Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

MKE’yle İlgili Tepki Çeken Teklifte 2 Malatya Vekili

Gündem

28-06-2021 tarihinde yayınlandı.

MKE’yle İlgili Tepki Çeken Teklifte 2 Malatya Vekili

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

‘YENİ BİR PEŞKEŞE ZEMİN Mİ HAZIRLANIYOR?’.. Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en köklü ve en büyük kurumu olan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’nun, Anonim Şirket statüsüne dönüştürülmesi için AKP Meclis Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir Kanun Teklifi sunuldu.

Muhalefetin, hangi koşullarda ve statüde Katar’a devredildiği bir türlü açıklanamayan, ‘peşkeş çekildi’ eleştirilerine yol açan Tank Palet Fabrikası örneğini hatırlatarak büyük tepki gösterdiği kanun teklifine, 2 AKP Malatya Milletvekili de imza attı.

Araştırma ve Geliştirme (AR -GE) çalışmalarına büyük bütçeler ayırmasına ve bu nedenle her yıl karlılık oranını yükseltmesine karşın, ‘hantal yapısı ile gerekli teknolojik ilerlemeyi sağlayamadığı gerekçesiyle’, Anonim Şirket’e dönüştürülmek istenen MKE için hazırlanan Kanun Teklifi’ne AKP’den 104 milletvekili imza koyarken, bu milletvekillerinden ikisinin AKP Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı olduğu öğrenildi.

İlk imza sahibinin MKE tesislerinin yerleştiği Kırıkkale’nin AKP Milletvekili Ramazan Can’ın olduğu Kanun Teklifi ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, anonim şirkete dönüştürülmesi öngörülüyor.

Kanun Teklifi ile MKE A.Ş.’nin kurulması, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi amaçlandığı belirtildi.

‘Yeni bir peşkeş için zemin yaratılıyor’ eleştirilerine muhatap olan söz konusu Kanun Teklifi şu anda TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor.

MKE’nin şirketleştirilmesi için verilen Kanun Teklifi’nde 2 Malatya Milletvekilinin de imzası var

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle benzerlerini ve askeri ihtiyaçlara yarayan araç ve gereçleri, makina ve sistemleri imal etmek veya ettirmekle görevli olan ve bu görevini Osmanlı dönemine dayanan tarihsel geçmişinden bugüne kadar başarıya sürdüren, ayrıca ihracat yapmak ve ihracat amacı ile ithalatta bulunmak yetkisine de sahip olan MKE’nin bir yönüyle özelleştirme özelliği de taşıyan şirketleşmesini öngören Kanun Teklifi’ne AKP Malatya Milletvekillerin Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da imza koydu.

“Hantal yapıya” sahip olduğu ve “gerekli teknolojik dönüşümleri yapamadığı”  iddiasıyla şirketleştirilmesi öngörülen MKE Kurumu, iddiaların aksine son yıllarda teknolojik AR – GE çalışmaları ve yatırımları ile çok sayıda yeni savunma sistemi geliştirdi.

MKE 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, kurum; 2018 yılanda 103 milyon olan net karını,  2019 yılında 526 milyon TL’ye, 2020 yılında ise 708 milyon TL’ye yükseltti.

MKE’nin kuruluş amacı ve Osmanlı’ya dayanan tarihçesi

İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kuruldu.

Kurumun internet sitesinde, MKE’nin tarihçesi şöyle anlatılıyor:

“Türk savunma sanayinin temelini oluşturan MKE Kurumu, değişik isim ve statüler altında 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen tarihi bir geçmişe sahiptir. Kurumun çekirdeğini, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Top Dökümhanesi oluşturmaktadır. O zamanki adı “Top Asithanesi” olan Tophane, faaliyetini Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına kadar sürdürmüştür.

Kurum;

Tophane-i Amire Müşirliği, (1832)

Tophane-i Amire Nazırlığı, (1908)

İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, (1909)

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, (1921)

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü (1950) unvanları altında iktisadi ve ticari faaliyetlerini devam ettiren bir kuruluş olarak günümüze kadar gelmiştir.

17.yüzyıla kadar güçlü bir konumda olan Osmanlı Savunma Sanayi, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri takip edememiş, I. Dünya Savaşı sonrasında ise etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

Bu nedenle, Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayine ilişkin ciddi bir alt yapı yoktur. Bu alandaki tesisler, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara çevresinde, işgal altında bulunan İstanbul’dan imalathane ve tezgahların Anadolu’ya nakledilmesi ile oluşan küçük imalathanelerden ibarettir.

Savunma sanayinin, topyekun sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olduğunun bilincinde olan Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren kadro, ilk planlı dönemde sanayileşmenin ve dolayısıyla savunma sanayinin devlet eliyle yönlendirilerek geliştirilmesini öngörmüştür. Bu kapsamda 1921 yılında “Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü” kurulmuştur. Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale’de entegre bir silah sanayinin kurulması hususu, ilk kez İzmir İktisat Kongresi’nde ele alınmıştır.

Bu görüş ve kararlar doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu;

1924’de Ankara’da Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri, Fişek ve Marangoz Fabrikaları,

1928’de Kırıkkale’de Pirinç Fabrikası,

1928’de Kırıkkale’de Elektrik Makinaları Fabrikası,

1929’da Kırıkkale’de Mühimmat Fabrikası,

1931’de Ankara’da Kayaş Kapsül Fabrikası,

1931’de Kırıkkale’de Çelik Fabrikası,

1935’de Ankara’da Gaz Maskesi üretimi için Mamak Gaz Maske Fabrikası,

1936’da Kırıkkale’de Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları,

kurulmuştur. Bu fabrikalar bugünkü MKE Kurumu’nun temelini oluşturmuştur.

Bu kapsamda sadece savunma sanayi alanında değil, sivil alanda da birçok ürünün ilk üretimi Kurum tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 1950’li yıllarda MKE Kurumu tarafından üretilen tek motorlu UĞUR 44 ilk Türk Uçağı’dır. İlk demiryolu rayı haddeleme, ilk sac mamulleri ve pirinç malzeme, takım tezgahları, vasıflı çelik haddehanesi, pik ve sfero dökümhanesi, elektrik sayaçları, zirai mücadele aletleri, tekstil makineleri, dişli ve dişli kutusu imal tesisleri, çelik çekme boru, askeri pil imalatları da bu ilkler arasındadır.

Askeri fabrikaları faal hale getirmek, nitelikli ürün veren, hem sivil hem de askeri sektöre hitap edecek bir yapıya kavuşturmak, TSK’nin ihtiyacını güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılamak, yüksek teknolojiye sahip, harp silah ve araçlarını yurt içinde üretmek ve bunun için alt yapı oluşturacak üretim tesislerini kurmak amacıyla, 08 Mart 1950 tarihli ve 5591 sayılı (mülga) kanunla sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanmak üzere Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü tüm mal varlığı ile devredilerek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurulmuştur.

Kurum, 1950’li yılların ortasından itibaren bu durumun getirdiği olumsuzlukları giderebilmek ve özel sektörün giremediği, güçlükle gelişen ve ekonomide darboğaz yaratan sanayi alanlarına da etkin bir müteşebbis olarak girmek gereğini duymuştur.

Böylece hem savunma sanayinin belirsizlikten kaynaklanan riskini bertaraf etmek, hem de yeni gelişen ülke sanayisine öncülük etmekle de kendini görevlendirmiş olan Kurum, (bu kapsamda; Türk Traktör Fabrikası, Trakmak, Tofaş Otomobil Fabrikası, Tofaş Oto Ticaret, Tügsaş, Nitromak vb. dev sanayi kuruluşlarının kurulmalarına büyük ortak olarak öncülük etmiştir.) sanayimiz için yetişmiş insan gücü ile bir okul, teknolojik gücü ile de bir ekol oluşturmuştur.

Kurumun özellikle 1960-2010 yılları arasında gerçekleştirdiği gerek yatırımları gerekse özel sektöre sermaye katılımları ile ülkemiz ekonomisine olan katkısı önemli boyutlara ulaşmıştır. Yapılan bu teknoloji yatırımları ile hem yeni ürünler kazanılmış, hem önemli döviz tasarrufu yapılmış, hem de ülkemiz savunma ve özel sektörüne öncülük edilmiştir”.

Güler HAZAR, malatyahaber.com

GÖRSEL: AKP Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı’nın MKE’nin statüsünün değiştirilmesine yönelik kanun teklifindeki imzaları..

Ahmet Cakir Hakan Kahtali MKE 1a

ARŞİV FOTOLAR: MKE, TSK ve güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah ve mühimmatı üreten Türkiye’nin en önemli silah sanayi kurumu. MKE’ye ait silah fabrikasının ürettiği ‘Milli Piyade Tüfekleri’ (altta) ve bu tüfeklerin üretimden sonraki ilk sevkiyatları (kapaktaki fotoğraf)

mke silahfabrikasi1

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
22 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
MUSTAFA

Katarlılar buraya da göz kotmuş olmasın?

Bülent yavuz

Malatyada hangi hizmette imzaları var ki devlette olsun. Bir iki park yapmakla siyasetçi belediyeci olunmaz. Ingilterede sağlık bakanı öpüşürken yakalandı diye istifa ederken bizimkilerin maşallahı var. Ye kürküm ye . Sat sat ye dönemi. Allahın sopası var ama iman edene.

Ömer osman

Milletvekili mi :))

Cemil

halkın teveccuhuyle geldiniz halkın teveccuhuyle gideceksiniz…

mehmet

MKE’nin peşkeş çekilmesine yol açacağı çok kesin olan bu düzenlemenin altına imza atanın tüccar kökenli iki Malatya milletvekili olması ne kadar manidar. Kendi şirketleriyle ilgili böyle bir karar alabilirler mi acaba? Ülke çıkarından, ülke menfaatlerinden bunlara ne? Zaten meclisteki mevcudiyetlerinin sebebi de bu değil mi? Tepeden gelen tekliflere tartışmadan imza koymak parmak kaldırmak. Bu teklifin Kırıkkale milletvekilinden geldiğine inanan saf var mı acaba?=

Fatih

Bu güne kadar malatya akp vekillerinin hayırlı bir işe imza attığını gören var mı?

harun

çok saygıdeğer haber sitesi buradan size ekmek çıkmaz

Mirro

Acı varmı aci

harun

acının kimde olduğu belli hazımsızlık varsa soda var soda

orhan ince

yani kurumun ismini değiştirip anonim şirket yapmak açıklaması şu özelleştirilip satılabilir veya 30 seneliğine birine verilebilir demektir 2 vekil içiniz rahatmı ben hakkımı helal etmiyorum sizlere.

erol

Akp nin her önerisine, her teklifine şartsız evet diyen MHP e destek vermezse o MKE nün anonim şirkete dönüşmesi mümkün değildir.

Malatyalı

Bahsettiğiniz kişilerin kendi özgür görüşleri yok ki. Emir kulları otur derse oturur kalk derse kalkarlar

Has Malatyalı

Hantal dedikleri yapı bürokratik öz denetim ve devlet denetimi mekanizmalarıdır. Bunlara takılmamak istiyorlar. Doğru ellerde şirketleşme evet, hızlandırır karar ve uygulamaları ancak yanlış ellerde hile hurda çok döner, hukuki olarak da kolay kolay hesap sorma yolu kapanmış olur.

Murat

Sultansuyu bitti de MKE mi başladı, iyice dinleyip anlamadan çamura sarılanlar, sırf muhalefet yapalım derken kendi değerlerini düşürenlerden olmayın, Basın özgürlüğü altında 20 yıldır başarıdan başarıya imza atan hükumet olmadık yalan ve iftiralarla bombardımana tutulmaktadır. Elindeki %95’i su dolu bardağı boş bardak diye millete yutturmaya çalışanların oyunlarına gelmeyin. Okuyan da sanki devlet battı, millet açıkta kaldı, ülkeyi soyup soğana çevirdiler, şimdi milletin elindeki hayvanları, buğday ve arpaları, 3+1, 4+1, 5+1 daireleri ve villaları alacaklarmış gibi bir olumsuz hava estiriliyor. Tüm bunlar geçmişte kaldı, Ülkemiz gelişmiş ülkeler arasına giriyor. 2021 ilk çeyreğinde %7 büyüme ile Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer almış, 2021 ikinci çeyrekte ise %20 gibi bir büyüme rakamından bahsedilirken, birkaç gün önce 1A, 2A, 3A, 4A dan sonra uzaya fırlatılan 5A’dan haber verin. Allah rahmet eylesin Sultan Abdulhamid de 1900 lü yılların başında batının desteği ile yapılan türlü türlü iftiralara göğüs germiş…

Cihan

Bardağın %99 u boş Murat efendi. Ahaber agziyla yorum atmışsın. Sen izleyip aktarmaya devam et. Mars yolunda umarim görüşmeyiz ve mümkünse Siz gidip orada kalın, belki Dünyamız temize cikar. Orada da sana Tuik kurup müdür olarak atarlar. Hep birlikte guzel guzel geçinirsiniz…

Bülent yavuz

Muratın arpası bol sanırım. Bu ülke nasıl 7 büyüme yapıyor açıklasın.

5 1 Daire sahibi

Arkadaşım nerede benim dairem asgarî ücretle günün 14 saati çalışıyorum pandemi yardımı alamadan gıda desteği alamadan yaşamaya çalışıyorum nerede benim evim arabam bahçem nerede??? Ben söyleyeyim sırtımızdan beslenen hükümet yanlısı patronlarda işçiyi köle gibi çalıştıran patronlarda … Bir ev almak için kaç bin yıl çalışayım??? bırak bir ev almayı evleneceğim birikim yapamıyorum birikim hala tüm dünya ülkelerinde dolar değer kaybederken bizim ülkemizde neden bu kadar yüksek bir sorgula !!! yandaşı en iyi yerlere en güzel işlere getiren liyakat kalmamış bir dönemde nasıl olurda savunursun hükümeti ya bugun savunduğun sistemi yarın ilk sovecek kişilerde siz olacaksınız eminim. Hakkımı çalan kazandığım parayı degersizlestiren açlık sınırı altında çalıştıran buna sebeb olan ses çıkarmayan herkese haram zıkkım olsun öbür dünyada Allah dan hakkımı isteyeceğim….

Ahmet

MKE Genel müdürü basın açıklaması yaparak özelleştirmenin kesinlikle olmadığını kamu şirketi olarak düzenleme yapıldığı,yani bir kamu kuruluşu olan MKE nin kendi içinde şirketleşeceğini,bu düzenlemeyle daha aktif bir çalışma yapısına kavuşacağını söylüyor.Ama işine gelmeyen,siyasilerin elinde oyuncak olmuş bazı gazeteci kılıklı algı yaratıcılar Genel müdürün bu açıklamalarına haberlerinde yer vermeden,kendi yorumlarını katarak haber yapıyorlar.

irfan

tarih boyunca büyüyerek gelmiş 2021 tarihinde A.Ş olarak tarihe geçecek dosta güven düşmana korku ve panik salıyor şu an içinde bulunduğumuz durum tam da bu iç ve dış düşmanlar panikledi

Demiryolcu

MKE işi bittikten sonra sıra TCDD ye geliyor her şey hazır en geç bayramdan sonra mecliste TCDD holding hayırlı olsun artık her kulvarda sigorta kargo enerji sağlık taşımacılık enerji TCDD holding çalışanlar olarrak bize dönüşünü merak ediyoruz. Yol su elektrik olarak dönecek mi

Hakkı

Atatürk, mehmetçik ve atalarımız, vatanımızı zorla işgal eden düşmanlara karşı kanlarının son damlasına kadar mücadele verdiler. Hem de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla, bebeğiyle canlarını ortaya koyarak. Şimdi ne oluyor peki? Kendi ellerimizle vatanı düşmana parayla teslim ediyoruz. Hadi satılması gerekiyordu. Hiç mi yerli bir şirket yoktu? MKE zarar da etse, ülkemizin savunması için kârdır. Savunma gücünün zararı mı olur? O kadar…

Zafer

Şuanki vekillerin tek görevi,talimat ile el kaldır el indir den başka ne olabilirki?. Kamu kurumunun Allah bilir ki ne kar ettiğinden haberleri vardır nede zarar ettiğinden.sitenin haberini okuduktan sonra tamamen kar eden ve milli bir mahremiyeti olan bu kurumun özelleştirilmesine ortak olmak tamamen saçmalık ve aptallıktır,bu iki vekilimizde koltuk doldurma görevinden baska islevleri malesef kalmamıştır 300 küsür vekil gibi….

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 4 3 1 0 7 0 7 10
Trabzonspor 4 3 1 0 10 4 6 10
Fenerbahçe 4 3 1 0 6 1 5 10
Konyaspor 4 3 1 0 7 3 4 10
Galatasaray 4 2 2 0 8 5 3 8
Hatayspor 4 2 1 1 9 3 6 7
Fatih Karagümrük 4 2 1 1 7 3 4 7
Kayserispor 4 2 1 1 4 4 0 7
Altay 4 2 0 2 8 6 2 6
Yeni Malatyaspor 4 2 0 2 4 8 -4 6
Alanyaspor 4 2 0 2 3 9 -6 6
Göztepe 4 1 2 1 5 5 0 5
Kasımpaşa 4 1 2 1 5 5 0 5
Gaziantep FK 4 1 1 2 4 5 -1 4
Antalyaspor 4 1 1 2 4 7 -3 4
Sivasspor 4 0 2 2 4 6 -2 2
Adana Demirspor 4 0 2 2 2 7 -5 2
Çaykur Rizespor 4 0 1 3 2 8 -6 1
Başakşehir FK 4 0 0 4 2 6 -4 0
Giresunspor 4 0 0 4 0 6 -6 0

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...