Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

Sayıştay, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta Ne Buldu?

Gündem

15-11-18 04:39

Sayıştay, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta Ne Buldu?

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

  • Sayıştay Başkanlığı,  Merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerindeki denetim raporunu da açıkladı

Sayıştay Başkanlığı; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin dışında merkez ilçe belediyeleri olan Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi 2017 yılı hesaplarında yaptığı denetimde de bir dizi usulsüzlük, mevzuata aykırı iş ve işlem tespit etti.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

Sayıştay Başkanlığı Yeşilyurt Belediyesi’nde, Hacı Uğur Polat’ın belediye başkanı olduğu 2017 yılına ilişkin yaptığı incelemede, ‘Denetim Görüşünün Dayanakları’ ile ‘Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler’ başlığı altında tespit ettiği usulsüz ve mevzuata aykırı iş ve işlemleri 11 başlıkta sıraladı. Bu başlıklar altında öne çıkan hususlar şöyle:

İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının Hatalı Kullanılması

Söz konusu başlıkta “Satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde, nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınan mal veya hizmetler için yapılan ödemelerde 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının kullanıldığı tespit edildiğini’, bu durumun ‘Mali tabloların doğruluğunu ve güvenirliğini olumsuz yönde etkilediğini’ belirtti.  Yeşilyurt Belediyesi ise Sayıştay’a verdiği yanıtta, “Bundan sonra bulgu doğrultusunda 191 ve 391 KDV hesapları kullanılmayacaktır. Devir işlemlerinde devreden 190 hesabındaki değerler sabit olarak kalacaktır” dedi.

Taşınmazlar İçin Amortisman Ayrılmaması

Sayıştay Başkanlığı, “Yapılan incelemede; taşınmazlar için amortisman ayrılmadığı tespit edildiğini’ belirterek, bu durumun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliğini ve işleyişini anlatan 202’nci ve 203’ncü maddelerinin ilgili hükümlerin aykırı olduğunu belirterek “Belediyenin taşınmazlarına yönelik olarak 2017 yılı için ayırması gereken 4.226.780,65 TL tutarında amortismanın muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir. Belediye taşınmazları için mevzuat hükümlerine uygu olarak amortisman ayrılması gerektiği değerlendirilmektedir” dedi. Yeşilyurt Belediyesi ise ‘Belediye taşınmazları için mevzuat hükümlerine uygun olarak amortisman ayrılması yapılacaktır’ cevabını verse de Sayıştay Raporunda ‘Belediyenin taşınmazlarına yönelik olarak 2017 yılı için ayırması gereken amortismanın ayırmaması mali tabloların doğruluğunu ve güvenirliğini olumsuz yönde etkileyeceği’ belirtildi.

Kiraya verilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmemesine ilişkin usulsüzlüğün belirlendiği Yeşilyurt Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda, “Belediyenin mali tablolarına ilişkin olarak yapılan incelemede, kiraya verilen 122 adet taşınmaza ilişkin kayıtların ilgili nazım hesaplarda takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir” denildi. Bu durumun,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırılığının vurgulandı.

Sayıştay Müfettişlerine verilen cevap tatmin edici bulunmadı, müfettişler “Güncel durumu yeniden sorgulayın” dedi

Raporun bir başka başlığında ise, “Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsil edilmemesi” olarak belirlendi. Raporda, bu tahsilatın yapılmamasının 2012 tarihli “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek, geçmiş dönemlere ilişkin tahsilatın yapılması istendi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38. maddesinde; Belediye başkanına, belediye teşkilatının en üst amiri olarak, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevler verilmiş ve bu hususlarda belediye başkanına sorumluluk yüklendiğinin hatırlatıldığı raporda, dönemin Yeşilyurt Belediye Başkanı’nın belediyenin gelir ve alacaklarını tahsil etmek konusundaki sorumluluğunu yerine getirmediği göndermesinde bulunuldu.  Raporda ayrıca, Türk Telekom’dan tahsil edilmesi gereken geçiş ücretinin tahakkuk ve tahsilinin sağlanmaması durumunda belediye yöneticileri için mali sorumluluk doğacağının altı çizildi.

Ancak, Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, Sayıştay müfettişlerine bu konuda verdikleri cevapta, 2016 yılı 2. Ayında Türk Telekom A.Ş., Aksa Doğalgaz ve Fırat Elektrik A.Ş.’ye  yazı yazıldığı, bu kurumların Yeşilyurt Belediyesi sınırları içinde, herhangi bir alt yapı çalışması yapılmadığını bildirdiği ve bu nedenle geçiş ücreti tahsil edilmediği, altyapı çalışması yapılması halinde ücret tahsil edileceğini belirtti.

Sayıştay müfettişleri ise, Yeşilyurt Belediyesi yetkililerinin verdiği bu cevabı yetersiz ve tatmin edici olmaktan uzak bularak, hazırladıkları raporda “Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen yazılar 2016 yılının ikinci ayı tarihli olup bu tarihten sonra kurum tarafından herhangi bir sorgulamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca geçiş hakkı ücreti sabit ve mobil haberleşme altyapısı ve şebekelerinin taşınmazlardan geçişi ile ilgili olup elektrik ve doğalgaz altyapısı ile ilgili yapılan yatırımları kapsamamaktadır. Bu durumla birlikte 6360 sayılı Kanun ile kurulan Yeşilyurt Belediyesi mali tablolarında geçiş ücreti tahakkuk ve tahsiline ilişkin herhangi bir tutarda bulunmamaktadır. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir” denildi.

“Otopark geliri Büyükşehirin hesabına aktarılmıyor”

Yeşilyurt Belediyesi’nde tespiti yapılan bir başka usulsüzlüğün ‘otopark gelirlerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi hesaplarına aktarılmaması olduğu’ belirtildi.

Raporda, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda otopark gelirlerine ilişkin düzenleme hatırlatılarak şöyle denildi: “Yeşilyurt Belediyesi tarafından tahsil edilen otopark gelirlerinin süresi içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmadığı görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon başlıklı 27. maddesinde; “İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz”.

Bu yasal zorunluluğa rağmen, Yeşilyurt Belediyesi’nin hesaplarında 1.692.216 TL tutarında otopark gelirinin bulunduğunun görüldüğü belirtilen raporda, söz konusu paranın Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmaması durumunda Yeşilyurt Belediyesi için yeni mali külfet doğacağı kaydedildi.

“Çevreyi kirletenler yeterli ölçüde cezalandırılmadı”

Sayıştay müfettişleri, 2017 yılı hesap dönemi için yapılan incelemede; Yeşilyurt Belediyesi tarafından katı atıkların toplanması için 2017 yılı için 22.587.000 -TL harcama yapıldığı, buna karşılık aynı dönemde 2.634.000 TL çevre temizlik vergisi tahsil edildiğinin görüldüğünü ifade etti. Raporda, “Bu durumda, çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan yaklaşık 19.953.000- TL harcama çevre kirliliğine sebebiyet verenlerden tahsil edilmemiştir” vurgusu yapıldı ve sorunun giderilmemesi halinde yeni mali külfetler doğacağı hatırlatıldı.

BATTALGAZİ

Battalgazi Belediyesi’nin 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda, ilk olarak “Kamu Bankalarında ‘Otopark Hesabı’ Açılmaması” bulgusu yer alıyor. Bu bulguya göre, “ Kurum (Battalgazi Belediyesi) tarafından tahsil edilmiş olan 3.126.162 TL tutarındaki otopark bedelinin Malatya Büyükşehir Belediyesince kamu bankalarından birinde açtırılmış olan ‘Otopark Hesabı’na yatırılması gerekir” iken, bu para Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hesaplarına aktarılmadı.

Battalgazi Belediyesi ise, “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilen otopark bedelleri için Belediyemiz adına Battalgazi Ziraat Bankası Şubesinde TR7800 …no.lu  hesap açılmış olup, Belediyemizce tahsil edilen otopark bedelleri bu hesaba yatırılmaktadır” cevabını verdi.

Battalgazi Belediyesi’nin Sayıştay Raporu’nun “Çevre Temizlik Vergisi Paylarının İlgili Hesaplara Aktarımlarının Yapılmaması” şeklindeki bulgusunda ise, “Gelirlerin incelenmesi sonucunda; Çevre Temizlik Vergisi olarak; Kurum tarafından tahsil edilip Malatya Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılması gereken 357.278,81 TL tutarındaki yüzde yirmilik payın aktarılmadığı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından tahsil edilip Kurum hesabına aktarılması gereken 7.680.833,62 TL tutarındaki yüzde seksenlik payın alınmadığı görülmüştür” denildi.

Battalgazi Belediyesi, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) tahsilatından sonra, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin % 20’lik payını, büyükşehir hesabına aktarmamasının gerekçesini ise, Büyük yatırımlar yapıyoruz, bu nedenle maddi sıkıntı içindeyiz” dedi. Cevabın devamında söz konusu paranın yatırılacağı belirtilerek “Kurumumuz tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergilerine ait % 20’lik payın Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarımı yapılacaktır. Ayrıca MASKİ tarafından Belediyemiz adına tahsil edilen ÇTV’nin Belediyemiz hesabına aktarılması gereken tutarlar için Belediyemiz tarafından ilgili Belediye aktarılması için tekrar yazışmalar yapılarak tahsili sağlanacaktır.” denildi.

Yeşilyurt Belediyesi gibi Battalgazi Belediyesi de telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsil edilmediği belirtildi. Söz konusu usulsüzlük bulgusunda “Kurum tarafından, belediye ve mücavir alan içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin takip ve tahsil edilmediği görülmüştür” denildi.

“Özel Bir Şirkete Ambalaj Atıklarının Toplanması İşi İhalesiz Verildi, Bu Şirketten Herhangi Bir Nakdi Ücret de Alınmadı”

Battalgazi Belediyesi’nde mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirtilen bir başka bulgu olarak da “Belediye sınırları dâhilindeki ambalaj atıkları toplama faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; ambalaj atıklarının özel bir şirket tarafından toplandığı, bu faaliyet için Kurum (Battalgazi Belediyesi) tarafından herhangi bir ihale yapılmadığı gibi söz konusu şirketten herhangi bir nakdi ücret de talep edilmediği görülmüştür” şeklindeki usulsüzlük tespit edildi. Anılan durumun Devlet İhale Kanunu, Belediye Kanunu ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirtilen bulgu detayında, konuya ilişkin belediye yönetiminden istenen savunmada, bulguda açıklanan yasaya aykırı uygulamanın kabul edildiği ve düzeltileceğinin bildirildiği kaydedildi.

Sayıştay Raporu’nun ‘Denetim Görüşü’ bölümünde de, “Malatya Battalgazi Belediyesinin 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” denildi.

malatyahaber.com

Subscribe
Bildir
guest
12 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Murat

Sayıştayda ne oli öyle bir kurum mu var takan kim

ramiz dayı

Esenlik ve Bağlı Şirketler evraklar uygunmuymuş….

Ronaldo

Hiçbirşey bulamamışlar tertemiz çıkmışlar diğer belediye ve kurumlarla karşılaştırıldığında

Ahmet

Her sey yavas yavas cikiyor ortaya daha neler neler cikcak

Ahmet

Battalgazi Belediyesi, 5- Denetim Görüşü ; Malatya Battalgazi Belediyesinin 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve
tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. Denmektedir. Neden bunu yazmıyorsunuz. Kaynak isterseniz sevgili okurlar, sayistay.gov.tr adresinden site içi arama kısmına battalgazi yazarak raporu görebilirsiniz.

44malatya

Ates olan.yerde.duman.cikar.demeki.sayistayin.
Denetimin den.usulsuzluk.yapildig.tesbit.etmis.
Bunun.hesabini.yetkililer.malatya.halkina.cevap.
Vermesini.istiyoruz

Salih Baba

Adam dünyanın gelmiş geçmiş en büyük belediye başkanıyım benden iyisini Tanrı yapar diyor şu Sayıştay’ın yaptığına bak!….
Çok büyük hizmetler yapmışmışta o yüzden Büyükşehir’in hakkı olan parayı vermemiş.
5 yıldır milleti oyalayıp bir tek inşallah gelecek dönem oturamayacağın bir Saray yaptın.İki tane Battalgazi belediye personeli sığacak bina yapıp milletin gözünü boyadın.
5 yılda imarımı bitirdin,Nufus her geçen gün azalıyor sen bunu önlemek için ne yaptın.
Şıra pazarı ve Cezmi Kartay Daki pisliklerin kaldırılması konusunda bu güne kadar hep oyaladın milleti.

rmz

okudugunu anlayamayan bir insana ne diyeceksin ctv vergisini buyuksehir battalgazi belediyesine odeyememis sayistayda bu parayi niye tahsil etmedin buyuksehirden diye sormus. oda buyuksehirin parasi yok talep etmemize ragmen odemiyor demis. burda alacakli olan battalgazi belediyesi alacagini alamamis. anladin mi simdi ?

Ramazan

O değil , sen okuduğunu anlamamışsın

abdulkadir

Battalgazi belediyesi tertemiz. Hiç bir kurum bu kadar temiz denetim veremez. Büyük şehirde alacağın var. Önce onun vermesi gerekir. Büyük şehir Battalgazi belediyesine borçlu.

Trump

Malatya’daki bazı kurumlara göre gayet düzgün çalışmışlar tebrik eder başarılarının devamını dilerim

Obama

Diğer kurumlarıda bekliyoruz

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Galatasaray 26 18 3 5 52 19 33 57
Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 30 54
Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 20 51
Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 8 48
Hatayspor 26 13 6 7 46 31 15 45
Alanyaspor 26 12 6 8 40 26 14 42
Gaziantep FK 26 10 10 6 37 29 8 40
Fatih Karagümrük 26 11 7 8 41 34 7 40
Antalyaspor 26 7 13 6 24 29 -5 34
Göztepe 25 8 8 9 35 31 4 32
Sivasspor 25 7 11 7 28 29 -1 32
Konyaspor 25 8 7 10 32 30 2 31
Yeni Malatyaspor 26 7 10 9 33 35 -2 31
Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
Çaykur Rizespor 26 6 10 10 30 42 -12 28
Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
Başakşehir FK 26 6 7 13 28 44 -16 25
BB Erzurumspor 26 6 7 13 24 41 -17 25
Denizlispor 26 5 6 15 23 46 -23 21
Gençlerbirliği 25 5 6 14 21 46 -25 21
MKE Ankaragücü 25 5 5 15 28 44 -16 20

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...