Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

AKP İl Başkanından Rektöre 24 Soru..

AKP İl Başkanından Rektöre 24 Soru..
  • 26.12.2015

AKP İl Başkanı İhsan Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’na üniversitedeki uygulama ve ihalelerle ilgili olarak 24 tane soru yöneltti. Koca, her soru ile ilgili olarak ellerinde detay ve döküman bulunduğunu ileri sürdü.

Koca, parti İl Binasında düzenlediği basın toplantısında, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’na üniversitedeki, özellikle ihalelerle ilgili olarak 24 tane soru sordu. Koca, “Üniversitedeki bir takım uygulamaların şeffaflık ilkesi gereği kamuoyumuzla paylaşılmasının uygun olduğu kanaatiyle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bizler edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşarak verilecek cevaplar doğrultusunda kamuoyumuzun da bilgi sahibi olması arzusundayız” dedi.

Koca, “Sorduğumuz her soru ile ilgili olarak elimizde detaylar mevcuttur” iddiasında da bulundu.

Koca’nın yönelttiği 24 soru özetle şöyle:

“1-Sayıştay ilanlarına konu olan 1998, 1999 yıllarına ait 126.265.000.000. TL., 2000 yılına ait 338.812.550.000.TL lik ilamlar infaz edildi mi?…

2-Öğrenci Yurdu ihalesi 2886 sayılı yasanın aradığı şartlara uygun olarak yapıldı mı? İhaleye çıkıldığında yapılacak işin projesi var mıydı?… İnşaata ne zaman başlandı?…İhaleyi alan firma hangi tarihte inşaat için malzemeleri almaya başladı?… İhale ne zaman onaylandı?…

3-Öğrenci Yurduna ait 213.9 milyar liralık yakıt giderleri tahsil edildi mi?… İhale Şartnamesinde inşaat alanı 9836 metrekare iken onayda ne kadar gösterildi?… 4.3 trilyon tutarındaki bir iş için kaç firma ihaleye davet edildi?… Bu ihaleyle ilgili ihale karar defteri tutuldu mu?… Gelen Giden evrak kayıt defterleri sağlıklı mı?… Mükerrer kayıtlar söz konusu mu?… Yurt İhalesini alan firma tarafından vakfa bağış yapıldı mı?… Bu vakıf 5072 sayılı kanuna uygun mudur?… Yine bu vakıf aynı kanunun ilgili maddeleri gereği kapatılıp malları Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ettirildi mi?…

4-Öğrenci Yurduna ait 2004 yılı ve 2005 yılı elektrik giderleri (1,600 milyar ve 2,163 Milyar) tahsil edildi mi?… Tahsil edilemediyse yapılan sözleşme gereği ne gibi işlem yapıldı?.. Sonucu?…

5-Kampus yerleşkesi içinde bulunan telefon kabinleri ve büfelere ait ihalede ihale karar defteri var mıydı?… Bu ihaleye ilişkin gelen-giden evrak kayıt defterinde gelişi güzel ve mükerrer kayıtlar var mıydı?… İhale komisyon kararının numarası var mı?… İhale komisyonu Rektörlüğün olurundan önceki tarihde mi toplandı?… İhale onayına ilişkin evrakın kayıt numarasıyla, akaryakıt alımı ihalesine ilişkin kayıt numaraları aynı mı?…

6-Kiraya verilen telefon kabinleri ve büfenin kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle firmanın cezalı duruma düştüğü, kiranın yatırılması aksi halde sözleşme hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiş olmasına rağmen kira tahsil edildi mi?… Tahsil edilmediyse sözleşme hükümleri uygulandı mı?…

7-Aynı şekilde 10 adet çay, kahve, meşrubat otomatı temini ihalesinde ihale karar defteri var mı?… Aynı dönem ve tarihleri ihtiva eden giden evrak kayıt defteri var mı?… Belirtilen işe ait 2 milyar liralık kira bedeli ilgili hesaplara yatırıldı mı?… Üniversitenin elektriğini kullandığı halde bu güne kadar elektrik tahsilatı yapıldı mı?… Kullanılacak elektrik sarfiyatını ölçecek bir sayaç var mı?…

8-Yukarıda saydığımız ve aşağıda sayacağımız tüm ihalelerde 16.12.1984 tarih 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanan devlete ait taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme mülkiyetin gayri ayni hak tesis ecrimisil ve tahliye yönetmeliğinin 73/B maddesi gereğince Bakanlıktan gerekli izinler alındı mı?…

9-Kampus içinde bulunan 1040 metrekarelik alana ait Kafenin 2004 yılına ait kira giderleri ilgili hesaplara yatırıldı mı?… İhale sözleşmesinde her türlü gecikmeden yüklenici firmanın sorumlu olduğu belirtilmesine rağmen süre uzatım komisyonu sözleşmeye aykırı olarak süre uzatımı yaptı mı?… Teknik şartname gereği 319 günlük kesintisi yapılması gerekirken bu kesinti yapıldı mı?… Yine sözleşmede kiralanan yer ve eklerinde tüketilen elektrik, su ve ısınma giderlerinin kiracı tarafından ödeneceği belirlenmiştir bu giderler ödendi mi?…

10-Kiralama ihalesinin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 31.12.2003 tarihinde yayımlanan 272 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen ”Bu tebliğin yayımı tarihinden önce herhangi bir hukuki nedene dayalı olmaksızın kullanılmakta olan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler… kiraya verilebilecektir.” Hükmüne istinaden ihale edildiği ifade edilmektedir. Ancak söz konusu firma ile 16.02.2002 tarihinde sözleşme ve dolayısı ile hukuki bağ mevcut değil miydi?… Aynı ihalede 700 metrekare kapalı alanlı, bodrumsuz eğitim-spor ve eğlence amaçlı salonun yapım işi de ihale edilmiştir. Buna rağmen hangi imalatların ve metraj miktarlarının nasıl yapılacağı, işin kapsamı açıkca belirtilmiş midir?… Bu ihaleye de davet edildiği varsayılan firmanın dosyasının rektörlüğe 1 gün içerisinde sunması istenilmiş midir?… 460 milyar lira bedelli bir inşaatın kamu bütçesine getireceği muhtemel yük düşünülerek tahmini bedel çıkartılmış mıdır?… Bu bedele dayanak teşkil edecek mimari ve statik projeler hazırlanmış mıdır?… Anılan firma kira bedellerini süreci içerisinde yatırmaması sebebiyle uyarılmış olmasına rağmen sözleşmeye göre bir işlem yapılmış mıdır?… Kiracı 2002 yılından beri su bedelini ödememeyi alışkanlık haline getirmiş midir?… 2005 yılında da bu alışkanlığı devam etmekte midir?

11-Güzel sanatlar kantini işyerine ait toplam 4.699.000.000 TL elektrik gideri ilgili hesaba yatırılmış mıdır?… Yatırılmadıysa sözleşme gereği hukuki işlem yapılmış mıdır?…Söz konusu yerin elektrik giderlerinin ödenmemesi alışkanlık haline getirilmiş midir?…

12-Kampus de bulunan internet kafe (D.. Kafe) işletmesine ait ihale karar defteri, gelen evrak kayıt defteri var mıdır?… Bu işyerine ait kira bedeli ilgili hesaba yatırılmış mıdır?… Yatırılmadıysa ne gibi bir işlem yapılmıştır?

13-Kampusde bulunan tenis kortları ve K.. Kafeye ait ihale karar defteri var mıdır?… Giden evrak kayıt defterleri 2 adet midir?… Kafeye ait 984 milyon liralık elektrik gideriyle 1,296 milyar liralık kira giderleri ilgili hesaplara yatırılmış mıdır?…

14-Kampus içerisinde bulunan alış veriş merkezinin kirasının tahsilinde %18 KDV hesaplanmış mıdır?… Damga vergisi kesilmiş midir?… 2004 yılına ait KDV nin ve Damga Vergisinin tahsil edilmemesi sonucu 10.700 milyar liralık fazla ödemede bulunulmuş mudur?…

15-Ç.. Kafe’ nin kiralanmasında ihaleyi alan firmanın ihale tarihindeki şirket statüsü ile ihaleden 10 gün sonra tescil edilen şirket statüsü aynı mıdır?… İhale tarihinde hukuken olmayan bir şirkete ihale verilmiş midir?… Bu ihalede 20 aylık kira bedeli olarak 2 milyar lira hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına uygun mudur?… Bu ihaleye kaç firma davet edilmiştir?… Bu davetlere ilişkin evrak kayıt defterinde kayıt var mıdır?…

16-2004 yılı içerisin de Üniversite tarafından yapılan ihalelerle bağlantılı olarak ihaleyi alan firmalar tarafından düzenli olarak 5072 sayılı kanuna aykırı bağışlar yapılmış mıdır?…

17-Kapalı spor salonu çay ocağının ilan edilen ihale tarihiyle ihale tarihi farklı mıdır?… Bu işletmenin su giderleri ilgili hesaplara yatırılmış mıdır?… Yine Divan Kafeye ait 432 milyon liralık su bedeli ilgili hesaba yatırılmış mıdır?… Yatırılmadıysa işlem yapılmış mıdır?…

18-09.09.2004 tarihinde yapılan ihaleyle .. kafelerin işletmesi kiraya verilmiştir. İhale aşamasında 2886 sayılı yasanın hükümlerine uygunluk sağlanmış mıdır?… Söz konusu işletmeleri alan firmaya 08.08.2004 tarihli yazıyla tebligat yapıldığı halde firmanın geçici teminatı yatırdığı tarih ile Üniversiteye verilen taahhütnamenin tarihi 06.09.2004 müdür?…Yani firma kendisine tebligat yapılmadan teminatını ve taahhütünü vermiş midir?… Kira sözleşmesinde yasal faiz ve tahsil edilen KDV hariç 10,800 Milyar liralık kira bedelinin tahsil edilmemesi ile mükerrer olarak kira bedelini ödemeyen firmayla ilgili sözleşme hükümleri uygulanmış mıdır?…

19-Sosyal Bilimler Enstitüsü bölümünde görevli araştırma üyelerinden birinin atamasının hukuka uygun olduğu iddia edilebilir mi?…

20-Sağlık Meslek Yüksek Okulu sekreterine ders programında yer almayan staj çalışmalarının denetlenmesi adı altında ek ders ücreti ödenmiş midir?… Üniversite de geçici işçi statüsünde çalışan personele hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinin müfredatında bulunan derslerin uygulamalarını yürütmek üzere görevlendirilerek ek ders ücreti ödenmiş midir?… Bu şekilde ödeme yapıldıysa miktarı ne kadardır?…

21-Proje kapsamında kullanılmak üzere alınan transmisyon elektron mikroskobunun tesliminde gecikme olmuşmudur?….. Ödemeye ilişkin belgede tahakkuk memuru olarak imzası bulunan kişinin görevinin yetki ve sorumluluğu bu imzaya uygun mudur?… Sözleşme gereği, gecikme halinde uygulanması gereken gecikme cezası miktarı 119.760 Euro tahsil edilmiş midir?…

22-Kampus içerisinde bulunan 1017 metrekarelik alan Kafeterya hizmeti ve kırtasiye satışı için kiraya verilmiş midir?… Verildiyse bu ihale kanuna uygun mudur?…Belirtilen işe ait KDV dahil 28.320 milyar kira bedeli ile elektrik ve yakıt gideri toplamı olan 45 milyar lira tahsil edilmiş midir?… Tahsil edilmediyse gereği yapılmış mıdır?…

23-Üniversitede görevli iken görevinden alınan bir öğretim üyesinin açtığı davayı kazanması sonucu görevine başlatılmaması dolayısıyla kazandığı manevi tazminat bütçeden ödenmiş midir?… Ödendiyse mahkeme kararının uygulanmamasına sebep olarak ağır hizmet kusuru işleyen kamu görevlisine rücu edilmiş midir?…

24-Şimdiye kadar özellikle Mühendislik Fakültesinde ilan yapılmaksızın kaç kişi yardımcı doçentliğe atanmıştır?… Bu atamalar kanuna uygun mudur?…!.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."