Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Malatya Büyükşehir’in Red Tutanakları

‘Malatya Büyükşehir’in Red Tutanakları
  • 26.12.2015

Malatya’nın büyükşehir belediye statüsüne kavuşturulmasıyla ilgili olarak 2003 yılında verilen yasa teklifinin gündeme alınması ile ilgili önergenin görüşmelerinde, Milletvekilleri Mevlüt Aslanoğlu ve Muharrem Kılıç ile hükümet adına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin arasında tartışmalar yaşandı.

CHP milletvekilleri Aslanoğlu ve Kılıç’ın “kabul”, oturumda bulunan AKP milletvekili Münir Erkal’ın “red” oyu verdiği, diğer Malatya milletvekilleri AKP’li Fuat Ölmeztoprak ve Ali Osman Başkurt ile Anavatan milletvekilleri Miraç Akdoğan ve Süleyman Sarıbaş’ın da katılmadığı oturumda reddedilen önergenin görüşmeleri sırasındaki konuşmalar, tartışmalar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

BAŞKAN – İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

4/4/2003 tarihinde vermiş olduğum (2/71) esas numaralı Malatya’da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifim 45 gün içinde sonuçlandırılmadığından, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu
Malatya

BAŞKAN – Efendim, önerge üzerinde teklif sahibi ve bir milletvekili olarak söz isteği vardır.

Teklif sahibi olarak, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. Buyurun.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir, kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Size birkaç rakam vereceğim. Türkiye’de daha önceki iktidarlar döneminde 17 belediye büyükşehir yapılmış. Daha sonra da, sizin iktidarınız döneminde, bir Büyükşehir Yasası getirdiniz ve illerin minimum 750 bin nüfusa sahip olması yönünde bir karar aldınız. Ama mevcut büyükşehirlerde… Ben, birkaç rakam vereceğim, bu rakamları dikkatinize sunuyorum. Burada, Malatya’nın, Şanlıurfa’nın ve Denizli’nin hakkını yiyorsunuz. Burada, mevcut büyükşehirlerin nüfus rakamlarını vereceğim size arkadaşlar. Mevcut Adapazarı Belediyesi, şu anda 340 bin -2007 olası, yani Devlet İstatistiğin sonuçlanmış, açıklayacağı rakamları da vereceğim- Erzurum 385 bin, Eskişehir 517 bin, Samsun 420 bin -dört büyükşehir örneği vereceğim size- Malatya Belediyesi ise 453 bin, Denizli 396 bin, Şanlıurfa 526 bin arkadaşlar. Yeni olası nüfus sayımına, Devlet İstatistikten aldığım rakamlarda ise Malatya Belediyesi 550 bin arkadaşlar. Şu anda alınan göçler nedeniyle 550 bin nüfus açıklıyor Devlet İstatistik, Malatya için. Adapazarı için 330 bin -açıklayacağı rakam- Erzurum için 460 bin, Eskişehir için 547 bin, Samsun için 466 bin, Denizli için 479 bin ve Şanlıurfa için 629 bin.

Değerli milletvekilleri, Belediye Gelirleri Yasası’nda büyükşehirlerin ayrıcalığı var. Mevcut büyükşehirlere göre, çok az daha nüfusa hizmet eden Erzurum, Eskişehir, Samsun, Adapazarı Belediyeleri, Malatya Belediyesinin 2 katı kadar daha fazla gelir elde ediyor. Malatya halkının hakkını kimse yiyemez arkadaşlar. Büyükşehir Yasası geçerken, “Arkadaşlar, mevcut büyükşehirlerin nüfusundan yüksek olan belediyeler otomatikman büyükşehir olur deyin” dedik. Belki burada Van da var, belki burada başka illerimiz de var, ama bu illerimizin hakkını yiyorsunuz. Çünkü, mevcut Yasa’ya göre nüfusa göre para dağıtıyorsunuz. Yani, Malatya’nın nüfusu 550 bin olacak, çünkü çok göç alıyoruz, bir sürü sorunumuz var. Bir sürü altyapı sorunumuz var ama, bunları göz ardı ediyorsunuz. Nüfusu 100 binden daha aşağı olan belediyelere Malatya Belediyesinin 2 katı kadar para veriyorsunuz arkadaşlar.

Belediye başkanı hangi partiden olursa olsun, o belediye başkanı aldığı parayı halkına harcıyor. Biz, Malatya Belediyesi iktidar partisinin belediyesi diye bunu yapmayın demiyoruz. Malatya’nın büyükşehir olmasından gurur duyarız. Çünkü, Malatya Belediyesi bu parayı alınca halkına harcayacaktır, Malatya’daki insanlara harcayacaktır. Büyükşehir olmadığı için planlamada, büyümede ve tabii mali imkânsızlıklar nedeniyle bir sürü sorunları var. Bir belediye etrafındaki yerleşim
bölgelerine bu kadar göç alınca, mevcut Yasa’ya göre, büyükşehir olmadığı için, aldığı parayla halkına hizmet edemez hale gelmektedir.

Değerli milletvekilleri, nüfusu 100 bin, 150 bin daha aşağı olan illere Malatya Belediyesine giden paranın 2 katı kadar para değil, 10 katı kadar verin, ama, Malatya Belediyesinin ve başka belediyelerin hakkını yemeyin.

Bu, bir adaletsizliktir; bu, insanlara eşit davranmamaktır, bu illere eşit davranmamaktır arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Toparlıyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, burada, sadece Malatya’yı ben konuşmuyorum, burada, ben Şanlıurfa’yı görüyorum, Şanlıurfa 2007 olası rakamı 629 bin. Şanlıurfa’ya yazık değil mi? Yani, siz 629 bin nüfuslu bir ili büyükşehir yapmayacaksınız, 340 bin nüfuslu bir ile büyükşehir kapsamından Şanlıurfa’nın 2 katı kadar para vereceksiniz. Burada Trabzon’a da bakıyorum, 317 bin olası 2007 rakamı. Onun için arkadaşlar, biz hakkaniyet istiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz. Yani başka belediyelere, nüfusu 100 bin, 150 bin daha az olan belediyelere, Malatya Belediyesinden 2 kat daha fazla para vermek -veya hangi il varsa- bizim için adaletsizliktir. Sizden adalet istiyoruz, sizden Malatya halkının hakkını istiyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu.

Bir milletvekili sıfatıyla, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç. Buyurun.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; seçilip geldikten sonra, değerli arkadaşlarım, ilk hazırlayıp verdiğim kanun tekliflerinden bir tanesi Malatya’nın büyükşehir belediyesi yapılmasına yönelikti. Kanun teklifimin veriliş tarihi de 4/2/2003 tarihi. Bu kanun teklifini hazırlayınca, sadece muhalefet partisi milletvekili olarak arkadaşım Sayın Mevlüt Bey değil, iktidardaki diğer Malatya kökenli milletvekillerimize de bu kanun teklifini imzalattırdım, çünkü bu teklif Malatya’nın bir sorununu giderecekti.

Malatya haksızlığa uğramıştı değerli arkadaşlar, çünkü ülkemizde on altı tane şu anda büyükşehir belediyesi var. Nüfusu, ekonomik durumu, sosyal durumu, her yönüyle, gelişmişliğiyle, Malatya, mevcut büyükşehir belediyelerinin bir kısmından daha iyi konumdaydı. Sadece Malatya değil, Malatya’nın dışındaki illerden de aynı konumda pek çok il vardı. Biz bu haksızlığın giderilmesini bir teklifle Sayın Meclise sunduk. Ancak bu teklifimiz yeteri kadar ilgi görmedi. Denildi ki, Büyükşehir Belediyesi Kanunu görüşülecek, bu Kanun görüşülürken bu sorunları çözeriz denildi. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanunu da görüşüldü, 2004 yılında bu Kanun Meclisten geçti, Meclisten geçerken yine bununla ilgili bir öneride bulunduk, dedik ki, geçici olarak mevcut büyükşehir belediyelerinin statüsündeki illeri bir defaya mahsus olmak üzere büyükşehir belediyesi yapalım dedik. Bu da kabul edilmedi.

Değerli arkadaşlarım, demin arkadaşım da belirtti, biz bu kanun teklifini verirken partici bir anlayışla davranmadık. Çünkü kanun teklifimi verdiğimde Malatya Belediyesinin Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Yaşar Çerçi’ydi, daha sonra da Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Cemal Akın geldi. Yani her ikisi de bizim partimizden değildi. Ancak biz Malatya’yı düşünüyoruz, Malatyalıyı düşünüyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar, hepinizin malumu, bir il büyükşehir belediyesi olduğu zaman devlet imkânlarından daha çok olanak kullanıyor. Tüm belediyeler ülke gelirlerinin yüzde 6’sını nüfusu oranında alırken, büyükşehir belediyeleri ise, bundan daha farklı bir uygulamayla… O ildeki gelirlerin yüzde 5’i o büyükşehir belediyesine ayrılıyor. Bu nedenle Malatya halkına, Malatya’ya, değerli arkadaşlarım, haksızlık yapılıyor. Gelin, hep beraber, bu haksızlığa dur diyelim değerli arkadaşlar. Eğer, bu haksızlığa dur demezsek, Malatyalılar, bunun karşılığında -ret oyu verecek partinize- gereken dersi verirler değerli arkadaşlarım.

Malatya, sizin partinize çok büyük destek verdi. 2002 seçimlerinde 5 milletvekili çıkardınız. Ancak bunun karşılığında Malatya’ya ne verdiniz? Yani, Malatya’ya bir büyükşehir olma statüsünü niye çok görüyorsunuz?

Malatya, sizin döneminizde çok şeyini kaybetti. Sizin döneminizde Tekel fabrikası kapandı. 1.100 işçi çalışıyordu. Sümerbankı kapattınız. Kayısı Birlik şu anda kapandı. Çiftçi bitti, esnaf bitti. Peki, siz, iktidara gelirken, Malatya’ya veya Türkiye’ye hizmet için mi geldiniz, yoksa insanları yoksulluğa itmek için mi geldiniz?

Değerli arkadaşlarım, gelin… Yani, bu önerinin, bizim bu teklifimizin herhangi bir siyasi yanı yok. Bu haksızlık sadece Malatya’ya da yapılmıyor. Malatya’nın dışındaki, örneğin, Kahramanmaraş aynı konumda, Hatay aynı konumda, Denizli aynı konumda, Şanlıurfa aynı konumda; Van, Trabzon, Sivas, Balıkesir, Manisa, Tokat, Aydın, bunlar, Malatya’yla aynı konumdalar. Yani, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılırken, daha önceki mevcut büyükşehir belediyelerin statüsünden belki daha iyi konumdalar, nüfus olarak, gelişmişlik olarak. Bu ayrımı değerli arkadaşlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHARREM KILIÇ (Devamla) – Sayın Başkanım, bitiriyorum.

BAŞKAN – Son sözleriniz lütfen… Buyurun.

MUHARREM KILIÇ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, yüce Meclisin, bu haksızlığı göreceğini ve bu kanun teklifimizin Meclis gündemine alınarak burada kanunlaşacağını, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndaki bu eksikliğin de bir anlamda giderileceğini, haksızlığa uğrayan illerin haklarının verileceğini ümit ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç.

Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey Hükûmet adına söz istemiştir.

Sayın Bakan, kürsüden konuşabilirsiniz.

Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre vermiş bulundukları kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması istemiyle ilgili bir önerge üzerinde görüşmeler yaparken, önerge sahibi arkadaşlarımız, kanun teklifleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Ben, siz saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımı ve bir de bizleri televizyonları başında izleyen vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için -önce, bu arkadaşlarımız bu teklifleriyle ne istemişler- izin verirseniz teklifin 1’inci maddesini sizlerle paylaşmak istiyorum; çünkü, ondan hiç bahsetmediler.

“Madde 1- Malatya Belediyesi hakkında 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu ilin merkez belediyesi, aynı isim taşıyan büyükşehir belediyesine dönüşür.”

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 3030 sayılı Yasa şu anda yürürlükte değil ki. Diyelim ki aldık, böyle bir kanun teklifini gündeme aldık.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Kanun teklifinin veriliş tarihi ne zaman Sayın Bakan?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakanım, 2002’de vermişiz.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – 2003 tarihinde verilmiş Sayın Bakan. Demagoji yapmayın!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Lütfen ama ya…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Şimdi, bu teklifin verilmesinden sonra Büyükşehir Belediyesi Kanunu yürürlükten kalkmış, yeni bir kanun gelmiş.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Getirmemişsiniz 2003’ten beri.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Meclisi kim çalıştırıyor Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Yeni bir kanuna göre teklifin verilmesi, hâlâ yürürlükte bulunan kanuna göre bir talepte bulunulması gerekirdi. Şimdi, ortada olmayan bir kanunla ilgili, burada “Bu kanuna göre Malatya’yı Büyükşehir belediyesi yapın.” diyor.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Nasıl ortada yok?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bu, sadece, popülist amaçla…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan samimiyetsizsiniz!

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Samimi davran Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Beni televizyonları başında izleyen Malatyalı vatandaşlarımıza ifade ediyorum ki, bu teklifin hiçbir hukuki sonucu yoktur, tatbik kabiliyeti yoktur, uygulama imkânı yoktur.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sizi samimiyete davet ediyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ayıptır ya!

BAŞKAN – Sayın Aslanloğlu, lütfen dinleyelim. Bir dinleyelim efendim.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Demagoji yapıyor.

BAŞKAN – Dinleyelim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Siz yapıyorsunuz demagojiyi. O zaman kanun vardı. O zaman bu kanun vardı. Ayıp ama ya!

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen, dinleyelim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Şimdi, bir insan suçüstü yakalanınca, mahcup olunca, tabii, böyle ne yapacağını bilemiyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Yakışmıyor, yakışmıyor!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bakın, buraya gelirken üç sene önce verdiğiniz teklifi dahi okumadan gelmişsiniz.

VEZİR AKDEMİR (İzmir) – Ne demek okumadı?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Teklifinizin ne anlama geldiğini dahi bilmiyorsunuz. Geldiniz, burada, teklifinizden bir tek cümle bahsetmediniz…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Malatya’nın hakkını istiyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -…sadece: Malatya büyükşehir belediyesi olmalıdır…

Şu anda mevcut olan büyükşehir belediyelerinin hiçbiri bizim Hükûmetimiz döneminde kurulmamıştır, daha önceki dönemlerde kurulmuş olan büyükşehir belediyeleridir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ayıp yahu!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bunların bir kısmının nüfusu, demin arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Demagoji yapmayın. O zaman bu kanun var mıydı, yok muydu? Niye getirmediniz? Çok ayıp yahu!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -…300 bin, 400 bin olabilir. Ancak, biz, bu konuda siyasi amaçlarla bir kentimiz büyükşehir belediyesi olmasın, bu konuda gerçekten adaletli bir kriter getirelim diye yasada düzenleme yaptık, 750 bin ve üstünde nüfusu olacak büyükşehir olacak kentin, diye kriter getirdik.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Peki, kazanılmış haklar ne olacak Sayın Bakan? Daha önce 300 binin üzerindekileri yapmışlar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bundan önce büyükşehir olmuş olan belediyelerin de bu büyükşehir belediyesi olma haklarını kazanılmış hak saydık. O nedenle, demin, işte, Sakarya’dan örnekler verildi, şuradan örnekler verildi.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Aynı konumdaki illerin kazanılmış hakları ne olacak Sayın Bakan?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bunlar, bizden önceki dönemde büyükşehir statüsüne kavuşmuş olan illerimizdi. 2004 yılında çıkardığımız yasayla, 5216 sayılı Yasa’yla bunlar da büyükşehir olma statüsünü devam ettirdiler.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Aynı konumdaki illerin kazanılmış hakları ne olacak Sayın Bakan?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Şimdi, bir ilimiz büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmak istiyorsa, şu andaki Büyükşehir Belediye Yasası’na göre nüfusunun 750 bin ve üstünde olması gerekiyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – 300 bin de var, 300 bin de.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Malatya ilimizin biraz önce nüfusu ifade edildi, 453 bin.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Mevcut büyükşehirlerin nüfusu 750 binin üzerinde mi Sayın Bakan?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Dolayısıyla, şu anda hâlâ yürürlükte bulunan Büyükşehir Belediye Yasası’na göre, çok arzu etmemize rağmen, Malatya’yı büyükşehir belediye statüsüne kavuşturmamız, yürürlükteki Büyükşehir Belediye Yasası’na göre, mümkün değil.

Arkadaşlarımız, burada, geldiler, işte hakkı yeniyor, şu bu birtakım beyanlarda bulundular. Bunlar, bir muhalefet partisi milletvekili olarak, burada, yöre halkına selam babında söylenmiş olan şeylerdir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, hakkımızı istiyoruz; 300 bine veriyorsunuz, 500 bine niye vermiyorsunuz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bakın, siyaset, değerli arkadaşlar, birtakım ölçülere göre yapılmalıdır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – 300 bin ölçü mü Sayın Bakan, 300 bin?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Tabii ki, büyükşehir olmayı arzu edebilir birçok ilimiz, ama eğer ortaya doğru dürüst kriter koymazsak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

…ben gelir, siyasi amaçlarla, şartları taşımadığı hâlde bir ili büyükşehir yaparım, bir başka siyasi parti gelir onu yapar ve böylece…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Beyefendi, siyasi amaç yok burada, siyasi amaç yok.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – …işte bu zaman adaletsizlik olur.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Biz burada siyaseti konuştuk mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Biz adaleti sağlamak için çıkardık o kanunu ve bu kriteri getirdik.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, bunun tarihi 4.2.2003. Kanunun tarihine bakmadınız sanırım. Kanun teklifinin tarihini gördünüz mü Sayın Bakanım?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – O nedenle, Malatya’mız, Hükûmetimiz döneminde devlet imkânlarını en fazla alan illerimizin başında geliyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Anlamadım, anlamadım…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Malatya Belediyemiz de hak ettiği parayı yasal çerçevede alıyor, hizmet ediyor.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’yı köye çevirdiniz, köye. Büyük bir köye çevirdiniz Malatya’yı sayenizde.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Hükûmetimiz de, bakanlıklar da Malatya’mıza bizim dönemimizde daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar hizmet etmiştir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Bravo! Bravo!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bunlarla ilgili, bir başka sefer, Malatya’ya Hükûmetimiz hangi hizmetleri yaptı…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hiçbir şey.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – …sizleri bilgilendiririm.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’yı köye çevirdiniz Sayın Bakan, büyük bir köye çevirdiniz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Şimdi, tabii, sizler de izliyorsunuz, eğer kameralar gösteriyorsa, televizyonları başında vatandaşlarımız da izler. Şu arkadaşlarımızın tavırlarına bakıyorum da, gerçekten kendileri adına son derece üzülüyorum.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’yı açlığa mahkûm ettiniz, açlığa.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Demin burada kendileri konuşurken, ne benden ne bizden, sizlerden hiç kimse laf atmadı durduğu yerde, edeplice dinledi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Demagojiyi siz yapıyorsunuz Bakanım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – Bakın, önce dinlemeyi bir öğrenin yerinizden. Burada hatip konuşurken katılmadığınız düşünceleriniz olursa Başkandan izin istersiniz, gelirsiniz, değerlendirirsiniz. Ama, oradan kendinizi yırtarcasına laf atmanız size hiç yakışmıyor.

Ben, Hükûmetimizin, büyükşehir belediyeleriyle ilgili herhangi bir haksızlık içerisinde bulunmadığını, bu konuda daha önceki haksızlıkları ortadan kaldıran…

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’ya haksızlık yaptınız Sayın Bakan, kabul edin.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) – … ve bundan sonrasıyla ilgili yeni düzenleme getiren bir yasa çıkarttığını huzurunuzda ifade etmek istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan “demagoji yapıyorsunuz, hiç bu kanundan haberiniz yok.” dedi. Onun için, iki satırlık bir açıklama yapacağım.

BAŞKAN – Efendim, kanun belli. Siz gerekli açıklamayı yaptınız.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hayır efendim…

BAŞKAN – Efendim, oylamaya geçiyorum. Sayın Aslanoğlu, bunun sonu gelmez.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ama, bir dakika efendim. Sayın Başkan bu kanun 2002 yılında…

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama istiyorsunuz.

Şimdi, yoklama için dört dakika süre veriyorum.

Bu süre içerisinde cihaza giremeyen arkadaşlarımızın oy pusulalarını Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

1-Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Malatya’da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/71), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi —- (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum tekrar: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."