.

 

İlgili personel, önceki dönemde ve şu anda da Belediyemizin bilgisayar alt yapısı ve bilgisayarlı çalışma ortamına katkı sağlamıştır. Halen de yeniden yapılanma çerçevesinde Belediyemiz bilgisayar altyapısını yenileme çalışmalarını yürütmektedir.

 

9.      Bu bürokratınız daha önce soruşturma geçirmiş midir, geçirmişse hangi nedenledir?

 

Evet, dava konusu edilmiştir. Bir önceki Belediye Başkanımız göreve geldiğinde siyasi rakibi olan kendinden evvelki başkanla Belediye adına mahkemeleşmiştir.

 

Bundan sonuç alamayınca kendisinden önce göreve başlayan personellerden bahsettiğiniz personel de dahil üç üst düzey yönetici hakkında 2003 yılında olumsuz sicil raporu vermiş ve aleyhe verilen olumsuz sicil raporları dava konusu olmuştur. Malatya İdare Mahkemesi 26.02.2003 tarih, 2003/261 nolu karar ile bu başkan tarafından verilen olumsuz sicil raporunun İPTALİNE karar vermiştir.

 

Ayrıca şirket ortaklar kurulu üyeliği sebebiyle aynı başkan tarafından dava edilmiş Asliye 2. Hukuk Mahkemesi 29.05.2001 tarih ve 2001/206 sayılı karar ile açılan davanın REDDİNE hükmetmiştir.

 

Bütün bu mahkeme kararlarına rağmen görevini yetire getirmeye çalışan insanlar hala aynı kanaat tarafından yıpratılmaya çalışılmaktadır.

 

10.  Geçtiğimiz aylarda ceza alan Esenlik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ile çalışmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?

 

Herhangi bir kişi hakkında aleyhe hüküm kesinleşmeden o şahsı suçlamamız usul ve yasalarımıza uymamaktadır. Hukuki süreç devam ederken, sonuçlanmamışken bahsettiğiniz şekilde önyargılı davranış yasalarımızla örtüşmemektedir.

 

Bahsedilen çalışanımızla birlikte hem de aynı dosyada yargılanan diğer sanıklar da ilk derece mahkemesinde hüküm giymelerine rağmen aynı kurumlarında İnönü Üniversitesinde hala üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

 

Malatya Mahkemesinin kararı aleyhinde ilgili çalışanımız temyiz yoluna gitmiş dosya Yargıtay’dadır. Dosya derdesttir.

 

Kesinleşmiş mahkeme kararı yoktur. Yargılanan kişiler kanunlarımıza göre hüküm kesinleşinceye kadar suçsuz kabul edilmektedir.

 

Henüz aleyhte kesinleşen bir hüküm yoktur. Biz de yukarıda izah ettiğimiz şekilde hukuk çerçevesi içerisinde işlemlerimizi sürdürmekteyiz.”

 

MAHKEME KARARLARI..

Verilen yazılı yanıta, Günaydın’la ilgili iddialarla ilgili eklenen mahkeme kararlarından birinin Malatya İdare Mahkemesi’nden, diğerinin ise Malatya Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nden çıktığı belirtildi. Günaydın’ın “mahkemelik” olduğu iki olay da, Akın’dan önceki belediye başkanı Mehmet Yaşar Çerçi dönemindeki süreçle ilgili.

 

Halen başkan yardımcısı olan Günaydın’la ilgili olan kararlardan İdare Mahkemesi’nce 2003’te verilende “davacı” olarak Günaydın, “davalı” olarak Malatya Belediyesi yeralıyor. Günaydın, İmar İşleri Müdürlüğü’nde memur iken, 2001 yılı sicil raporunun olumsuz düzenlenmesine ilişkin haksız işlem yapıldığını öne sürüp, bunun iptalini istiyor.

 

Mahkemenin kararında; daha önce belediyede Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Günaydın’ın 2001 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine dayanak olarak gösterilen, belediye bilgisayarında hasara yol açan Çernobil Virüsü nedeniyle gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle uyarma cezası verildiği, ancak 2000 yılındaki bu olayın aynı yıl sicilinde değerlendirilmesi gerektiği, 2001 yılında ise Günaydın’a, yine belediyenin de organizasyonunda yeraldığı “Fransa’yı Tel’in Mitingi” (2001 yılında Fransa, Ermeni Soykırımı yapıldığına ilişkin yasa çıkardığı için, Malatya’da da protesto mitingi düzenlenmişti) ile ilgili toplantıya katılmadığı gerekçesiyle “kınama” cezası verildiği, yine aynı yılın sonunda iş yerini terk ettiği iddiası ile ilgili ise herhangi bir disiplin işleminin yapılmadığı bilgileri yeralıyor.İdare Mahkemesi, bu durumda Günaydın’ın 2000 yılında aldığı disiplin cezasının o yıla ait olmasına rağmen 2001 sicilinde değerlendirilmesinin uygun olmadığını, 2001’de verilen “miting toplantısına katılmama” cezasına konu bu eylemin ise tüm sicilin olumsuz düzenlenmesine etki edebilecek nitelikde bulunmadığını, objektiflikten uzak düzenlendiği, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, 2001 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine ilişkin yapılan işlemin iptali kararını vermiş..

 

Günaydın’ın yeraldığı bir diğer dava ise Malatya Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nden 2001 yılında çıkmış. Bu davada, “davacı” Malatya Belediyesi, “davalılar” ise eski Belediye Başkanı Münir Erkal,  Bilgi İşlem Müdürü Sırrı Günaydın ile o dönemin Vali Muavini Ahmet Okur. Bu davada, belediyenin Esenlik Şirketi’nin “ortaklar” kurulunu Belediye ve Özel İdare adına  bu 3 davalının oluşturduğu, bu kişilerce, o dönem şirkette genel müdür olan Ferit Sümbüllü’yle 1998 yılında yapılan sözleşmede “her ne sebeple olursa olsun görevden alınması halinde kendisine yasal tazminatları ile birlikte giydirilmiş cari maaşı üzerinden elli maaş tutarında özel tazminat ödenmesi” yolunda karar alındığı, şirketin mevcut sermayesini aşan bir tazminatın ödenmesine yol açtıkları gibi, kendilerinden sonra gelen ortaklar kurulu üyelerinin görev ve kararlarına da müdahale ettikleri, şirketin uğradığı zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 100 milyar lira dolayında olduğu iddiası ele alınmış. Mahkeme bu iddia karşısında, bu kişilerin şirketi zarara uğrattıklarının kanıtlanmadığı için davanın reddine karar vermiş.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."